ÑTC tieáp chung
caùc Giaùm Muïc Cameroun
ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh
(Ad Limina)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp chung caùc Giaùm Muïc Cameroun ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina).

Vatican - 01.06.99 - Saùng thöù Ba 01.06.99, cuoäc vieáng thaêm Toøa Thaùnh cuûa caùc vò chuû chaên Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Cameroun keát thuùc baèng Thaùnh Leã ñoàng teá vôùi ÑTC vaø buoåi tieáp kieán chung.

Trong dieãn vaên daøi 6 trang baèng tieáng Phaùp, ÑTC nhaéc laïi nhöõng ñieåm chính yeáu lieân heä ñeán caùc vaán ñeà muïc vuï vaø truyeàn giaùo cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Coäng Hoøa Cameroun. Vieäc canh taân thieâng lieâng ñôøi soáng caùc Linh Muïc - Ôn THieân Trieäu - vieäc goùp coâng cuûa caùc Tu Só nam nöõ vaøo vieäc rao giaûng Tin Möøng vaø muïc vuï - vai troø quan troïng cuûa caùc giaùo lyù vieân - söï daán thaân laøm toâng ñoà cuûa ngöôøi giaùo daân- vieäc giaùo duïc giôùi treû - muïc vuï Hoân Nhaân vaø Gia Ñình vaø sau cuøng vieäc hoäi nhaäp ñöùc tin vaøo neàn vaên hoùa vaø vieäc ñoái thoaïi lieân toân.

ÑTC ñaõ nhaán maïnh caùch rieâng ñeán vieäc quan troïng naøy: laø caùc Linh Muïc Cameroun phaûi tieán ñeán moät ñôøi soáng thieâng lieâng vöõng chaéc: moät ñôøi soáng, ñöôïc ghi daáu baèng söï haêng say truyeàn giaùo, laøm cho caùc vò moãi ngaøy moät trôû neân gioáng vôùi Chuùa Kitoâ hôn vaø tham döï vaøo ñöùc aùi cuûa Ngöôøi. Caùc Linh Muïc phaûi nhôù raèng: "Noäi dung thieát yeáu cuûa Ñöùc AÙi muïc vuï laø chính vieäc hieán thaân, hieán toaøn thaân cho Giaùo Hoäi, theo göông Chuùa Kitoâ vaø trong söï hieäp thoâng vôùi Ngöôøi".

ÑTC giaûi thích theâm nhö sau: Vieäc hieán toaøn thaân naøy ñöôïc bieåu loä caùch rieâng trong luaät ñoäc thaân. Ñaây laø moät ôn cuûa Chuùa, taát caû phaûi daán thaân soáng ñaày ñuû. Ngoaøi ra, ÑTC coøn nhaán maïnh ñeán vieäc huaán luyeän thöôøng xuyeân: caàn phaûi daønh moät choã ñaëc bieät cho coâng vieäc naøy trong ñôøi soáng Linh Muïc. Ñaây laø moät ñoøi hoûi caên baûn, cuûa moïi haïng tuoåi vaø trong moïi hoaøn caûnh cuûa ñôøi soáng, ñeå giöõ ñöôïc caên cöôùc baûn thaân vaø hoaït ñoäng toâng ñoà trong tinh thaàn cuûa Chuùa Kitoâ, Chuû Chaên nhaân laønh.

Noùi ñeán Linh Muïc, ÑTC khoâng theå khoâng nhaéc ñeán vieäc chaêm soùc cho caùc ôn goïi Linh Muïc. Trong chuûng vieän caùc chuûng sinh phaûi ñöôïc huaán luyeän chu ñaùo veà phöông dieän nhaân baûn, trí thöùc, thieâng lieâng vaø muïc vuï.

Khi ca ngôïi söï ñoùng goùp voâ vò lôïi vaø can ñaûm cuûa caùc Tu Só nam nöõ töø hôn moät theá kyû nay vaøo vieäc rao giaûng Tin Möøng taïi Cameroun, ñeå thieát laäp moät Giaùo Hoäi baûn xöù, ÑTC khuyeán khích caùc Tu Só Nam, Nöõ tieán theâm maõi trong vieäc phuïc vuï muïc vuï vaø truyeàn giaùo, caùch rieâng vieäc phuïc vuï quí giaù trong caùc laõnh vöïc Y Teá, Xaõ Hoäi, Giaùo Duïc vaø ÑTC öôùc mong ñôøi soáng chieâm nieäm ñöôïc phoå bieán roäng raõi theâm maõi, ñeå goùp phaàn hieäu nghieäm vaøo muïc vuï vaø truyeàn giaùo, nhôø caàu nguyeän vaø hy sinh.

