Söù ñieäp cuûa ÑTC
nhaân dòp kyû nieäm 100 naêm
leã nghi daâng mình cho Traùi Tim Chuùa Gieâsu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Söù ñieäp cuûa ÑTC göûi nhaân dòp kyû nieäm 100 naêm leã nghi daâng mình cho Traùi Tim Chuùa Gieâsu.

Ngaøy 11 thaùng 6/1999 vöøa qua, Leã kính Traùi Tim cöïc thaùnh Chuùa Gieâsu, cuõng laø ngaøy kyû nieäm 100 naêm Ñöùc Leo XIII (1878-1903) daâng nhaân loaïi cho Thaùnh Taâm Chuùa, Ñöùc Gioan Phaoloâ II göûi hai söù ñieäp: moät cho toaøn theå Giaùo Hoäi, moät cho Ñöùc Cha Billeù, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Lyon (Phaùp), chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp. Trong söù ñieäp göûi cho toaøn theå Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, ÑTC vieát: Töø Traùi Tim Con Thieân Chuùa, chòu cheát treân Thaùnh Giaù, phaùt xuaát nguoàn maïch vónh cöûu cuûa söï soáng, ñem laïi hy voïng cho moïi ngöôøi. Töø Traùi Tim Chuùa Kitoâ chòu ñoùng ñinh, naåy sinh nhaân loaïi, ñöôïc cöùu chuoäc khoûi toäi loãi. Con ngöôøi cuûa Naêm 2000 caàn ñeán Traùi Tim Chuùa Kitoâ ñeå bieát Thieân Chuùa vaø ñeå bieát chính mình; caàn ñeán Traùi Tim Chuùa ñeå xaây döïng moät neàn vaên minh cuûa Tình Yeâu". Cuøng vôùi nhöõng lôøi treân ñaây, ÑTC nhaán maïnh ñeán tính caùch thôøi söï khaùc thöôøng cuûa söù ñieäp ñöôïc chöùa ñöïng trong vieäc toân suøng Traùi Tim Chuùa Gieâsu. Trong ngaøy Leã Kính Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu, 11.06.99, kính hình aûnh-bieåu hieäu naøy vaø laø nguoàn maïch ñaàu tieân cuûa Tình Yeâu cöùu roãi cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi nhaân loaïi, nhö chuùng toâi vöøa nhaéc treân ñaây, ÑTC cho coâng boá hai vaên kieän: moät ñeå kính nhôù moät traêm naêm cuûa vieäc daâng nhaân loaïi cho Traùi Tim Chuùa do Ñöùc Leo XIII thöïc hieän ngaøy 11 thaùng 6 naêm 1899; moät cho Ñöùc Cha Billeù, Toång Giaùm Muïc Lyon, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp, nhaân dòp cöû haønh troïng theå leã Traùi Tim Chuùa taïi Ñeàn Thaùnh Paray-le-Monial, gaàn Lyon, nôi ñaây coù raát nhieàu ñoaøn haønh höông töø Phaùp vaø caùc nöôùc ñeán ñeå möøng kyû nieäm bieán coá lòch söû naøy. Ngaøy 25 thaùng 5 naêm 1899, Ñöùc Leo XIII cho coâng boá Thoâng Ñieäp "Annum Sacrum" (Naêm Thaùnh). Vôùi vaên kieän naøy, ngaøi aán ñònh trong toaøn Giaùo Hoäi vieäc cöû haønh coâng khai vaø troïng theå leã nghi daâng hieán nhaân loaïi cho Traùi Tim Chuùa. Tröôùc leã nghi daâng hieán naøy, coù tuaàn Tam Nhaät, ñeå chuaån bò taâm hoàn vaø leã nghi daâng mình ñöôïc cöû haønh vaøo chính ngaøy 11 thaùng 6 naêm 1899, caùch ñaây ñuùng 100 naêm. Nhö vaäy vieäc toân suøng Thaùnh Taâm ñöôïc chính Chuùa truyeàn cho Thaùnh Nöõ Margarita Maria Alacoque tröôùc ñoù 225 naêm tieán ñeán ñieåm thi haønh troïn veïn nhaát. Trong Thoâng Ñieäp, Ñöùc Leo XIII goïi vieäc daâng nhaân loaïi cho Traùi Tim Chuùa laø "hình thöùc toân suøng huy hoaøng hôn caû vaø ñöôïc coi nhö laø ñieåm cao nhaát cuûa taát caû caùc vieäc suøng kính Traùi Tim Chuùa, ñaõ ñöôïc thöïc haønh cho tôùi luùc naøy".

