Chính phuû Congo-Brazzaville
traû laïi daàn daàn cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo
caùc taøi saûn bò cheá ñoä coäng saûn tòch thu tröôùc ñaây

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phuû Congo-Brazzaville traû laïi daàn daàn cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo caùc taøi saûn bò cheá ñoä coäng saûn tòch thu tröôùc ñaây.

Brazzaville - 09.06.99 - Chính phuû Congo-Brazzaville vöøa quyeát ñònh trao traû daàn daàn cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo chuû quyeàn veà caùc tröôøng hoïc do cheá ñoä coäng saûn tòch thu hay quoác höõu hoùa töø naêm 1965. Caùch ñaây 34 naêm, chính phuû Coäng Saûn ñaõ tòch thu taát caû caùc tröôøng hoïc; vaø chæ ñeå cho Giaùo Hoäi ñöôïc quaûn trò caùc tröôøng daïy ñaïo maø thoâi, töùc caùc chuûng vieän, duøng vaøo vieäc huaán luyeän giaùo só. Ñöùc Cha Anatole Milandou, Giaùm Muïc giaùo phaän Kinkala, chuû tòch UÛy Ban Giaùm Muïc veà caùc tröôøng Coâng Giaùo, tuyeân boá: Giaùo hoäi nhìn xem vôùi bao nöôùc maét vieäc phaân taùn caùc tröôøng Coâng Giaùo taïi Congo, nôi ñaây ñaõ taïo neân "moät loaïi khu phoá Latinh" taïi trung taâm Phi Chaâu. Naêm 1991, Chính phuû Congo-Brazzaville ñaõ traû laïi cho Giaùo Hoäi quyeàn ñieàu haønh cô sôû giaùo duïc, ñöôïc goïi laø "Notre-Dame de Namibia" trong giaùo phaän Nkayi. Hai naêm sau, cô sôû naøy ñaõ bò quaân ñoäi chieám, ñeå laøm trung taâm huaán luyeän. Naêm 1995, Chính phuû traû laïi cho Giaùo Hoäi ba tröôøng Coâng Giaùo ôû Brazzaville: tröôøng Tieåu Hoïc "Ñöùc Maria voâ nhieãm"; tröôøng Maãu Giaùo "Ann Marie Javouhey" vaø tröôøng Höôùng Nghieäp "Soeur Francoise Regis". Trong giaùo phaän Kinkala môùi coù moät tröôøng "Thaùnh Theùophil de Voka" ñöôïc traû laïi maø thoâi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page