Giaùo hoäi
vaø caùc chính trò gia Myõ Chaâu
ñoàng yù raèng khoâng theå coù töông lai
neáu khoâng coù gia ñình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo hoäi vaø caùc chính trò gia Myõ Chaâu ñoàng yù raèng khoâng theå coù töông lai neáu khoâng coù gia ñình.

Buenos Aire [Zenit 4/08/99] - Caùc vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi vaø caùc chính trò gia Myõ Chaâu ñeàu ñoàng yù raèng khoâng theå coù töông lai neáu khoâng coù gia ñình.

Phaùt bieåu trong buoåi leã khai maïc hoäi nghò thöù ba caùc chính trò gia vaø caùc nhaø laäp phaùp Myõ Chaâu hieän ñang dieån ra taïi thuû ñoâ Buenos Aires cuûa Argentina, Ñöùc Cha Jorge Mario Bergoglio, Toång Giaùm Muïc Buenos Aires, khaúng ñònh raèng nhöõng ñe doïa choáng laïi söï soáng vaø gia ñình laø "nhöõng cuoàng phong vuõ baõo nhöùt trong lòch söû".

Hoäi nghò ñöôïc Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà gia ñình trieäu taäp vôùi chuû ñeà "Gia Ñình vaø Söï Soáng 50 naêm sau khi Baûn Tuyeân Ngoân quoác teá Nhaân Quyeàn ñöôïc coâng boá". Coù khoaûng 250 chính trò gia vaø caùc nhaø laäp phaùp thuoäc moïi khuynh höôùng chính trò tham döï hoäi nghò.

Trong baøi giaûng Thaùnh Leã khai maïc, Ñöùc Cha Bergoglio caûnh caùo raèng chuùng ta ñang chöùng kieán söï phaùt sinh moät "maãu xaõ hoäi trong ñoù keû maïnh loaïi tröø ngöôøi yeáu". Ngaøi noùi nhö sau "Toâi ñang nghó ñeán caùc thai nhi khoâng ñöôïc chaøo ñôøi, hoï laø nhöõng naïn nhaân voâ phöông töï veä cuûa naïn phaù thai. Toâi ñang nghó ñeán nhöõng ngöôøi giaø vaø caùc beänh nhaân voâ phöông cöùu chöõa ñang laø naïn nhaân cuûa haønh ñoäng laøm cho cheát eâm dòu. Toâi cuõng nghó ñeán khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi bò chuû nghóa tieâu thuï vaø duy vaät ñaåy ra beân leà".

Rieâng Ñöùc Hoàng Y Alfonso Lopez Trujillo, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà gia ñình, nhaán maïnh raèng töông lai cuûa nhaân loaïi tuøy thuoäc vaøo cuoäc soáng nhöùt quaùn ñöôïc höôùng daãn bôûi nhöõng giaù trò maø neáu khoâng coù, khoâng moät daân toäc naøo coù theå tieán tôùi trong söù meänh lòch söû cuûa hoï"

Veà phaàn mình, trong buoåi tieáp kieán daønh cho caùc tham döï vieân, Toång Thoáng Carlos Menem noùi raèng khoâng quoác gia naøo coù theå toàn taïi neáu khoâng quan taâm ñeán gia ñình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page