Cuoäc hoäi thaûo veà giaùo lyù xaõ hoäi
cuûa Hoäi Thaùnh taïi Ghana

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc hoäi thaûo veà giaùo lyù xaõ hoäi cuûa Hoäi Thaùnh taïi Ghana.

Vatican - 24.06.99 - Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình vöøa cho phoå bieán thoâng caùo veà khoùa hoäi thaûo ñöôïc toå chöùc trong nhöõng ngaøy tôùi ñaây taïi Kumasi, beân Coäng Hoøa Ghana (Phi Chaâu) veà giaùo lyù xaõ hoäi cuûa Hoäi Thaùnh.

Thoâng caùo vieát nhö sau: Trong tinh thaàn cuûa Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000, yù thöùc veà söï quan troïng cuûa vieäc huaán luyeän caùc tín höõu Kitoâ ñeå ñoùn nhaän nhöõng thaùch ñoá cuûa Ngaøn Naêm môùi, vaø öôùc muoán goùp coâng vaøo vieäc phoå bieán giaùo lyù xaõ hoäi cuûa Hoäi Thaùnh, Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình ñaõ quyeát ñònh toå chöùc nhieàu khoùa hoäi thaûo veà giaùo lyù xaõ hoäi cuûa Giaùo Hoäi, trong söï coäng taùc vôùi caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông.

Cuoäc gaëp gôõ ñaàu tieân thuoäc loaïi naøy seõ ñöôïc toå chöùc taïi Kumasi, beân Ghana (Phi Chaâu) trong nhöõng ngaøy töø 26 ñeán 30 thaùng 6 naêm 1999. Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình seõ ñöôïc ñaïi dieän taïi Khoùa Hoäi Thaûo naøy bôûi Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, chuû tòch, Ñöùc Giaùm Muïc Diarmuid Martin, toång thö kyù vaø Ñöùc OÂng Bernard Munono Muyembe.

Tham döï Khoùa Hoäi Thaûo coù moät soá Giaùm Muïc Ghana, Linh Muïc, Giaùo Sö Ñaïi Chuûng Vieän, Tu Só Nam, Nöõ vaø ñaïi dieän cuûa caùc giaùo hoäi Kitoâ vaø caùc toân giaùo khaùc, caùch rieâng ñaïi dieän cuûa Hoài Giaùo. Ñaïi dieän cuûa Chính Phuû ñòa phöông seõ tham döï ngaøy 28 thaùng 6/1999.

Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình öôùc mong raèng cuoäc gaëp gôõ thöù nhaát naøy seõ ñöôïc tieáp theo baèng caùc cuoäc gaëp gôõ khaùc nhö vaäy, vaø coù theå toå chöùc taïi nhieàu mieàn khaùc nhau treân theá giôùi. Caùc cuoäc gaüp gôõ ñang chuaån bò seõ ñöôïc toå chöùc taïi AÙ Chaâu vaøo thaùng 11 naêm 1999 vaø taïi Chaâu Ñaïi Döông thaùng 5 naêm 2000.


Back to Radio Veritas Asia Home Page