ÑTC tieáp
caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi
cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà di daân

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà di daân.

Vatican - 25.06.99 - Saùng thöù Saùu, 25/06/99, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Di Daân, do Ñöùc Toång Giaùm Muïc Stephen Fumo Hamao, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng, höôùng daãn.

Ñeà taøi cuûa Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi laàn naøy haàu nhö laø ñeà taøi baét buoäc, vì Khoùa khoaùng ñaïi ñöôïc toå chöùc tröôùc luùc böôùc vaøo bieán coá lòch söû vó ñaïi: Ñaïi Toaøn Xaù cuûa naêm 2000. Ñoù laø ñeà taøi: "Ñeàn Thaùnh, nôi ñaëc bieät cuûa cuoäc gaëp gôõ giöõa Thieân Chuùa vaø Daân cuûa Ngöôøi, moät daân ñang löõ haønh trong thôøi gian". Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi, ÑTC noùi: Ñoái vôùi con ngöôøi öôùc ao gaëp gôõ Thieân Chuùa, caùc cuoäc haønh höông laøm cho quen thuoäc vôùi vieäc nghó töôûng ñeán "beán bôø" nôi hoï coù theå döøng laïi trong cuoäc phieâu löu tìm kieám Thieân Chuùa. Ñeàn Thaùnh laø nôi "nghæ ngôi boå döôõng cuûa tinh thaàn". Taïi ñaây caùc ngöôøi haønh höông coù theå thöïc hieän nhöõng kinh nghieäm lôïi ích veà ñöùc tin, cuõng nhö coù theå bieåu loä tình yeâu thöông ñoái vôùi anh chò em qua nhöõng coâng vieäc baùc aùi vaø phuïc vuï, caùch rieâng ñoái vôùi nhöõng nguôøi tuùng cöïc. Ñeàn Thaùnh, trung taâm cuûa neàn tu ñöùc saâu xa, nôi ñaây caùc tín höõu, ngoaøi vieäc soáng laïi ñöùc tin, yù thöùc maïnh meõ vaø roõ raøng hôn veà caùc boån phaän trong laõnh vöïc xaõ hoäi vaø caûm thaáy mình daán thaân trong vieäc giuùp ñôõ cuï theå hôn, ñeå theá giôùi naøy bieán ñoåi daàn daàn thaønh "Nöôùc coâng chính vaø hoøa bình". ÑTC noùi: "Hoøa bình vaø tình lieân ñôùi giöõa con ngöôøi vôùi nhau, nhìn vaøo caùc söï vieäc caùch saâu xa, phaùt xuaát bôûi vieäc hoøa giaûi cuûa con ngöôøi vôùi Thieân Chuùa. Vì theá caàn phaûi laøm sao ñeå caùc ngöôøi haønh höông tìm thaáy taïi caùc ñeàn thaùnh nhöõng cô hoäi cuï theå veà caàu nguyeän vaø suy tö trong yeân laëng ñeå giuùp cho vieäc gaëp gôõ vôùi Thieân Chuùa vaø kinh nghieäm thaân maät veà söï aâu yeám cuûa tình yeâu Thieân Chuùa". ÑTC nhaán maïnh raèng: Nhöõng ngöôøi di daân, tò naïn vaø di taûn, bò thöû thaùch bôûi nhöõng tình hình ñau thöông vaø baát coâng, caàn ñeán kinh nghieäm naøy; caùc ngöôøi vöôït bieån, caùc nhaân vieân cuûa haøng khoâng daân söï, caùc ngöôøi du muïc (Boheùmiens) vaø caùc ngöôøi chuyeân ngheà "xieäc" cuõng caûm thaáy söï caàn thieát cuûa kinh nghieäm thieâng lieâng; taát caû nhöõng ai, vì lyù do naøy lyù do khaùc, phaûi xa caùc ngöôøi thaân yeâu cuûa mình, ñeàu caûm thaáy söï an uûi thieâng lieâng cuûa cuoäc gaëp gôõ vôùi Thieân Chuùa. ÑTC noùi ñeán nhöõng lyù do daãn ñöa caùc ngöôøi haønh höông ñeán caùc ñeàn thaùnh: lyù do ñeå suy tö vaø caàu nguyeän, ñeå canh taân thieâng lieâng, ñeå nhôù laïi nhöõng kyû nieäm yù nghóa cuûa cuoäc ñôøi caù nhaân rieâng reõ hoaëc cuûa coäng ñoàng, nhöng cuõng coù lyù do ñeå nghæ ngôi trong an tónh, lyù do vaên hoùa, vaø caû do söï hieáu kyø nöõa. Trong moïi tröôøng hôïp, caùc Giaùm Muïc coù boån phaän aán ñònh luaät leä muïc vuï thuaän tieän ñeå laøm caùch naøo ñaùp laïi caùch töông xöùng nhöõng chôø ñôïi cuûa moãi moät ngöôøi. Ñieàu quan troïng - ÑTC löu yù - laø saùng kieán cuûa loøng thöông xoùt Thieân Chuùa phaûi ñöôïc trình baøy vôùi moïi ngöôøi. Thieân Chuùa luoân luoân muoán thoâng truyeàn cho caùc con caùi cuûa Ngöôøi chính söï soáng vaø ôn cöùu roãi cuûa Ngöôøi. Ñoái vôùi vieäc ñoùn tieáp caùc thanh thieáu nieân taïi caùc ñeàn thaùnh, ÑTC môøi goïi ñöa ra nhöõng ñöôøng loái muïc vuï thích hôïp hôn vôùi löùa tuoåi cuûa hoï.


Back to Radio Veritas Asia Home Page