ÑTC tieáp
caùc Giaùm Muïc Coäng Hoøa AÙi Nhó Lan
ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh "Ad Limina"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Coäng Hoøa AÙi Nhó Lan ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh "Ad Limina".

Vatican - 26.06.99 - Saùng thöù Baåy 26/06/99, trong Ñeàn Vatican, ÑTC ñaõ tieáp caùc Giaùm Muïc Coäng Hoøa AÙi Nhó Lan ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh theo luaät ñònh. Vôùi Thaùnh Leã ñoàng teá vôùi ÑTC trong nhaø nguyeän rieâng cuûa ngaøi vaø vôùi buoåi tieáp kieán chung, chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh cuûa caùc vò chuû chaên Giaùo Hoäi taïi Coäng Hoøa AÙi Nhó Lan ñöôïc coi laø chính thöùc keát thuùc.

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc Giaùm Muïc, ÑTC nhaán maïnh caùch rieâng ñeán giaù trò vaø ích lôïi cuûa luaät ñoäc thaân Linh Muïc. Tröôùc heát ÑTC baøy toû söï tham döï saâu xa cuûa ngaøi vaøo nhöõng ñau khoå haøng giaùo só cuûa ñaûo AÙi Nhó Lan ñang phaûi gaùnh chòu nhöõng aùp löïc cuûa moät neàn vaên hoùa caøng ngaøy caøng bò tuïc hoùa nhieàu hôn; ÑTC cuõng baøy toû lo laéng veà nhöõng göông muø lieân heä ñeán nhöõng laïm duïng tính duïc do vò giaùo só naøy, tu só kia ñaõ phaïm, gaây neân thieät haïi cho ñôøi soáng vaø thanh danh Giaùo Hoäi ñòa phöông.

Nhuõng bieán coá töông töï lieân keát vôùi caùi nhìn coù tính caùch xaõ hoäi hôn thaàn hoïc veà Giaùo Hoäi, ñaõ nhieàu laàn ñöa ñeán vieäc yeâu caàu thay ñoåi trong kyû luaät cuûa luaät ñoäc thaân. ÑTC nhaéc laïi raèng: "Nhöng nhöõng khoù khaên gaëp trong vieäc giöõ ñöùc trinh khieát khoâng taïo neân lyù do ñuû, ñeå ñaûo loän nhöõng luaät leä hieän haønh veà vaán ñeà ñoäc thaân trong Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Truyeàn thoáng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, cuøng vôùi vieäc Giaùo Hoäi tin vaøo söï höôùng daãn beân trong cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, laø moät xaùc nhaän chaéc chaén veà söï phuø hôïp saâu xa giöõa luaät ñoäc thaân vaø tính caùch bí tích cuûa chöùc Linh Muïc.

Ngoaøi luaät ñoäc thaân, ÑTC coøn nhaéc ñeán nhieàu ñieåm khaùc lieân heä ñeán ñôøi soáng Giaùo Hoäi ñòa phöông nhö: (1.) vai troø cuûa ngöôøi giaùo daân - (2.) söï caàn thieát cuûa moät ñaø tieán môùi veà truyeàn giaùo, ñeå chieán ñaáu choáng laïi vieäc sa suùt thöïc haønh ñaïo nôi giôùi treû - (3.) vieäc beânh vöïc söï soáng con ngöôøi - (4.) vieäc chuù troïng ñeán muïc vuï gia ñình - (5.) Nhöõng vaán ñeà vaø nhöõng thaùch ñoá môùi - nhöõng thay doåi xaõ hoäi vaø thôøi ñaïi ... gaây neân nhöõng khoù khaên cho vieäc rao giaûng Tin Möøng. Caùch rieâng ÑTC löu yù caùc vò chuû chaên AÙi Nhó Lan veà thuyeát töông ñoái vaø veà nhöõng pheâ phaùn chuû quan trong caùc vaán ñeà luaân lyù. Theo ÑTC, nhöõng thaùi ñoä naày coù theå daãn ñöa ñeán söï thaát voïng, vaø ñeán vieäc cho raèng Giaùo Hoäi khoâng coøn coù gì laø yù nghóa, laø toát laønh, laø lyù töôûng ñeå noùi vôùi con ngöôøi thôøi nay nöõa.

