Caùc nhaø Leã Tang Hoàng Koâng
seõ cung caáp dòch vuï thích hôïp
cho ngöôøi Coâng Giaùo Hoàng Koâng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc nhaø Leã Tang Hoàng Koâng seõ cung caáp dòch vuï thích hôïp cho ngöôøi Coâng Giaùo Hoàng Koâng.

(HK3085.1034 Ngaøy 30-06-1999) - (UCAN) -- UÛy ban Phuïng vuï cuûa giaùo phaän Hoàng Koâng (DLC) cho bieát keå töø ngaøy 1-07-99 caùc nhaø tang leã kinh doanh taïi Hoàng Koâng seõ cung caáp caùc ñoà duøng toân giaùo thích hôïp cuûa Coâng Giaùo vaø caùc saùch kinh nghi thöùc leã tang söûa ñoåi daønh cho caùc tang leã Coâng Giaùo. Thö luaân löu ñeà ngaøy 23-06-99 gôûi taát caû caùc Linh Muïc trong giaùo phaän cho bieát theo moät thoûa thuaän giöõa UÛy Ban Phuïng Vuï cuûa giaùo phaän vaø hoäi caùc nhaø tang leã ñòa phöông, töø ngaøy 30-06-99 trôû ñi hoäi seõ cung caáp caùc ñoà duøng caàn thieát cho leã tang Coâng Giaùo. Thö luaân löu cho bieát theo yeâu caàu cuûa ngöôøi Coâng Giaùo, nhaân vieân nhaø hoøm hoaëc nhaø tang leã seõ cung caáp moät neán phuïc sinh vaø chaân neán, lö höông, bình höông vaø than ñoát, boùng ñeøn hoaëc neán ñaët tröôùc di aûnh cuûa ngöôøi quaù coá, bình nöôùc thaùnh, caây raûy nöôùc thaùnh.

Thö cho bieát theâm ngöôøi Coâng Giaùo cuõng coù theå xin nhaø tang leã cung caáp caùc baûn kinh nghi thöùc leã tang môùi söûa ñoåi coù hieäu löïc töø ngaøy 16-05-99 taïi giaùo phaän Hoàng Koâng. Baûn nghi thöùc naøy thay theá cho baûn nghò thöùc cuõ xuaát baûn naêm 1969 vaø ñaõ moät laàn söûa ñoåi naêm 1983. Ba bieåu töôïng chính theo truyeàn thoáng Giaùo Hoäi laø ñeøn, nöôùc vaø höông ñöôïc ñöa vaøo nghi thöùc môùi. Caùc bieåu töôïng naøy cuõng coù yù nghóa ñaëc bieät trong caùc nghi thöùc leã tang cuûa caùc toân giaùo daân gian Trung Hoa. Moät baûn nghi thöùc leã tang môùi baèng tieáng Quaûng Ñoâng ñöôïc Latinh hoùa daønh cho caùc Linh Muïc haûi ngoaïi noùi tieáng Quaûng Ñoâng laø ngoân ngöõ ñòa phöông ñöôïc söû duïng roäng raõi ôû ñaây, cuõng ñöôïc baùn taïi caùc tieäm saùch Coâng Giaùo. Ngaøy 30-04-99, UÛy Ban Phuïng Vuï cuûa giaùo phaän ñaõ toå chöùc hai buoåi hoïp giaûi thích nghi thöùc môùi cho hôn 100 Linh Muïc, Tu Só vaø Giaùo Daân. UÛy Ban Phuïng Vuï cuûa giaùo phaän cuõng ñaõ gaëp caùc ngöôøi phuï traùch nhaø tang leã vaø giaûi thích nhu caàu cuûa ngöôøi Coâng giaùo trong leã tang. Tröôùc ñaây, söï thieáu soùt veâ nhu caàu naøy ñaõ laøm böïc mình cho nhieàu Giaùo Daân vaø Linh Muïc.

Ngöôøi ñöùng ñaàu nhaø tang leã Cöûu Long noùi vôùi UCA News ngaøy 25-06-99 raèng hieän nay ñaõ coù haøng chuïc baûn nghi thöùc tang leã Coâng Giaùo taïi nhaø tang leã naøy, vaø nghi leã an taùng Coâng Giaùo seõ ñöôïc aùp duïng neáu ñöôïc yeâu caàu. OÂng cho bieát moät chöùc saéc Coâng Giaùo ñaõ thoâng baùo vôùi caùc nhaø tang leã ñòa phöông raèng Linh Muïc vaø ngöôøi Coâng Giaùo noùi chung ñaõ bieát veà söï saép ñaët môùi naøy. Tuy nhieân, haàu heát khaùch haøng cuûa hoï laø ngöôøi Phaät Giaùo vaø Tin Laønh, vaø ñoâi khi trong nhieàu tuaàn leã khoâng coù ngöôøi Coâng Giaùo naøo. Naêm ngoaùi, moät cuoäc tranh luaän dieãn ra veà vieäc lieäu giaùo phaän coù neân toå chöùc nhaø tang leã rieâng hay khoâng, sau khi nhieàu ngöôøi Coâng Giaùo baøy toû noãi lo laéng veà chaát löôïng phuïc vuï taïi nhaø tang leã kinh doanh. Caùc Linh Muïc vaø Giaùo Daân than phieàn veà thaùi ñoä tieâu cöïc cuûa nhaân vieân nhaø tang leã vaø vieäc thieáu toân troïng caùc nghi thöùc Coâng Giaùo. Tuy vaäy, moät nhaø tang leã rieâng cho Coâng Giaùo ñöôïc xem laø khoâng kinh teá chuùt naøo, vì haøng naêm chæ coù vaøi traêm leã tang Coâng Giaùo. Vì caùc nghi thöùc vaø caùch trang trí cho leã tang Coâng Giaùo khaùc vôùi nghi thöùc leã tang cuûa Phaät Giaùo, Laõo Giaùo, tín ngöôõng daân gian vaø Tin Laønh, neân caùc nhaân vieân nhaø tang leã cho raèng quaû laø phieàn toaùi khi thay ñoåi caùch trang trí cho moät soá ít khaùch haøng Coâng Giaùo. Hoàng Koâng coù 227,086 giaùo daân Coâng Giaùo, trong khi Phaät Töû vaø ngöôøi theo Laõo Giaùo chieám tæ leä lôùn trong toång daân soá 6,3 trieäu ngöôøi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page