Giaùo Hoäi taêng cöôøng
kieåm duyeät caùc aán phaåm cuûa Giaùo Hoäi
vaø treân Maïng Internet

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi taêng cöôøng kieåm duyeät caùc aán phaåm cuûa Giaùo Hoäi vaø treân Maïng Internet.

Tin SEOUL (UCAN 6/07/99) -- UÛy ban tín lyù cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo Haøn Quoác ñaõ taùi khaúng ñònh vai troø cuûa uûy ban trong vieäc kieåm tra caùc aán phaåm cuûa Giaùo Hoäi vaø môû roäng quyeàn kieåm duyeät, keå caû caùc ñóa CD-ROM vaø vieäc xuaát baûn treân maïng Internet. Cuoäc hoïp thaùng 6/1999 vöøa qua, cuûa taùm vò kieåm duyeät saùch baùo giaùo phaän vaø möôøi thaønh vieân cuûa UÛy Ban Tín Lyù Ñöùc Tin cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo Nam Haøn ñaõ yeâu caàu caùc nhaø xuaát baûn vaø caùc chuû buùt Coâng Giaùo phaûi caån thaän hôn. Caùc quan chöùc cuûa Giaùo Hoäi cho raèng caùc taïp chí vaø baùo Coâng Giaùo ngaøy caøng ñöa nhöõng baøi vieát vaø quaûng caùo laøm toån haïi tôùi ñöùc tin, vaø moät soá aán phaåm cuûa caùc nhaø xuaát baûn cuûa giaùo daân, doøng tu vaø hoäi ñoaøn ñaïo ñöùc coù vaán ñeà, chaúng haïn nhö quaù nhaán maïnh ñeán moät hình thöùc ñaïo ñöùc naøo ñoù. Caùc vò cuõng ghi nhaän raèng moät soá ñieàu sai laïc lieân quan tôùi ñöùc tin ñaõ ñöôïc phoå bieán qua caùc phöông tieän truyeàn thoâng nhö Internet, CD-ROM, baêng ghi hình vaø baêng ghi aâm, vaø nhaát trí phaûi huaán luyeän toát hôn caùc giaùm ñoác cuûa caùc phöông tieän truyeàn thoâng lieân quan tôùi Giaùo Hoäi, keå caû nhoùm Coâng Giaùo hoaït ñoäng treân maïng thoâng tin Internet.

OÂng Peter Choi Hong-woon, toång bieân taäp tôø "Tuaàn Baùo Tin Töùc vaø Daân Chuùng", ñaõ noùi vôùi haõng tin Coâng Giaùo AÙ Chaâu hoâm ngaøy muøng 2/07/99 raèng, oâng hieåu quyeát ñònh taêng cöôøng kieåm duyeät trong Giaùo Hoäi, laø ñeå baûo veä ñöùc tin. OÂng noùi theâm: "Nhöng vaán ñeà laø ôû choã phaïm truø kieåm duyeät coù noäi dung quaù roäng; vaäy neân giôùi haïn söï kieåm duyeät veà maët tín lyù cuûa Giaùo Hoäi maø thoâi." OÂng Choi môùi ñöôïc baàu laøm chuû tòch phaân hoäi Haøn Quoác cuûa Hieäp Hoäi baùo chí Coâng Giaùo quoác teá (UCIP).

Linh Muïc Andrew Kim Jeong-soo, ngöôøi kieåm duyeät saùch baùo cuûa giaùo phaän Pusan, noùi vôùi haõng tin Coâng Giaùo AÙ Chaâu ngaøy 30-06-99 raèng: cuoäc hoïp ngaøy 17-06-99 ñaõ khaúng ñònh raèng caùc aán phaåm khoâng ñöôïc Giaùo Hoäi chuaån y coù theå coù aûnh höôûng xaáu treân ngöôøi Coâng Giaùo. Tuy nhieân, ngaøi noùi cô cheá kieåm duyeät "ñang ñöôïc xem xeùt ", bôûi vì "khoâng deã ñaùnh giaù coù bao nhieâu aán phaåm chöa ñöôïc chuaån y." Nhöõng ngöôøi tham döï cuoäc hoïp ñaõ quyeát ñònh seõ hoïp chung moãi naêm hai laàn nhaèm giuùp nhöõng ngöôøi phuï traùch khaâu kieåm duyeät cuûa Giaùo Hoäi vì hoï coù theå gaëp khoù khaên khi laøm nhieäm vuï cuûa hoï. Theo giaùo luaät (khoaûn 822-832), caùc muïc töû coù quyeàn vaø boån phaän kieåm tra caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi cuûa ngöôøi Coâng Giaùo trong lónh vöïc ñöùc tin vaø luaân lyù sao cho caùc phöông tieän naøy khoâng coù aûnh höôûng xaáu ñoái vôùi giaùo daân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page