Ñöùc Giaùm Quaûn
chính thöùc nhaän nhieäm vuï
vaø daâng Thaùnh Leã ñaàu tieân
ôû moät Laøng trong voøng 24 naêm qua

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Giaùm Quaûn chính thöùc nhaän nhieäm vuï vaø daâng Thaùnh Leã ñaàu tieân ôû moät Laøng trong voøng 24 naêm qua.

Tin VIENTIANE, Laøo Quoác (UCAN 29/06/99) -- Ñöùc taân giaùm quaûn cuûa haït ñaïi dieän Toâng Toøa Luang Brabang ôû mieàn baéc Laøo ñaõ chính thöùc nhaän nhieäm vuï vôùi chuyeán vieáng thaêm Houay Jod laø nôi ngaøi ñeán kieåm tra moät tröôøng hoïc do Giaùo Hoäi taøi trôï vaø daâng Thaùnh Leã ñaàu tieân taïi laøng trong voøng 24 naêm qua. Ñöùc oâng Tito Banchong Thopayong, vò Linh Muïc duy nhaát cuûa haït ñaïi dieän Luang Prabang môùi ñöôïc boå nhieäm laøm giaùm quaûn, ñaõ daâng Thaùnh Leã trong chuyeán vieáng thaêm Houay Jod töø ngaøy 14-16 thaùng 6/1999, ñeå kieåm tra moät tröôøng hoïc saép hoaøn thaønh do moät cô quan cöùu trôï cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ taøi trôï.

Ñöùc oâng 51 tuoåi noùi vôùi UCA News ngaøy 28-06-99 taïi thuû ñoâ Laøo, nôi ngaøi ñaët truï sôû laøm vieäc raèng Thaùnh Leã cuoái cuøng taïi laøng ñöôïc cöû haønh vaøo naêm 1975. Laøng naøy caùch thuû ñoâ Vientiane 345 km veà phía taây baéc. Ñöùc oâng Banchong, ngöôøi daân toäc Hmong, cho bieát laøng Houay Jod, coøn goïi laø Ban Khithut (baûn cuûa ngöôøi phong cuøi) coù 93 ngöôøi maø taát caû ñeàu laø döï toøng ngoaïi tröø nhöõng thaønh vieân cuûa moät gia ñình Coâng Giaùo duy nhaát. Cuøng ñi vôùi Ñöùc oâng Banchong ñeán thaêm ngoâi tröôøng döï kieán hoaøn thaønh ngaøy 30-06-99 coøn coù moät tu só doøng Don Bosco laø ngöôøi tieáp xuùc vôùi cô quan cöùu trôï cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ. Thaày cho bieát ngoâi tröôøng coù naêm phoøng hoïc, moät thö vieän vaø moät phoøng giaùo vieân, vaø treû em ôû caùc laøng khaùc cuõng seõ hoïc taïi tröôøng naøy. Thaày noùi raèng haàu heát nhöõng ngöôøi bò beänh phong ñaõ laønh beänh vaø con caùi hoï khoâng bò laây beänh. Ngoâi tröôøng ñöôïc xaây taïi laøng ñeå xoùa boû ñònh kieán ñoái vôùi daân laøng vaø giuùp xaây döïng tinh thaàn hoøa hôïp giöõa moïi ngöôøi trong vuøng. Vôùi tö caùch laø moät chöùc saéc cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo trong khu vöïc, Ñöùc oâng Banchong noùi ngaøi hy voïng seõ khaùnh thaønh tröôøng hoïc vaøo thaùng 8/1999. Ñöùc oâng coøn nhaän ñònh raèng caùc vieân chöùc tænh Bo Keo vui möøng veà tieán ñoä xaây döïng cuûa tröôøng vaø söï tham gia cuûa Giaùo Hoäi. Ngaøi noùi hoï vui möøng hôïp taùc vôùi moät "ngöôøi vôùi cuøng thaønh phaàn xuaát thaân thì deã daøng hieåu nhau hôn." Veà coâng vieäc cuûa Giaùo Hoäi taïi Houay Jod, Ñöùc oâng Banchong cho bieát moãi thöù baûy caùc giaùo lyù vieân ôû caùch laøng 6 km ñeán daïy giaùo lyù cho döï toøng. Caùc hoaït ñoäng cuûa Giaùo Hoäi taïi haït ñaïi dieän phía baéc naøy ñaõ bò ngöng töø naêm 1975, khi coäng saûn caàm quyeàn taïi Laøo vaø truïc xuaát vò ñaïi dieän Toâng Toøa ra khoûi ñaát nöôùc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page