Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Trung Phi
leân aùn
vieäc khai thaùc tinh thaàn boä toäc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Trung Phi leân aùn vieäc khai thaùc tinh thaàn boä toäc.

Yaounde [Apic 28/07/99] - Giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi Trung Phi ñaõ cöïc löïc leân aùn vieäc khai thaùc tinh thaàn boä toäc trong sinh hoaït chính trò.

Trong moät phieân hoïp taïi Yaoundeù, thuû ñoâ Cameroun, ñeå thaûo luaän veà nhöõng ñeà taøi nhö hoøa bình, an ninh vaø nhaân quyeàn, caùc Ñöùc Giaùm Muïc mieàn Trung Phi ñaõ than phieàn veà thaùi ñoä ñoàng loõa cuûa moät soá tín höõu Kitoâ tröôùc nhöõng hoaøn caûnh baát oån, baát coâng vaø tham nhuõng. Theo caùc Ñöùc Giaùm Muïc Trung Phi, thaùi ñoä naøy hoaøn toaøn ñi ngöôïc laïi vôùi phaåm giaù vaø ñaïo ñöùc Kitoâ.

Caùc ngaøi ñaõ cöïc löïc leân aùn moät soá chính trò gia lôïi duïng söï khaùc bieät vaø tinh thaàn boä toäc ñeå cuûng coá quyeàn haønh. Caùc ngaøi cuõng toá caùo vieäc thaønh laäp caùc nhoùm daân quaân ngaøy caøng lan roäng. Thöôøng caùc nhoùm naøy trôû thaønh phieán quaân.

Trong tuaàn leã nhoùm hoïp taïi Yaoundeù, töø 18 ñeán 25/07/99 vöøa qua, caùc Ñöùc Giaùm Muïc mieàn Trung Phi cuõng ñaõ thaønh laäp nhieàu uûy ban nhö Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, giaùo duïc, phaùt trieån vaø caùc dòch vuï xaõ hoäi cuõng nhö truyeàn thoâng.

Rieâng veà truyeàn thoâng, caùc ngaøi ñaõ cöïc löïc phaûn ñoái vieäc xöû duïng caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñeå kích thích haän thuø, chaâm ngoøi cho caùc cuoäc xung ñoät.

Nhö moät göông saùng muoán gôûi ñeán cho caùc chính phuû, caùc Ñöùc Giaùm Muïc mieàn Trung Phi ñaõ theå hieän ñöôïc söï quaûn lyù toát trong moïi qui moâ cuûa giaùo phaän. Caùc ngaøi cuõng baøy toû thieän chí muoán ñöùng ra laøm trung gian trong caùc cuoäc xung ñoät.


Back to Radio Veritas Asia Home Page