ÑTC cöû haønh Thaùnh Leã
vaø chuû söï Röôùc Kieäu Thaùnh Theå

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC cöû haønh Thaùnh Leã vaø chuû söï Röôùc Kieäu Thaùnh Theå.

Vatican - 03.6.99 - Trong buoåi tieáp kieán chung saùng thöù Tö 02.06.99, khi môøi goïi caùc tín höõu Roma vaø caùc ñoaøn haønh höông tham döï Leã Kính Mình Maùu Thaùnh Chuùa, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Lateranoâ Laterano vaø Cuoäc Röôùc Kieäu Thaùnh Theå tieáp theo ñoù, töø Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Lateranoâ tieán veà Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû, ÑTC ñaõ noùi nhö sau: "Chuùng ta seõ hôïp nhau trong lôøi caàu nguyeän soát saéng ñeå khaån xin Thieân Chuùa, Cha cuûa loøng thöông xoùt, ôn hoøa bình öôùc mong vaø ôn hoøa hôïp giöõa caùc daân toäc".

Vieäc cöû haønh Thaùnh Leã vaø Röôùc Kieäu Thaùnh Theå töø Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Lateâranoâ, qua Ñaïi Loä Merulana (daøi gaàn 2 caây soá) tieán veà Ñeàn Thôø Ñöùc Baû Caû laø moät truyeàn thoáng cuûa Roma töø theá kyû 15. Truyeàn thoáng naøy ñaõ bò giaùn ñoaïn naêm 1870, do caùc bieán coá chính trò taïi YÙ vaø ñaõ ñöôïc Ñöùc Gioan Phaoloâ II laáy laïi naêm 1979, ngay naêm ñaàu trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ngaøi. Leã Kính Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa vaø Cuoäc röôùc kieäu naêm nay coù moät tính caùch ñaëc bieät. Trong Thaùnh Leã Ngaøy Voïng Leã Hieän xuoáng, 22.05.99 vöøa qua, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC noùi: "Toâi muoán raèng trong dòp Leã Kính Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa naêm nay, töø Giaùo Hoäi Roma ñeàu vang leân lôøi khaån xin cho hoøa bình".

Cuøng vôùi caùc noã löïc vaø hoaït ñoäng ngoaïi giao, nhö cuoäc gaëp gôõ vöøa qua vôùi OÂng Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác Kofi Annan, caàn phaûi coù söï giuùp ñôõ quyeàn naêng cuûa lôøi caàu nguyeän nöõa: "Baát cöù ñieàu gì caùc con xin vôùi Chuùa Cha nhaân danh Thaày, Ngöôøi seõ ban cho caùc con". Cuõng nhaân dòp Leã Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa, nhö chuùng toâi ñaõ loan tin, ÑTC cöû Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxico Xavieâ Nguyeãn vaên Thuaän, Chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù vaø Hoøa bình ñi Belgrad ñeå cöû haønh Thaùnh Leã vaø caàu nguyeän vôùi Coäng Ñoàng Coâng Giaùo taïi ñaây, hôïp yù vôùi ÑTC ôû Roma, khaån xin ôn hoøa bình. Ñoàng thôøi Ñöùc Cha Diarmuid Martin, Thö Kyù Hoäi Ñoàng ñi Macedonia vaø Ñöùc OÂng Giampaolo Crepaldi, phoù thö kyù, ñeán Albania. Taát caû ñeàu hôïp yù vôùi ÑTC caàu nguyeän cho hoøa bình mieàn Balcan vaø taïi nhöõng nôi ñang coù chieán tranh.

Leã Corpus Domini do Ñöùc Urbano IV (1261-1264) laäp ra naêm 1264, sau pheùp laï xaåy ra taïi Bolsena, thuoäïc Tænh Viterbo, mieàn Lazio (YÙ)- Pheùp laï khaên thaùnh ñaãm Maùu Thaùnh Chuùa xaåy ra sau khi ñoïc lôøi truyeàn pheùp, khi vò Linh Muïc cöû haønh Thaùnh Leã hoà nghi veà söï hieän dieän cuûa Chuùa Gieâsu trong hình baùnh vaø hình ruôïu. Khaên Thaùnh pheùp laï naøy vaãn coøn giöõ cho tôùi ngaøy nay trong nhaø thôø Chính Toøa Orvieto (caùch Roma khoaûng 100 caây soá veà phía Baéc). Thaùnh Leã vaø cuoäc röôùc kieäu Thaùnh Theå töø Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Laterano ñeán Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû ñöôïc khôûi söï döôùi Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Nicoloø V (1447-1455). Nhöng Cuoäc Röôùc Kieäu treân Ñaïi Loä Merulana nhö hieän nay khôûi söï vaøo naêm 1575, khi Ñöùc Gregorio XIII (1572-1585) hoaøn taát Ñaïi Loä Merulana, thaúng suoát töø Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan ñeán Ñeàn Thôø Ñöùc Baû Caû.

Ñaëc saéc cuûa Leã Kính Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa naêm nay ôû Roma: Taïi Quaûng Tröôøng tröôùc Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Laterano, moät soá chuyeân vieân veà trang trí boâng hoa ôû Genzano (moät xaõ gaàn Roma) ñeán Roma ñeå raûi hoøa maàu saéc treân moät dieän tích roäng 100 thuôùc vuoâng, tröôùc baøn thôø, hoïa laïi bieåu hieäu cuûa Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá laàn thöù 47 seõ ñöôïc toå chöùc taïi Roma töø 18 ñeán 25 thaùng 6 naêm 2000. Ñeå "deät thaønh" böùc thaûm baèng hoa töôi naøy, caùc ngheä só ñaõ phaûi duøng tôùi 23 ngaøn hoa "caåm chöôùng", nhieàu maàu saéc khaùc nhau: ñoû, vaøng, vaøng cam, traéng, xanh da trôøi v.v...treân thaûm hoa coù ghi nhöõng chöõ sau ñaây: Naêm Thaùnh 2000 (Jubilaeum Anno Domini 2000).

Theo nhaät baùo "Ngöôøi Ñöa Tin" (Il Messaggero) soá ra ngaøy 02.06.99, thì ñaây laø laàn thöù hai caùc ngheäï só trang trí hoa deät thaûm nhö vaäy taïi Vatican. Laàn thöù nhaát, ngaøy 13.05.1957, ñeå möøng 40 naêm Chöùc Giaùm Muïc cuûa Ñöùc Pio XII (1939-1958), caùc ngheäï só cuûa Genzano ñaõ laøm moät thaûm baèng hoa töôi trong saân Thaùnh San Damaso noäi Thaønh Vatican.

Vaøo dòp Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá thöù 47 Naêm 2000, ñöôïc toå chöùc töø 18 ñeán 25 thaùng 6/2000, caùc ngheâï só caû Chaâu AÂu chuyeân veà raéc boâng hoa treân ñöôøng phoá, seõ tuï hoïp veà Roma, ñeå laøm moät thaûm hoa töôi vó ñaïi. Ñòa ñieåm seõ ñöôïc aán ñònh sau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page