Hoäi Ñoàng Toaø Thaùnh veà Gia Ñình
khai maïc phieân khoaùng ñaïi laàn thöù 14

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hoäi Ñoàng Toaø Thaùnh veà Gia Ñình khai maïc phieân khoaùng ñaïi laàn thöù 14.

Roma [Apic 1/06/99] - Hoäi Ñoàng Toaø Thaùnh veà Gia Ñình vöøa khai maïc phieân khoaùng ñaïi laàn thöù 14 taïi Roma hoâm thöù Ba 1/06/99 vôùi chuû ñeà "gia ñình truôùc nhöõng thaùch ñoá cuûa ngaøn naêm thöù ba".

Ngoaøi Ñöùc Hoàng Y Alfonso Trujillo, chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng vaø caùc thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng, coøn coù söï tham döï cuûa moät soá chuyeân gia veà gia ñình nhö baø Mary Ann Glendon, giaùo sö Luaät Khoa taïi Tröôøng Ñaïi Hoïc Harvard, baø Lydia Jimenez, giaùm ñoác Hoïc Vieän Gia Ñình taïi Madrid.

Ñaïi dieän cuûa caùc hieäp hoäi vaø phong traøo baûo veä gia ñình vaø söï soáng cuõng ñaõ ñuôïc môøi ñeán tham döï vaøo caùc cuoäc hoäi thaûo. Caùc hieäp hoäi vaø phong traøo naøy coäng taùc vôùi Hoäi Ñoàng Toaø Thaùnh veà gia ñình ñeå chuaån bò cuoäc gaëp gôõ laàn thöù ba cuûa caùc gia ñình vôùi Ñöùc Thaùnh Cha, ñuôïc döï truø vaøo ngaøy 14 vaø 15 thaùng 10 naêm 2000.

Moät cuoäc hoäi thaûo baøn troøn cuõng seõ dieãn ra vaøo chieàu ngaøy 4/06/99 tôùi vôùi söï tham döï cuûa nhieàu ñaïi dieän caùc toå chöùc vaø phong traøo coå voõ cho gia ñình. Baø Chiara Lubich, ngöôøi saùng laäp Phong Traøo Focolare, Toå AÁm, cuõng seõ coù maët trong cuoäc hoäi thaûo baøn troøn naøy.


Khoùa hoïp khoaùng ñaïi thöù 14 cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Gia Ñình

Khoùa hoïp khoaùng ñaïi thöù 14 cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Gia Ñình.

Vatican - 31.05.99 - Thöù Hai 31.05.99, Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi thöù 14 cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Gia Ñình vaø Hoân Nhaân, ñaõ ñöôïc khai maïc taïi phoøng cuõ cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, trong Noäi Thaønh Vatican, döôùi quyeàn chuû toïa cuûa Ñöùc Hoàng Y Alfonso Lopez Trujillo, chuû tòch Hoäi Ñoàng. Tham döï Khoùa Hoïp coù caùc Hoàng Y, Toång Giaùm Muïc vaø Giaùm Muïc thaønh vieân cuûa UÛy Ban Chuû Tòch vaø caùc ñoâi vôï choàng, thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng, thuoäc nhieàu quoác gia khaùc nhau treân theá giôùi, roài caùc vò coá vaán, caùc chuyeân vieân veà caùc khoa lieân heä ñeán gia ñình vaø söï soáng.

Trong dieãn khai maïc, sau lôøi chaøo möøng caùc vò tham döï, Ñöùc Hoàng Y Chuû Tòch trình baøy veà: "Gia ñình ñöùng tröôùc nhöõng thaùch ñoá cuûa Ngaøn Naêm thöù ba". Ñöùc Hoàng Y ñeà cao caùch rieâng "ñeà taøi Gia Ñình vaø söï soáng", theo giaùo huaán cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, ñeà taøi naøy caøng ngaøy caøng ñöôïc caùc nhaø chính trò vaø laäp phaùp löu yù. Nhieàu ngöôøi ngay nay baét ñaàu coi gia ñình nhö gia taøi quí baùu cuûa nhaân loaïi. Nhöng ngaøy nay cuõng khoâng thieáu nhöõng khuynh höôùng sai laïc veà gia ñình, nhöõng toå chöùc nhaèm phaù huûy gia ñình, nhö ñaõ thaáy roõ trong Hoäi Nghò quoác teá cuûa Lieân Hieäp Quoác taïi Cairo vaø taïi Baéc Kinh môùi ñaây.

Ñöùc Hoàng Y nhaéc laïi raèng: Moät trong nhöõng hieän töôïng ñaùng lo ngaïi hôn caû, laø vieäc chung soáng thöïc haønh, khoâng raøng buoäc naøo caû giöõa hai ngöôøi nam, nöõ. Ñöùng tröôùc hieän töôïng naøy, caàn phaûi coù moät söï trung thaønh vöõng chaéc vôùi chaân lyù veà gia ñình. Ñaây laø ñieåm caùc nhaø chính trò vaø laäpï phaùp phaûi quan taâm caùch rieâng, naém vöõng vaø gaén boù vôùi chaân lyù baát di dòch veà gia ñình nguyeân thuûy, do chöông trình cuûa Thieân Chuùa va do luaät töï nhieân.

Sau Ñöùc Hoàng Y Alfonso Lopez Trujillo, Ñöùc Cha Gil Hellin, Toång Thö Kyù vaø Linh Muïc Di Felice, phoù Toång Thö Kyù cuûa Hoäi Ñoàng, trình baøy caùi nhìn chung veà caùc hoaït ñoäng cuûa Hoäi Ñoàng, ñaùp laïi nhöõng thaùch ñoá vaø nhöõng chôø ñôïi cuûa xaõ hoäi ngaøy nay, nhaèm thaêng tieán gia ñình vaø söï soáng, taïi caùc nöôùc treân theá giôùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page