ÑTC gaëp caùc Hieäp Só Malta
nhaân kyû nieäm 900 naêm thaønh laäp

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC gaëp caùc Hieäp Só Malta nhaân dòp möøng kyû nieäm 900 naêm thaønh laäp.

Vatican - 24.06.99 - Hôn hai ngaøn Hieäp só Malta, vôùi cuõng hôn hai ngaøn thieän nguyeän vieân cuûa Hieäp Hoäi, ñeán töø khaép theá giôùi, tuï hoïp nhau trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, ñeå cöû haønh Thaùnh Leã kính Thaùnh Gioan Taåy Giaû, Quan Thaày vaø ñeå möøng kyû nieäm 900 naêm thaønh laäp Hieäp Hoäi. Leã möøng kyû nieäm ñaõ chính thöùc khai maïc thaùng 12 naêm ngoaùi (1998) taïi ñaûo Malta vôùi söï tham döï cuûa caùc ñaïi bieåu ñeán töø khaép nôi, döôùi quyeàn chuû toïa cuûa Thaày Andrew Bertie, chuû tòch Hoäi Hieäp Só.

Thaùnh Leã troïng theå trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ kính Thaùnh Quan Thaày vaø möøng kyû nieäm 900 naêm thaønh laäp, do Ñöùc Hoàng Y Pio Laghi, Toång Tröôûng Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo, vò baûo trôï Hieäp Hoäi, chuû söï. Cuøng ñoàng teá vôùi Ñöùc Hoàng Y coù nhieàu vò Hoàng Y, Toång Giaùm Muïc, Giaùm Muïc vaø Linh Muïc tuyeân uùy cuûa Hieäp Hoäi. Ngoaøi ra coøn coù söï hieän dieän cuûa nhieàu Vò Quoác Tröôûng, Thuû Töôùng, 11 Boä Tröôûng Ngoaïi Giao cuøng vôùi 83 phaùi ñoaøn ngoaïi giao caïnh Hieäp Hoäi vaø ñaïi dieän cuûa caùc Hoaøng Gia Chaâu AÂu. Toång Thoáng Phaùp, oâng Chirac vaø Toång Thoáng YÙ, oâng Carlo Arzeglio Ciampi, vaø 14 Vò Quoác Tröôûng khaùc cuõng cöû ñaïi dieän rieâng cuûa mình tham döï Thaùnh Leã möøng kyû nieäm 900 naêm thaønh laäp Hieäp Hoäi.

Sau Thaùnh Leã, ÑTC xuaát hieän nôi cöûa soå phoøng laøm vieäc cuûa ngaøi ñeå chaøo möøng vaø ban Pheùp Laønh cho taát caû caùc ngöôøi tham döï bieán coá quan troïng cuûa Hoäi Hieäp Só Malta. ÑTC noùi: "Töø hôn 900 naêm nay, Hieäp Hoäi ñaày coâng nghieäp cuûa Anh Chò Em ñem ñeán cho theá giôùi moät chöùng taù, trung thaønh vôùi khaåu hieäu cuûa mình "Beânh Vöïc Ñöùc Tin, Phuïc Vuï ngöôøi ngheøo" (Tuitio fidei, obsequium pauperum). Khaåu hieäu naøy ñöôïc lieân keát vôùi giôùi raên Phuùc AÂm cuûa Chuùa: kính meán Thieân Chuùa vaø yeâu thöông tha nhaân. Tình yeâu ñoái vôùi nhöõng ngöôøi yeáu heøn ñaõ ñöôïc minh chöùng caùch huøng hoàn bôûi söï hieän dieän cuûa anh chò em beân caïnh caùc beänh nhaân, caùc ngöôøi ñau khoå, caùc naïn nhaân ñoäng ñaát, caùc ngöôøi tò naïn. Tình yeâu naøy laø ñaëc ñieåm ghi daáu Hieäp Hoäi cuûa anh chò em, hieäp hoäi coù tính caùch toân giaùo vaø hoaøn toaøn coù chuû quyeàn nhö moät cô caáu vöõng chaéc vaø coù giaù trò, moät cô caáu gaùnh nhaän treân mình söï ñau khoå cuûa con ngöôøi.