Trong söù ñieäp kyû nieäm 100 naêm vieäc daâng hieán nhaân loaïi cho Traùi Tim Chuùa, Ñöùc Gioan Phaoloâ II quaû quyeát nhö sau: khi chuùng ta chuaån bò cöû haønh Ñaïi Toaøn Xaù Naêm 2000, vieäc nhôù laïi 100 naêm naøy giuùp chuùng ta chieâm ngöôõng, vôùi hy nieàm voïng, baûn tính nhaân loaïi cuûa chuùng ta vaø höôùng nhìn vaøo Ngaøn Naêm thöù ba, ñöôïc höôùng daãn bôûi aùnh saùng cuûa Maàu Nhieäm Chuùa Kitoâ, Ñaáng laø Ñöôøng, laø söï Thaät vaø laø söï Soáng. ÑTC vieát tieáp: Thöïc söï, töø Traùi Tim Chuùa Kitoâ, traùi tim con ngöôøi hoïc bieát yù nghóa ñích thöïc vaø duy nhaát cuûa ñôøi soáng vaø cuûa soá phaän mình, hoïc bieát giaù trò cuûa ñôøi soáng thöïc söï Kitoâ, hoïc bieát giöõ mình khoûi nhöõng ñoài baïi cuûa traùi tim con ngöôøi, hoïc bieát hieäp nhaát tình yeâu con thaûo ñoái vôùi Thieân Chuùa vôùi tình thöông ñoái vôùi tha nhaân. ÑTC keát thuùc: Traùi Tim cöïc thaùnh Chuùa Cöùu Theá môøi goïi chuùng ta nhìn veà tình yeâu thöông cuûa Chuùa Cha, tình yeâu naøy laø nguoàn maïch cuûa taát caû caùc tình yeâu ñích thöïc khaùc.

Trong söù ñieäp thöù hai göûi cho Ñöùc Cha Billeù, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp, ñeå ngaøi chuyeån ñeán caùc ñoaøn haønh höông tuï hoïp taïi Ñeàn Thaùnh Paray-le-Monial, nôi ñaây Thaùnh Nöõ Margarita Maria Alacoque laõnh nhaän nhöõng maïc khaûi cuûa Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu, ÑTC nhaéc laïi raèng: Vôùi vieäc daâng nhaân loaïi cho Traùi Tim Chuùa, Ñöùc Leo XIII xin Chuùa laøm Vua cuûa taát caû caùc tín höõu, nhöng cuõng laøm Vua taát caû nhöõng ngöôøi ñaõ töø boû Chuùa vaø laøm Vua nhöõng ngöôøi chöa bieát Chuùa, vöøa khaån xin Ngöôøi ñeâm taát caû moïi ngöôøi veà vôùi Ñaáng laø Söï Thaät vaø laø Söï Soáng. (Lôøi caàu xin naøy ñaõ ñöôïc dieãn taû roõ raøng trong kinh daâng mình cho Traùi cöïc thaùnh Chuùa Gieâsu vaãn ñöôïc ñoïc taïi Vieät Nam trong ngaøy Leã Thaùnh Taâm Chuùa, ngaøy leã Chuùa Gieâsu Vua vuõ truï, ngaøy thöù Saùu ñaàu thaùng trong caùc giaùo xöù, trong caùc gia ñình ...). ÑTC nhaán maïnh: Giaùo Hoäi khoâng ngöøng chieâm ngöôõng Tình Yeâu Thieân Chuùa, ñöôïc bieåu loä caùch cao caû vaø ñaëc bieät treân Ñoài Calvario, trong Cuoäc Töû Naïn cuûa Chuùa Kitoâ; cuoäc töû naïn naày laø leã hy sinh ñöôïc taùi dieãn vaø ñöôïc laøm cho hieän dieän qua Bích Tích Thaùnh Theå moãi khi cöû haønh Thaùnh Leã. Töø Thaùnh Taâm Chuùa, phaùt xuaát taát caû caùc Bí Tích, nhöng caùch rieâng bí tích cao troïng hôn caû: Bí Tích cuûa Tình Yeâu; cuøng vôùi Bí Tích Tình Yeâu naøy Chuùa Gieâsu ñaõ muoán trôû neân baïn ñoàng haønh cuûa ñôøi soáng chuùng ta, trôû neân löông thöïc nuoâi linh hoàn chuùng ta, trôû neân leã hy sinh coù moät giaù trò voâ cuøng. Trong phaàn cuoái söù ñieäp, ÑTC vieát: "Trong luùc saép böôùc vaøo ngaøn naêm thöù ba, tình yeâu Chuùa Kitoâ thuùc ñaåy chuùng ta (2 Cor 5, 14), ñeå chuùng ta laøm cho ngöôøi khaùc bieát ñeán vaø yeâu meán Chuùa Cöùu Theá, Ñaáng ñaõ ñoå maùu mình cho nhaân loaïi: "Cho hoï, Con taän hieán chính baûn thaân con, ñeå hoï cuõng ñöôïc thaùnh hoùa trong Chaân Lyù" (Ga 17, 19). ÑTC keát thuùc söù ñieäp baèng vieäc khuyeân caùc ngöôøi haønh höông nhö sau: "Vì theá, toâi tha thieát khuyeán khích tín höõu toân thôø Chuùa Kitoâ, hieän dieän trong Bí Tích Thaùnh Theå, baèng caùch ñeå Ngöôøi chöõa laønh löông taâm chuùng ta, thanh luyeän, soi saùng vaø hieäp nhaát chuùng ta. Trong cuoäc gaëp gôõ vôùi Ngöôøi, caùc tín höõu Kitoâ seõ muùc kín ñöôïc söùc maïnh cho ñôøi soáng thieâng lieâng vaø cho söù meänh cuûa hoï trong theá giôùi naøy. Caùc tín höõu seõ trôû neân nhöõng ngöôøi baàu cöû cuûa taát caû nhaân loaïi, bôûi vì moãi moät linh hoàn naâng mình leân vôùi Thieân Chuùa, thì cuõng mang theo theá giôiù naøy vaø nhö vaäy goùp phaàn caùch maàu nhieäm vaøo coâng vieäc cöùu roãi do Cha treân trôøi ban nhöng khoâng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page