ÑTC tieáp
taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa Tcheøque
trình thö uûy nhieäm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa Tcheøque trình thö uûy nhieäm.

Vatican - 28.06.99. Saùng thöù Hai 28.06.99, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp oâng Martin Stropnicky, Taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa Tcheøque, trình thö uûy nhieäm. Taân Ñaïi Söù naêm nay 43 tuoåi, tröôùc ñaây ñaõ giöõ chöùc Boä Tröôûng Vaên Hoùa vaø coù nhieàu kinh nghieäm trong laõnh vöïc phim aûnh vaø truyeàn thoâng xaõ hoäi. Trong dieãn vaên chaøo möøng Taân Ñaïi Söù, ÑTC nhaéc ñeán ñòa vò cuûa Coäng Hoøa Tcheøque: ñòa vò trong trung taâm Luïc Ñòa AÂu Chaâu; ñòa vò laøm cho Coäng Hoøa Tcheøque trôû neân moät chieác caàu giöõa Ñoâng vaø Taây. Sau ñoù, ÑTC noùi ñeán Ñoâng-AÂu ñöôïc giaûi phoùng caùch ñaây 10 naêm khoûi cheá ñoä coäng saûn. Roài ngaøi nhaán maïnh ñeán vieäc Chaâu AÂu phaûi cuøng ñi ñeán hoøa hôïp: ngaøi noùi ñeán nhöõng thôøi cô thuaän lôïi maø Chaâu AÂu hieän ñang soáng trong nhöõng naêm naøy, vaø veà söï caàn thieát maø caùc nöôùc cuûa Luïc Ñòa khoâng phaûi chæ soáng moät cuoäc chung soáng thoâng thöôøng - khoâng noùi ñeán nhöõng vuï tranh chaáp ñoå maùu nhö hieän nay taïi mieàn Balcan - maø coøn phaûi daán thaân xaây döïng moät Chaâu AÂu cuûa caùc quoác gia, Chaâu AÂu toân troïng tính caùch töï trò vaø tính caùch ñaëc thuø cuûa caùc daân toäc. ÑTC noùi tieáp: Ñeå laøm vieäc naøy tröôùc heát ñieàu caàn thieát laø caùc vò traùch nhieäm veà ñôøi soáng coâng coäng, bieát xaây döïng nhöõng quyeát ñònh chính trò, kinh teá vaø xaõ hoäi treân caùc giaù trò luaân lyù: caùc giaù trò naøy laø thaønh phaàn cuûa gia taøi chung Chaâu AÂu. Ñieàu tröôùc heát phaûi laøm laø vieäc coâng nhaän söï töï do toân giaùo. Trong vieäc baûo ñaûm quyeàn ñaày ñuû cuûa caùc tín ngöôõng, dó nhieân moät tieâu chuaån roõ raøng naøy laø ñöùc tin Kitoâ ñöôïc coi laø moät trong caùc coät truï chính naâng ñôõ Toøa Nhaø Chaâu AÂu. ÑTC noùi theâm: Caùc giaù trò veà nhaân loaïi, veà luaân lyù vaø thieâng lieâng maø Chaâu AÂu ñoøi hoûi, laø moät kho taøng maø Chaâu AÂu vaãn caàn phaûi muùc kín trong vieãn töôïng höôùng veà töông lai. Sau ñoù, ÑTC nhaéc ñeán tình hình rieâng cuûa Coäng Hoøa Tcheøque: ngaøi nhôù laïi caùc chuyeán vieáng thaêm muïc vuï ñaõ thöïc hieän taïi mieàn ñaát naøy vaø moät laàn nöõa ngaøi yeâu caàu thieát laäp moät UÛy Ban hoãn hôïp giöõa Nhaø Nöôùc vaø Toøa Thaùnh ñeå tìm giaûi phaùp cho caùc vaán ñeà vaãn chöa ñöôïc giaûi quyeát giöõa Toøa Thaùnh vaø Nhaø Nöôùc, tröôùc heát laø vieäc traû laïi caùc taøi saûn cuûa Giaùo Hoäi bò cheá ñoä ñoäc taøi Maùc Xít tòch thu tröôùc ñaây.

Sau cuøng, ÑTC nhaéc ñeán Ñaïi Toaøn Xaù. Ngaøi cuõng khoâng queân nhaéc laïi Caây Sinh Nhaät do Coäng Hoøa Tcheøque taëng cho ngaøi vaøo dòp leã Giaùng Sinh vöøa qua, ñöôïc döïng beân caïnh Hang Ñaù taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Ñaây laø Caây Sinh Nhaät sau cuøng cuûa theá kyû 20 naøy vaø cuûa cuoái Ngaøn Naêm thöù hai.


Back to Radio Veritas Asia Home Page