Keát thuùc baøi noùi chuyeän ngaén, ÑTC khuyeán khích caùc Hieäp Só Malta luoân luoân trung thaønh vôùi Chuùa Kitoâ, vôùi Giaùo Hoäi vaø vôùi ngöôøi ngheøo khoå, theo lôøi Chuùa Gieâsu: Ñaây laø giôùi raên cuûa Thaày laø caùc con haõy yeâu thöông nhau, nhö Thaày ñaõ yeâu thöông caùc con... Ñieàu maø caùc con ñaõ laøm cho ngöôøi beù nhoû nhaát trong caùc anh em cuûa Thaày, töùc laø ñaõ laøm cho chính Thaày vaäy.

Trong söù ñieäp göûi cho toaøn Hieäp Hoäi trong dòp long troïng naøy, Thaày Andrew Bertie, chuû tòch Hieäp Hoäi, nhaéc laïi con ñöôøng daøi maø Hieäp Hoäi ñaõ traûi qua trong 9 theá kyû, ñoàng thôøi vaïch ra nhöõng con ñöôøng cuûa caùc daán thaân cho Ngaøn Naêm thöù ba. Thaày vieát: "Trong caùc theá kyû qua ñi, chuùng ta ñaõ beânh vöïc ñöùc tin vaø cöùu trôï bieát bao ngöôøi caàn ñeán chuùng ta: beänh nhaân, ngöôøi ngheøo khoå, bò ñaøn aùp, maø khoâng coù moät kyø thò naøo veà quoác gia vaø veà tö töôûng. Ngaøy nay, trong nhöõng hoaøn caûnh vaø ñieàu kieän xaõ hoäi ñaõ thay ñoåi, söï daán thaân vaãn laø moät ñeå beânh vöïc söï soáng con ngöôøi, cöùu vôùt caùc ngöôøi bi thöông tích vaø caùc ngöôøi tò naïn, nhö chuùng ta ñang laøm trong thôøi gian naøy taïi mieàn Balcan. Nhöng ngoaøi vieäc hoâ leân: "tranh ñaáu choáng chieán tranh", boån phaän chuùng ta coøn phaûi hoâ lôùn hôn nöõa "chieán ñaáu choáng söï cheát". Ñoái vôùi chuùng ta khoâng coù söï khaùc bieät giöõa nhöõng vuï taøn saùt trong chieán tröôøng, nhaân danh nhöõng thuø gheùt chuûng toäc, vaø bieát bao caùi cheát khaùc, cuøng vôùi aùn töû hình chöa ñöôïc baõi boû, hieän vaãn coøn thi haønh caû trong caùc nöôùc raát vaên mính, vì lyù do toân troïng luaät leä quoác gia. Cuõng vaäy, trong vieäc tuaân theo nhöõng leà luaät naøy, ngöôøi ta tieáp tuïc phaïm nhöõng toäi aùc gheâ tôûm veà phaù thai. Hieäp Hoäi Malta, trong khi tieán vaøo theá kyû thöù 10 cuûa cuoäc ñôøi, coù boån phaän choáng laïi nhöõng caùi khoâng vaên minh naøy, bôûi vì ñoái vôùi chuùng ta, vieäc chöõa laønh caùc ngöôøi bò thöông vì chieán cuoäc, caùc beänh nhaân trong caùc nhaø thöông vaø cöùu trôï caùc ngöôøi tò naïn trong caùc traïi taïm truù, laø khoâng ñuû; söï soáng phaûi ñöôïc baûo veä luoân luoân vaø baát cöù nôi naøo.

Vôùi ñöùc tin, chuùng ta choáng laïi nhöõng vuï taán coâng cuûa caùc giaùo phaùi, ñang laøm sai laïc chaân lyù cuûa Chuùa Kitoâ, gaây haïi naëng neà cho caùc moân ñeä cuûa Chuùa, vaø vi phaïm trong nhieàu cô hoäi nhöõng luaät leä luaân lyù.

Hoäi Hieäp Só Malta hieän nay goàm coù 11 ngaøn hoäi vieân vôùi 80 ngaøn thieän nguyeän vieân thöôøng xuyeân, ñieàu khieån 350 toå chöùc cöùu trôï xaõ hoäi vaø beänh vieän taïi hôn 100 quoác gia treân theá giôùi, vôùi toång soá 8 ngaøn giöôøng cho beänh nhaân vaø 150 ngaøn ngöôøi ñöôïc ñieàu trò taïi caùc cô caáu naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page