ÑTC tieáp caùc vò
tham döï khoùa hoïp ROACO

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò tham döï khoùa hoïp ROACO.

Vatican - 24.06.99 - Saùng thöù Naêm 24.06.99, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp caùc vò tham döï Khoùa Hoïp cuûa caùc Hoäi Trôï caáp cho caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông, do Ñöùc Hoàng Y Achille Silvestrini, Toång Tröôûng Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông, huôùng daãn.

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc vò tham döï buoåi tieáp kieán, ÑTC khuyeán khích maïnh meõ theá giôùi Coâng Giaùo giuùp ñôõ caùc coäng ñoàng Kitoâ taïi Thaùnh Ñòa: caùc nôi thaùnh naøy, cuøng vôùi Ñaïi Toaøn Xaù cuûa naêm 2000, seõ nhaän ñöôïc söï löu yù caùch rieâng cuûa toaøn theå Giaùo Hoäi. Ñaõ nhieàu laàn, nhaát laø trong caùc buoåi tieáp kieán daønh cho Hoäi, ÑTC khuyeán khích thöïc hieän nhöõng haønh ñoäng cuï theå veà ñöùc aùi ñoái vôùi caùc tín höõu hieän dieän taïi Gieârusalem, Nagiaret, Betlem vaø taïi taát caû caùc nôi thaùnh khaùc.

Buoåi tieáp kieán saùng thöù Naêm, 24 thaùng 6/1999, keát thuùc khoùa hoïp ñònh kyø moãi luïc caù nguyeät cuûa Hoäi Trôï Giuùp Caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông. Khoùa Hoïp dieãn ra trong nhöõng ngaøy naøy döôùi quyeàn chuû toïa cuûa Ñöùc Hoàng Y Silvestrini, Toång Tröôûng Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông vaø chuû tòch cuûa Hoäi Trôï Giuùp, bao goàm 19 toå chöùc Coâng Giaùo, trong ñoù coù Phaùi Boä Toøa Thaùnh taïi Palestine, cô quan Misereor cuûa Ñöùc vaø Caritas Quoác Teá.

Ngoaøi Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi moãi luïc caù nguyeät, Hoäi Trôï Giuùp coøn toå chöùc trong nhöõng ngaøy naøy khoùa hoïp rieâng cho Thaùnh Ñòa vaø moät khoùa khaùc cho Ñaïi Hoïc Bet-lem, nôi ñaây coù 90% sinh vieân Hoài Giaùo ñöôïc höôûng nhôø.

Trong dieãn vaên, ÑTC caûm ôn caùch rieâng caùc vò traùnh nhieäm veà caùc toå chöùc cöùu trôï-baùc aùi; nhôø ñoù ngaøi coù theå thi haønh Thöøa Taùc Vuï "ñöùng ñaàu ñöùc aùi trong toaøn Giaùo Hoäi". ÑTC noùi: Qua daán thaân cuûa anh chò em, anh chò em laøm giaûm bôùt tình hình cuûa caùc nhu caàu, linh ñoäng hoùa caùc saùng kieán veà xaõ hoäi-muïc vuï, cöùu trôï caùc quoác gia bò chia reõ bôûi nhöõng vuï tranh chaáp, cöùu giuùp nhieàu ngöôøi bò rôi vaøo caûnh ngheøo khoå vaø gaëp phaûi bieát bao hình thöùc khaùc nhau cuûa vieäc loaïi tröø ngoaøi leà xaõ hoäi.

ÑTC nhaán maïnh raèng: beân caïnh chöùng taù ñöùc tin, khoâng theå thieáu vieäc phuïc vuï ñöùc aùi; vieäc rao giaûng Tin Möøng ñoøi phaûi coù Tin Möøng cuûa Ñöùc AÙi. Chính Cöûa Thaùnh cuûa loä trình Toaøn Xaù laø tieáng keâu goïi nghó ñeán traùch nhieäm cuûa moãi moät tín höõu qua ngöôõng cöûa cuûa loøng thöông xoùt. Caàn phaûi taïo neân tinh thaàn ñoàng traùch nhieäm cuï theå, ñeå traùnh khoûi nhöõng caùm doã veà tính ích kyû vaø ñeå laøm cho moïi ngöôøi caûm thaáy mình ñöôïc lieân keát vôùi cuõng moät soá phaän cuûa caùc daân toäc khaùc, trong ñoù Tin Möøng ñaõ gieo vaõi söï tín nhieäm vaø nieàm hy voïng tieán ñeán moät coäng ñoàng môùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page