Nhöng ñeå phaûn laïi nhöõng khuynh höông tieâu cöïc naøy, caùc tín höõu AÙi Nhó Lan coù moät yù muoán cöông quyeát tìm hieåu bieát hôn ñöùc tin cuûa cha oâng mình xöa kia vaø ñi saâu vaøo ñöùc tin ñoù trong ñôøi soáng haèng ngaøy. Nhöõng nhoùm caàu nguyeän, nhöõng cuoäc haønh höông, nhöõng chöông trình baùc aùi vaø vieäc daán thaân moãi ngaøy moãi gia taêng cuûa ngöôøi giaùo daân vaøo caùc saùng kieán cuûa Giaùo Hoäi ... laø nhöõng chöùng taù huøng hoàn cuûa chieán dòch choáng laïi nhöõng khuynh höôùng tieâu cöïc ñang lan traøn khaép nôi.

Sau nhöõng ghi nhaän naøy, ÑTC ñeà cao - ngaøy nay cuõng nhö caùch ñaây 20 naêm trong chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ngaøi taïi AÙi Nhó Lan - hai söï kieän neàn taûng vaø lòch söû cuûa kinh nghieäm Coâng Giaùo taïi ñaûo naøy: ñoù laø caàu nguyeän vaø truyeàn giaùo - ÑTC noùi nhö sau: "Caàu Nguyeän vaø Truyeàn Giaùo laø hai coät truï treân ñoù, baát cöù noã löïc naøo veà rao giaûng Tin Möøng, phaûi ñöùng vöõng hoaëc suïp ñoå". Ñöùng vöõng khi ngöôøi ta trung thaønh vôùi Thieân Chuùa vaø tin töôûng vaøo söùc maïnh cuûa Ngöôøi, qua vieäc caàu nguyeän vaø suy tö; vaø Suïp Ñoã, neáu nguôøi ta xa lìa Thieân Chuùa vaø chæ caäy ñöïa vaøo taøi naêng hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi, vaøo theá löïc vaät chaát...


ÑTC tieáp nhieàu vò khaùch khaùc vaø boå nhieäm Giaùm Muïc

ÑTC tieáp nhieàu vò khaùch khaùc vaø boå nhieäm Giaùm Muïc.

Vatican - 26.06.99 - Sau Ban Quaûn Trò Hoäi Hieäp Só Malta vaø caùc Giaùm muïc AÙi Nhó Lan, ÑTC coøn tieáp nhieàu vò giaùo só caáp cao khaùc:

Ñaëc bieät, taïi Nam Haøn, ÑTC vöøa boå nhieäm Linh Muïc Gabriel Chang Bong-hun, 52 tuoåi, thuoäc haøng giaùo só cuûa giaùo phaän Cheongju laøm Giaùm Muïc giaùo phaän naøy. Cha Gabriel Chang Bong-hu hieän laø giaùm ñoác Ñeàn Thaùnh giaùo phaän kính Caùc Thaùnh Töû Ñaïo taïi Paeti. Giaùo Phaän Cheongju hieän coù 110 ngaøn ngöôøi Coâng Giaùo, trong soá moät trieäu 300 ngaøn daân cö; Phaät Giaùo chieám khoaûng 30%.

ÑTC cöû Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, laøm ñaëc söù cuûa ngaøi, chuû toïa leã nghi beá maïc Cuoäc Gaëp Gôõ Chaâu AÂu cuûa giôùi treû taïi Santiago de Compostela (Taây Ban Nha). Cuoäc gaëp gôõ ñöôïc baét ñaàu ngaøy moàng 4/08/99 vaø keát thuùc vaøo ngaøy moàng 8 thaùng 8/1999 tôùi ñaây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page