Giaùo Phaän Sorong
ñieàu haønh phoøng thí nghieäm
phaùt hieän Virus HIV ñeå choáng laïi beänh AIDS

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Phaän Sorong ñieàu haønh phoøng thí nghieäm phaùt hieän Virus HIV ñeå choáng laïi beänh AIDS.

Tin Indonexia (SORONG, Inñoâneâxia, UCAN 8/07/99) -- Giaùo Phaän Sorong taïi tænh Irian Jaya ôû vuøng cöïc ñoâng Inñoâneâxia ñang ñieàu haønh moät phoøng thí nghieäm ñeå phaùt hieän virus HIV trong khuoân khoå cuûa moät chöông trình phoøng choáng AIDS. Ngaøy 18-06-99, Petrus Titit, moät nhaân vieân kieâm chuyeân vieân phaân tích cuûa phoøng thí nghieäm ñaõ noùi vôùi haõng tin Coâng Giaùo AÙ Chaâu raèng NAÊM 1996, Quyõ Xaõ Hoäi Augustine (Yayasan Sosial Agustinus) cuûa Giaùo Phaän, ñaõ thaønh laäp phoøng thí nghieäm ñeå phaùt hieän HIV laø virus daãn tôùi beänh AIDS. Titit cho bieát phoøng thí nghieäm xeùt nghieäm caùc maãu maùu vaø qua ñoù ñaõ phaùt hieän taïi huyeän Sorong, caùch thuû phuû Jayapura cuûa tænh khoaûng 1,000 km veà phía ñoâng, coù taùm phuï nöõ haønh ngheà maïi daâm vaø chín ngöôøi khaùc bò nhieãm HIV . OÂng nhaän ñònh: "Töø khi phoøng thí nghieäm phaùt hieän virus HIV nôi caùc maãu maùu cuûa nhöõng ngöôøi haønh ngheà maïi daâm, ngöôøi ta baét ñaàu yù thöùc raèng HIV ñaõ lan truyeàn taïi huyeän Sorong." Hoäi Augustine cuõng söû duïng ñaøi phaùt thanh ñòa phöông cuûa nhaø nöôùc ñeå tuyeân truyeàn veà chieán dòch phoøng choáng AIDS bao goàm vieäc phaân phaùt caùc phuø hieäu, bích chöông vaø taäp saùch nhoû cung caáp thoâng tin veà HIV/AIDS. Caùc caùn boä cuûa hoäi cuõng toå chöùc caùc buoåi noùi chuyeän veà HIV/AIDS daønh cho hoïc sinh hai tröôøng Coâng Giaùo ñòa phöông vaø cho caùc caëp vôï choàng treû. Titit cho bieát muïc ñích cuûa chöông trình laø nhaèm gaây yù thöùc veà beänh AIDS nôi ngöôøi daân ñeå hoï coù theå giuùp ngaên ngöøa beänh AIDS laây lan. OÂng cho bieát theâm hoäi döï tính hôïp taùc vôùi Hoäi Chöõ Thaäp Ñoû ñòa phöông trong moät chieán dòch choáng AIDS. Theo thoáng keâ cuûa chính phuû trung öông vaøo thaùng 3/1999, tænh Irian Jaya coù 131 ngöôøi bò nhieãm HIV vaø 80 bò beänh AIDS, ñöùng thöù nhì sau Jakarta laø nôi coù 148 ngöôøi nhieãm HIV vaø 95 ngöôøi bò AIDS. Treân toaøn quoác Inñoâneâxia, coù 609 ngöôøi bò nhieãm HIV vaø 237 ngöôøi bò beänh AIDS.


Back to Radio Veritas Asia Home Page