ÑTC tieáp
caùc Giaùm Muïc tham döï Hoäi Nghò
cuûa UÛy Ban veà Chaâu Myõ Latinh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc tham döï Hoäi Nghò cuûa UÛy Ban veà Chaâu Myõ Latinh.

Vatican - 22.06.99 - Saùng thöù Ba 22.06.99, ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc tham döï Hoäi Nghò quoác teá cuûa UÛy Ban veà Chaâu Myõ Latinh, ñöôïc toå chöùc trong ba ngaøy taïi Vatican, ñeå kyû nieäm 100 naêm cuoäc gaëp gôõ lòch söû ñaàu tieân giöõa caùc vò chuû chaên cuûa mieàn naøy, do Ñöùc Leo XIII (1878-1903) trieäu taäp vôùi muïc ñích môû moät giai ñoaïn môùi cho vieäc rao giaûng Tin Möøng taïi Taân Theá Giôùi.

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc vò tham döï, ÑTC noùi: Nhôù ñeán töông lai Chaâu Myõ Latinh trong vieãn töôïng phong phuù ñöôïc taïo neân bôûi quaù khöù, laø nhieäm vuï ñöôïc trao phoù cho Hoäi Nghò quoác teá, ñöôïc toå chöùc trong nhöõng ngaøy naày taïi Vatican, ñeå ñaøo saâu caùc vaán ñeà, sau 100 naêm cuûa Coâng Ñoàng toaøn theå Chaâu Myõ Latinh.

Haøng Giaùo Phaåm, vieäc cöû haønh caùc Bí Tích, vieäc huaán luyeän toân giaùo cho giôùi treû, caùc saùng kieán veà baùc aùi vaø caùc khía caïnh khaùc veà ñôøi soáng Giaùo Hoäi beân kia Ñaïi Taây Döông thöïc söï ñaõ ñöôïc nhaém ñeán vaø cöùu xeùt caån thaän vaø khoân ngoan trong moät bieán coá, bieán coá maø chính Ñöùc Leo XIII ñaõ goïi laø "moät trong caùc haït trai quí baùu hôn caû" cuûa trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ngaøi.

Moät bieán chuyeån khôûi söï töø ñoù vaø trong bieán chuyeån naøy phaûi ñaët chuyeán vieáng thaêm lòch söû cuûa Ñöùc Phaoloâ VI taïi Colombia (thaùng 8 naêm 1968), vaø caùc chuyeán vieáng thaêm muïc vuï keá tieáp do chính Ñöùc Gioan Phaoloâ II thöïc hieän vaø sau cuøng, Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà Chaâu Myõ vôùi Toâng Huaán Ecclesia in America, ñöôïc coâng boá cuoái thaùng Gieâng naêm nay 1999 taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Guadalupe, (Mexico), ñeå cuøng nhau tìm phöông theá vöôït qua nhöõng thaùch ñoá khaån caáp vaø ñuùng thôøi ñieåm hôn caû ñoái vôùi Giaùo Hoäi taïi Luïc Ñòa naøy. Vì theá, con ñöôøng daøi laø con ñöôøng maø caùc Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh ñaõ khôûi söï taïi Roma vaøo muøa heø caùch ñaây moät theá kyû nay.

ÑTC nhaéc laïi cho caùc vò tham döï raèng: Nhöõng Saéc Leänh cuûa Coâng Ñoàng toaøn Chaâu Myõ hoài ñoù (Coâng Ñoàng veà Chaâu Myõ Latinh do Ñöùc Leo XIII trieäu taäp), cho duø khoâng theå aùp duïng tröïc tieáp vaøo nhöõng hoaøn caûnh hieän nay, vaãn laø nhöõng dieàu ñaùng ghi nhôù, höôùng daãn, thuùc ñaåy vaø giuùp ñôõ caùc ngöôøi thôøi nay.

Sau ñoù, trong khi gôïi laïi söï hieäp thoâng trong taâm tình vaø trong haønh ñoäng, ñaõ ñöôïc thöïc hieän trong cuoâïc gaëp gôõ Giaùo Hoäi thôøi danh caùch ñaây 100 naêm, ÑTC nhaán maïnh raèng: Sau Coâng Ñoàng Chaâu Myõ Latinh naøy, söùc soáng maïnh cuûa Giaùo Hoäi ñòa phöông caøng ngaøy caøng gia taêng, maëc duø gaëp nhieàu thöû thaùch vaø khoù khaên traàm troïng vaø bieát bao vaán ñeà phöùc taïp. Moät thaønh coâng ñaõ thu löôïm ñöôïc qua coâng vieäc aâm thaàm vaø qua hy sinh lôùn lao cuûa bieát bao vò Giaùm Muïc, Linh Muïc, Tu Só nam, nöõ. ÑTC noùi: "Nhôø caùc vò naøy, chuùng ta coù theå quaû quyeát vôùi nhieàu haõnh dieän raèng: ngaøy nay ñöùc tin Coâng Giaùo laø moät ñaëc tính ñoàng nhaát cuûa Chaâu Myõ Latinh".


Back to Radio Veritas Asia Home Page