ÑTC nhaán maïnh ñeán vieäc daán thaân cuûa ngöôøi giaùo daân trong ñôøi soáng Giaùo Hoäi vaø Xaõ Hoäi: Ñaây laø moät chieàu kích thieát yeáu cuûa Bí Tích Röûa Toäi. "Phaåm vò "Laøm Ngöôøi Kitoâ", nguoàn maïch cuûa söï bình ñaúng giöõa moïi thaønh vieân cuûa Giaùo Hoäi, (phaåm vò naày) baûo ñaûm vaø coå voõ tinh thaàn hieäp thoâng vaø huynh ñeä, vaø, ñoàng thôøi trôû neân nguoàn maïch nhieäm maàu vaø maïnh meõ cuûa söï haêng say toâng ñoà vaø truyeàn giaùo cuûa ngöôøi giaùo daân" (Christifideles laici , soá 17). Nhö vaäy ngöôøi giaùo daân coù theå laøm cho Giaùo Hoäi, töùc Gia Ñình cuûa Thieân Chuùa, lôùn leân maõi. ÑTC nhaéc ñeán vieäc huaán luyeän ngöôøi giaùo daân veà moïi phöông dieän, caùch rieâng veà Hoïc Thuyeát xaõ hoäi cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, ñeå hoï coù ñuû khaû naêng bieán ñoåi taâm traïng con ngöôøi, caùc cô caáu xaõ hoäi vaø moâi tröôøng sinh soáng vaø hoaït ñoäng cuûa hoï phuø hôïp vôùi chöông trình cuûa Thieân Chuùa, choáng laïi moïi teä ñoan xaõ hoäi: nhö tham nhuõng, xaøi phí coâng quó, truïc lôïi cho mình vaø cho beø phaùi.

Veà Hoân Nhaân vaø Gia Ñình, ÑTC caên daën caùc vò chuû chaên luoân luoân ñeà cao söï cao caû vaø phaåm giaù tình yeâu ñoâi baïn, xaây döïng treân neàn taûng cuûa söï hieäp nhaát vaø tính caùch baát khaû li cuûa Hoân Nhaân. Ngaøi ca ngôïi caùc gia ñình göông maãu veà thöông yeâu, veà hieäp nhaát, veà giaùo duïc daân söï vaø ñaïo ñöùc cho con caùi, veà tinh thaàn côûi môû vôùi tha nhaân, veà lieân ñôùi vôùi nhöõng gia ñình gaëp khoù khaên. ÑTC nhaán maïnh ñeán muïc vuï gia ñình, caùch rieâng vieäc chuaån bò giôùi treû tieán ñeán Hoân Nhaân. Ñaây laø traùch nhieäm cuûa taát caû Coäng Ñoàng Kitoâ trong vieäc coå voõ "Phuùc AÂm hoùa gia ñình", vì gia ñình ñöôïc môøi goïi soáng vaù trôû neân moãi ngaøy moãi theâm maõi moät coäng ñoàng cuûa Söï Soáng vaø cuûa Tình Yeâu, "phaûn chieáu Tình Yeâu Thieân Chuùa ñoái vôùi nhaân loaïi vaø Tình Yeâu Chuùa Kitoâ ñoái vôùi Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi".

ÑTC xin caùc Giaùm Muïc taïi Cameroun haõy hoaït ñoäng ñeå laøm cho Tin Möøng ñöôïc hieän dieän trong caùc trung taâm vaên hoùa, ñaïi hoïc vaø trí thöùc; ñeå Tin Möøng trôû neân, trong caùc moâi tröôøng naøy, (trôû neân) nguoàn maïch nuoâi döôõng coâng cuoäc canh taân vaø phaùt trieån treân bình dieän thieâng lieâng vaø xaõ hoäi, nhaèm möu ích cho moïi nguôøi.

Sau cuøng, ñeà caäp ñeán vieäc ñoái thoaïi lieân toân ñeå tieán ñeán moät haønh ñoäng chung trong vieäc phuïc vuï cho coâng cuoäc phaùt trieån toaøn dieän vaø phuïc vuï coâng lyù, Ñöùc Gioan Phaoloâ II nhaéc laïi raèng: Vieäc coâng nhaän thöïc söï vaø thöïc teá quyeàn töï do toân giaùo veà phía moïi ngöôøi laø neàn taûng cuûa caùc quyeàn khaùc cuûa con ngöôøi. Coâng nhaän naøy chæ nhaèm coå voõ vieäc xaây döïng moät quoác gia ñaày tình lieân ñôùi vaø huynh ñeä, vaø chæ nhaèm goùp coâng vaøo vieäc baûo toàn hoøa bình vaø hoøa hôïp giöõa caùc coäng ñoàng keát thaønh xaõ hoäi Cameroun.

ÑTC xin caùc Giaùm Muïc chuyeån ñeán caùc Linh Muïc, Tu Só Nam, Nöõ, caùc Giaùo Lyù Vieân vaø taát caû caùc tín höõu cuûa caùc Giaùo Phaän, lôøi chaøo thaêm ñaày tình yeâu meán vaø söï baûo ñaûm veà lôøi caàu nguyeän cuûa ngaøi, ñeå taát caû tieán leân theâm maõi trong ñöùc tin nôi Chuùa Kitoâ vaø trong ñöùc aùi ñoái vôùi tha nhaân. Roài ngaøi caûm ôn taát caû daân toäïc Cameroun ñaõ daønh cho ngaøi cuoäc tieáp ñoùn noàng haäu vaø quaûng ñaïi trong hai chuyeán vieáng thaêm taïi ñaây. Ngaøi xin caùc Giaùm Muïc chuyeån ñeán moïi ngöôøi lôøi chaøo thaêm meán yeâu vaø bieát ôn cuûa ngaøi.

Trong phaàn keát thuùc dieãn vaên, ÑTC nhaéc ñeán Ñaïi Toaøn Xaù cuûa Naêm 2000 vaø xin caùc tín höõu Cameroun daán thaân, trong hieäp nhaát vaø hieäp thoâng vôùi caùc Vò Chuû Chaên cuûa mình, laøm cho Thôøi kyø AÂn Phuùc naøy trôû neân thôøi kyø cuûa moät cuoäc canh taân thieâng lieâng maïnh meõ vaø cuûa söï daán thaân truyeàn giaùo haêng say.


Back to Radio Veritas Asia Home Page