Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines
keâu goïi coù haønh ñoäng
choáng naïn laïm duïng ma tuùy

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines keâu goïi coù haønh ñoäng choáng naïn laïm duïng ma tuùy.

(UCAN PR3046.1033 23/06/99) - Philippines (Manila) - Thöù Hai ngaøy 21/02/99 vöøa qua, moät vò tö leänh caûnh saùt cuûa Philippines ñaõ bò toøa aùn chính phuû truy toá veà toäi bao che cho moät tay buoân laäu ma tuùy. Vuï truy toá naøy phaûn aùnh lôøi keâu goïi cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Cruz, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines, khi ngaøi yeâu caàu Toång Thoáng Joseph Estrada haõy thöïc hieän lôøi cam keát cuûa oâng laø seõ laøm giaûm bôùt ñaùng keå naïn laïm duïng ma tuùy taïi Philippines vaøo cuoái naêm nay.

Trong moät thoâng caùo coâng boá ngaøy 9/06/99 vöøa qua, vò chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines ñaõ goïi söï kieän moät soá vieân chöùc cao caáp, ñaëc traùch coâng taùc choáng naïn ma tuùy, laïi laø nhöõng ngöôøi bò tình nghi laø coù dính líu tôùi caùc baêng ñaûng buoân ma tuùy, laø moät ñieàu ñaùng buoàn. Khoâng chæ coù dính líu maø thoâi nhöng laïi coøn laø nhöõng ngöôøi xöû duïng ma tuùy. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Cruz muoán aùm chæ tôùi nhöõng caûnh saùt vieân bò khaùm phaù nghieän ma tuùy. Thoâng caùo ñaët caâu hoûi: "Lieäu Toång Thoáng Estrada coù tìm ñöôïc moät cô quan uy tín vôùi nhöõng nhaân söï coù khaû naêng, ñeå cuøng oâng quyeát taâm choáng laïi naïn buoân ma tuùy vaø ñoái phoù vôùi neàn vaên hoùa cuûa ma tuùy ñang xuaát hieän trong nöôùc hay khoâng?"

Moät cuoäc thaêm doø do Cô Quan chính phuû chuyeân veà caùc loaïi thuoác ma tuùy thöïc hieän, cho thaáy, 12 phaàn traêm trong soá caùc caûnh saùt vieân laøm vieäc trong ngaønh choáng ma tuùy taïi Philippines, ñeàu laø nhöõng ngöôøi xöû duïng ma tuùy thöôøng xuyeân. Trong khi ñoù, Boä Y Teá Philippines cuõng baùo caùo laø Philippines coù khoaûng 3 trieäu röôõi ngöôøi xöû duïng ma tuùy, chieám khoaûng 3% toång soá daân. Trong soá naøy coù khoaûng 1 trieäu röôõi coâng nhaân. Giôùi treû tuoåi töø 15 ñeán 29 chieám khoaûng 1 trieäu 200 ngaøn. Trong chuyeán coâng du sang Nhaät ngaøy 7 thaùng 6/1999 vöøa qua, Toång Thoáng Estrada ñaõ ñöa ra lôøi cam keát raèng oâng seõ giaûm bôùt soá ngöôøi nghieän ma tuùy taïi Philippines xuoáng coøn phaân nöûa vaøo cuoái naêm nay. Trong thoâng caùo cuûa mình, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Cruz ñaõ keâu goïi caùc tín höõu Coâng Giaùo Philippines caàu nguyeän ñeå oâng Estrada ñöôïc thaønh coâng, ñoàng thôøi ngaøi cho raèng, noã löïc cuûa oâng Estrada ñaùng ñöôïc uûng hoä vaø moïi taàng lôùp xaõ hoäi phaûi hôïp taùc vôùi chính phuû ñeå baøi tröø naïn ma tuùy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page