ÑTC chuû toïa khoùa hoïp veà vieäc
phong Hieån Thaùnh vaø Chaân Phöôùc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC chuû toïa khoùa hoïp veà vieäc phong Hieån Thaùnh vaø Chaân Phöôùc.

Vatican - 28.06.99. Saùng thöù Hai ÑTC chuû toïa Khoùa Hoïp cuûa Boä Phong Thaùnh ñeå coâng boá 18 Saéc Leänh lieân heä ñeán vieäc Phong Hieån thaùnh - vaø phong Chaân Phöôùc. Trong caùc vò seõ ñöôïc Phong Hieån Thaùnh coù 25 Chaân Phöôùc Töû Ñaïo Mexico, bò gieát trong nhöõng cuoäc baùch haïi töø 1915 ñeán 1937 vaø Nöõ Chaân Phöôùc Maria Giuse Traùi Tim Chuùa Gieâsu, qua ñôøi taïi Bilbao naêm 1912, ngöôøi Taây Ban Nha, saùng laäp Doøng caùc Nöø Tì Chuùa Gieâsu.

Ñaëc bieät, coù saéc leänh coâng nhaän Pheùp Laï do lôøi baàu cöû cuûa hai em Francisco vaø Giacinta Marto trong ba em muïc ñoàng ñaõ ñöôïc Ñöùc Meï hieän ra naêm 1917 taïi Cova da Iria. Hai em Francisco vaø Giacinta Marto coù hoï haøng vôùi Lucia, hieän laø Nöõ Tu vaãn coøn soáng, hôn 90 tuoåi vaø ñang tu trong Doøng Carmelo ôû Coimbra (Boà Ñaøo Nha). Caùc cuoäc hieän ra khôûi söï töø 13 thaùng 5 cho tôùi 13 thaùng 10 naêm 1917. Tuy nhieân ngaøy phong Chaân Phöôùc cho Hai Em Francisco vaø Giacinta, chöa ñöôïc quyeát ñònh.

Ngoaøi ra coøn coù Nöõ Ñaày Tôù ñaùng kính cuûa Chuùa: Catarina Volpicelli, ngöôøi YÙ, saùng laäp Doøng caùc Nöõ Tì Thaùnh Taâm Chuùa. Saéc leänh tuyeân boá vieäc Töû Ñaïo cuûa saùu Nöõ Tu "Scuole Pie", vôùi hai nöõ giaùo daân bò gieát trong cuoäc baùch haïi toân giaùo taïi Taây Ban Nha naêm 1936, thôøi noäi chieán; roài moät Nöõ Tu khaùc thuoäc Doøng Nöõ caùc Ñaày Tôù Ñöùc Maria vaø 11 Nöõ Tu ngöôøi Ba Lan thuoäc Doøng Thaùnh Gia Nagiaret, bò gieát thôøi Ñöùc Quoác Xaõ naêm 1943 taïi Nowogrodek (nay thuoäc Coäng Hoøa Bielorussia) Saéc Leänh coâng nhaän nhaân ñöùc anh huøng cuûa caùc ñaày tôù Chuùa: taát caû ñeàu laø caùc Vò Saùng Laäp Doøng Nam, Nöõ thuoäc theá kyû 19 vaø theá kyû 20. Vò thôøi danh vaø ñöôïc bieát ñeán hôn caû laø Cha Columba Marmion, Doøng Benedictin, ngöôøi Aí Nhó Lan, Vieän Phuï Ñan Vieän Maredsous beân Bæ. Ngaøi laø moät trong caùc Thaày noåi tieáng veà con ñöôøng tu ñöùc thôøi nay: neàn tu ñöùc ñöôïc xaây döïng treân Thaùnh Kinh vaø Phuïng Vuï; ngaøi coøn laø taùc giaû cuoán saùch noåi tieáng: "Chuùa Kitoâ, söï soáng cuûa linh hoàn" (1918); cuoán saùch naøy ñaõ nuoâi döôõng caùch thieâng lieâng nhieàu theá heä Linh Muïc, caùc ngöôøi taän hieán vaø ngöôøi giaùo daân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page