Nhaø hoaït ñoäng
choáng xaây ñaäp Thuûy Ñieän khoång loà
ñöôïc trao giaûi thöôûng nhaân quyeàn Kitoâ Giaùo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhaø hoaït ñoäng choáng xaây ñaäp Thuûy Ñieän khoång loà ñöôïc trao giaûi thöôûng nhaân quyeàn Kitoâ Giaùo.

Tin BANGALORE, AÁn Ñoä (UCAN 30/06/99) -- Nhaø hoaït ñoäng nhaân quyeàn Medha Patkar ñaõ ñöôïc choïn ñeå trao moät giaûi thöôûng toaøn AÁn Ñoä. Giaûi thöôûng naøy ñöôïc laäp ra ñeå töôûng nieäm moät Muïc Sö Tin Laønh ñaõ hoaït ñoäng cho nhaân quyeàn vaø ñaïi keát. Giaûi thöôûng Nhaân Quyeàn Quoác Gia M. A. Thomas naêm 1999 coâng nhaän "coâng lao xuaát saéc cuûa Patkar trong vieäc ñaáu tranh cho quyeàn cuûa ngöôøi bò dôøi choã ôû" do moät döï aùn xaây ñaäp toán nhieàu tæ Myõ kim treân soâng Narmada ôû mieàn trung AÁn Ñoä. Hoäi ñoàng giaùm khaûo goàm ba thaønh vieân ñaõ xem xeùt danh saùch 114 ngöôøi ñöôïc ñeà cöû thuoäc nhieàu vuøng khaùc nhau cuûa ñaát nöôùc, tröôùc khi choïn Patkar, ngöôøi ñöùng ñaàu Lieân Minh Quoác Gia caùc Phong Traøo Nhaân Daân vaø Phong Traøo haõy cöùu laáy Narmada (Narmada Bachao Andolan). Hoäi ñoàng ghi nhaän vaø ñaùnh giaù cao cuoäc ñaáu tranh keùo daøi 14 naêm cuûa Patkar vì quyeàn lôïi cuûa daân laøng bò dôøi choã ôû maø ña soá laø ngöôøi saéc toäc vaø noâng daân vaãn coøn tieáp tuïc. Giaûi thöôûng nhaân quyeàn ñöôïc coâng boá ngaøy 25-06-99, goàm moät phaàn thöôûng baèng tieàn maët laø 100,000 rupee (2,325 Myõ kim) vaø moät baèng khen. Giaûi thöôûng seõ ñöôïc trao cho Patkar vaøo thaùng 9/1999 taïi Bangalore.

Phong traøo AÁn Ñoä Tænh Thöùc (VIM), moät toå chöùc nhaân quyeàn quaàn chuùng, ñaõ laäp ra giaûi thöôûng ñeå toân vinh Muïc Sö Thomas, thuoäc Giaùo Hoäi Mar Thoma, qua ñôøi naêm 1993 thoï 80 tuoåi. Muïc sö Thomas ñaõ thaønh laäp Phong Traøo AÁn Ñoä Tænh Thöùc vaø Trung Taâm Ñaïi Keát Kitoâ Giaùo ôû Bangalore, vaø laø chuû tòch cuûa Phaân Hoäi AÂn Xaù Quoác Teá taïi AÁn Ñoä vaø chuû tòch Vieän Kitoâ Giaùo caùc Vaán Ñeà Xaõ Hoäi taïi Chaâu AÙ. Ngaøi coøn laø taùc giaû cuûa nhieàu cuoán saùch veà ñaïi keát, nhaân quyeàn vaø caùc vaán ñeà khaùc maø Giaùo Hoäi quan taâm. Saji Thomas, phoái hôïp vieân chöông trình cuûa Phong Traøo AÁn Ñoä Tænh Thöùc, noùi vôùi UCA News raèng giaûi thöôûng ñöôïc laäp ra naêm 1993 vaø ñöôïc trao haøng naêm cho caù nhaân hoaëc moät hoäi coù ñoùng goùp yù nghóa trong lónh vöïc nhaân quyeàn. Khi coâng boá giaûi thöôûng taïi Bangalore, Phong Traøo AÁn Ñoä Tænh Thöùc nhaän ñònh raèng Patkar ñaõ baûo veä caùc lyù töôûng cuûa Muïc Sö Thomas, khi ñaët laïi vaán ñeà vieäc söû duïng caùc ñaäp nöôùc khoång loà vôùi caùi giaù to lôùn phaûi traû veà maët moâi tröôøng vaø xaõ hoäi nhöng laïi khoâng mang laïi lôïi ích cho ngöôøi daân ñòa phöông. Patkar vaø caùc nhaø hoaït ñoäng khaùc noùi raèng hoï seõ tieáp tuïc cuoäc ñaáu tranh, cho duø döï aùn ñaõ hoaøn taát moät phaàn, bôûi vì chính phuû ñaõ xao nhaõng vieäc taùi ñònh cö nhöõng ngöôøi bò di dôøi vaø vi phaïm quyeàn soáng cô baûn cuûa hoï. Chi phí döï truø ban ñaàu cuûa döï aùn ñaäp ña naêng Sardar Sarovar veà thuûy ñieän, thuûy lôïi töôùi tieâu laø 5,89 tæ Myõ kim, nhöng ñaõ taêng theâm haøng traêm trieäu Myõ kim, theo baùo caùo cuûa Ngaân Haøng Theá Giôùi laø cô quan trôï giuùp döï aùn. Ngöôøi ta öôùc tính döï aùn seõ laøm ngaäp chìm 13,774 hecta röøng vaø 11,318 hecta ñaát noâng nghieäp vaø phaûi di chuyeån hôn 100,000 ngöôøi saéc toäc vaø noâng daân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page