Baûn tuyeân ngoân 2000
cho moät neàn vaên hoùa hoøa bình
vaø baát baïo ñoäng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baûn tuyeân ngoân 2000 cho moät neàn vaên hoùa hoøa bình vaø baát baïo ñoäng.

(Zenit 26/07/99) - Roma - Moät nhoùm nhöõng nhaân vaät ñoaït giaûi Nobel hoøa bình ñaõ vieát ra moät baûn tuyeân ngoân, goïi laø "Baûn Tuyeân Ngoân 2000" cho moät neàn vaên hoùa hoøa bình vaø baát baïo ñoäng.

Caùc nhaân vaät noùi treân goàm coù: Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo, baø Rigoberta Menchu, oâng Adolfo Perez Esquivel, Ñöùc Cha Desmond Tutu, oâng Mikhail Gorbachiov, oâng Nelson Mandela vaø oâng Shimon Perez. Muïc ñích cuûa baûn tuyeân ngoân cuõng chính laø lôøi môøi goïi cuûa rieâng töøng caù nhaân vöøa noùi haõy ñaûm nhaän traùch nhieäm cuûa rieâng moãi ngöôøi trong vieäc daán thaân xaây döïng hoøa bình. Ban toå chöùc hy voïng seõ thu thaäp ñöôïc 100 trieäu chöõ kyù vaø sau ñoù seõ trình leân khoùa hoïp ñaïi Hoäi Ñoàng Lieân Hieäp Quoác vaøo thaùng 9 naêm 2000. Nhö vöøa noùi, baûn tuyeân ngoân naøy nhaán maïnh tôùi traùch nhieäm caù nhaân cuûa nhöõng nhaân vaät ñaõ töøng ñöôïc trao taëng giaûi Nobel Hoøa Bình. Phaàn giôùi thieäu baûn tuyeân ngoân xaùc ñònh traùch nhieäm cuûa moãi moät con ngöôøi phaûi mang laïi nhöõng giaù trò, quan ñieåm vaø caùch cö xöû, nhaém nuoâi döôõng moät neàn vaên hoùa hoøa bình. Ngaøy qua ngaøy, moãi ngöôøi ñeàu coù theå daán thaân thöïc thi traùch nhieäm naøy trong boái caûnh ñôøi soáng gia ñình, taïi ñòa phöông, thaønh phoá, vuøng hay quoác gia mình ñang soáng, nhaém thaêng tieán tinh thaàn baát baïo ñoäng, khoan nhöôïng, ñoái thoaïi, hoøa giaûi, coâng lyù vaø ñoaøn keát.

Caùc nhaø ñoaït giaûi Nobel Hoøa Bình ñaõ vieát nhö sau: "Naêm 2000 phaûi laø moät khôûi ñaàu môùi cho taát caû chuùng ta. Cuøng nhau, chuùng ta coù theå bieán ñoåi vaên hoùa chieán tranh vaø baïo ñoäng, trôû thaønh moät neàn vaên hoùa hoøa bình vaø baát baïo ñoäng. Coâng taùc naøy ñoøi hoûi söï tham gia cuûa moãi moät ngöôøi. Ñieàu naøy seõ cho giôùi treû vaø caùc theá heä töông lai nhöõng giaù trò coù theå khích leä hoï kieán taïo moät theá giôùi coù phaåm giaù vaø hoøa hôïp, moät theá giôùi cuûa coâng lyù, ñoaøn keát, töï do vaø thònh vöôïng. Neàn vaên hoùa hoøa bình naøy seõ giuùp cho chuùng ta ñaït tôùi söï phaùt trieån maø vaãn coù theå baûo veä ñöôïc moâi tröôøng vaø giuùp cho moãi ngöôøi ñaït tôùi yù nguyeän cuûa rieâng caù nhaân mình. Ñeå thu thaäp chöõ kyù, Toå chöùc Giaùo Duïc, Khoa Hoïc vaø Vaên Hoùa cuûa Lieân Hieäp Quoác, goïi taét laø UNESCO cuõng ñaõ ñöa baûn tuyeân ngoân naøy leân maïng Internet, ñeå nhöõng ai xöû duïng maïng löôùi naøy cuõng coù theå göûi chöõ kyù cuûa mình uûng hoä baûn tuyeân ngoân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page