ÑTC tieáp
Thaày Hoäi Tröôûng vaø Ban Quaûn Trò
cuûa Hoäi Hieäp Só Malta

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp Thaày Hoäi Tröôûng vaø Ban Quaûn Trò cuûa Hoäi Hieäp Só Malta.

Vatican - 26.06.99 - Saùng thöù Baåy 26.06.99 ÑTC ñaõ tieáp Thaày Andrew Bertie, Hoäi Tröôûng Hoäi Hieäp Só Malta cuøng vôùi Ban Quaûn trò môùi vaø 6 Thaày Coá Vaán vöøa ñöôïc baàu trong Toång Coâng Hoäi, vöøa ñöôïc trieäu taäp taïi Roma, nhaân dòp möøng kyû nieäm 900 naêm thaønh laäp. Tröôùc ñoù, luùc 10 giôø saùng, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Re, phoù Quoác Vuï Khanh, ñaõ ñích thaân ñeán truï sôû cuûa Hoäi Hieäp Só Malta treân Ñöôøng Condotti, naèm ôû trung taâm Roma, ñeå trao taëng huy chöông caáp baäc cao nhaát cuûa Toøa Thaùnh, chæ daønh cho caùc Vò Quoác Tröôûng, cho Thaày Andrew Bertie. Sau ñoù, luùc 11 giôø, Thaày Hoäi Tröôûng ñaõ ñöôïc ÑTC tieáp kieán trong Ñeàn Vatican, vôùi taát caû leã nghi long troïng daønh cho moät vò Quoác Tröôûng. Sau buoåi tieáp kieán rieâng vaø leã nghi trao taëng leã vaät, Thaày Hoäi Tröôûng vaø ñoaøn tuøy tuøng ñeán vieáng thaêm Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh.

Cuõng neân nhaéc laïi raèng: Thöù Naêm vöøa qua, ngaøy 24/06/99, sau Thaùnh Leã möøng kyû nieäm 900 naêm thaønh laäp vaø kính Thaùnh Gioan Taåy Giaû Quan Thaày cuûa Hoäi Hieäp Só, do Ñöùc Hoàng Y Pio Laghi, chuû söï trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, ÑTC ñaõ ra cöûa soå phoøng laøm vieäc cuûa ngaøi ñeå chaøo möøng vaø ban pheùp laønh cho caùc Hieäp Só vaø caùc Hoäi Vieân ñeán töø khaép theá giôùi. Trong dòp naøy, ÑTC nhaéc laïi chöùng taù trung haønh maø töø 900 naêm nay Hoäi Hieäp Só Malta ñaõ ñem ñeán cho theá giôùi trong vieäc beânh vöïc ñöùc tin vaø trong phuïc vuï caùc ngöôøi ngheøo khoå, phuø hôïp vôùi giôùi raên cuûa Phuùc AÂm: meán Chuùa, yeâu nguôøi.

Hieän nay Hoäi Hieäp Só Malta laø moät toå chöùc duy nhaát coù tính caùch quoác teá vaø hoaøn toaøn coù chuû quyeàn nhö moät quoác gia, nhöng khoâng coù laõnh thoå, vaø coù quan heä ngoaïi giao vôùi 83 quoác gia treân theá giôùi. Hoäi Hieäp Só goàm 11 ngaøn hoäi vieân hoaït ñoäng vaø 80 ngaøn hoäi vieân töï nguyeän thöôøng xuyeân, ñieàu haønh 350 cô caáu xaõ hoäi-baùc aùi vaø beänh vieän taïi hôn 100 quoác gia thuoäc 5 chaâu, vôùi 8 ngaøn giöôøng beänh vaø 150 ngaøn ngöôøi ñieàu trò. Hoäi hieäp Só Malta hoaït ñoäng caùch rieâng taïi mieàn Balcan, töø nhöõng naêm xaåy ra chieán tranh taïi cöïu Lieân Bang Yougoslavie.


Back to Radio Veritas Asia Home Page