Baøi suy ngaém vaén taét
cuûa ÑTC ngaøy cuoái thaùng Ñöùc Meï

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baøi suy ngaém vaén taét cuûa ÑTC ngaøy cuoái thaùng Ñöùc Meï.

Vatican - 31.05.99. Ngaøy 31.05.99, ngaøy keát thuùc Thaùng kính Ñöùc Meï, luùc 9 giôø toái, sau cuoäc röôùc ñeøn töø nhaø thôø Thaùnh Stephano ñeán Hang Ñaù Loä Ñöùc treân ñænh ñoài trong Noäi Thaønh Vatican, ÑTC ñeán tham döï vaø giaûng khuyeân. Ngaøi noùi nhö sau: "Vôùi leã nghi caûm ñoäng trong Vöôøn Vatican naøy, chuùng ta keát thuùc Thaùng Naêm, naêm nay ñöôïc daâng kính caùch rieâng ñeå caàu nguyeän cho hoøa bình. Leã Ñöùc Meï ñi vieáng Thaùnh Nöõ Elisabeth cho chuùng ta ñeà taøi suy ngaém raát yù nghóa: Leã naøy trình baøy Ñöùc Trinh Nuõ Maria, hieän ñang mang trong mình Ngoâi Lôøi nhaäp theå, ñeán giuùp ñôõ ngöôøi chò hoï giaø, saép ñeán ngaøy sinh. Chuùng ta nhaän ra nôi Ñöùc Maria göông maãu cuûa Giaùo Hoäi, moät Giaùo Hoäi, vôùi caùc coâng vieäc thöông xoùt vaø baùc aùi, ñem ñeán cho theá gian hoøa bình cuûa Chuùa Kitoâ Ñaáng Cöùu Theá. ÑTC noùi tieáp: Bieát bao con caùi Giaùo Hoäi, nam cuõng nhö nöõ, trong hai ngaøn naêm nay, ñaõ minh chöùng tình yeâu thöông cuûa Cha treân trôøi, baèng vieäc chieáu saùng Maàu Nhieäm Thieân Chuùa, Ñaáng töï nguyeän trôû neân gaàn guõi vôùi con ngöôøi vaø gaùnh nhaän vieäc lo laéng ñeán caùc veát thöông vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa con ngöôøi. Laøm nhö vaäy, Giaùo Hoäi moãi ngaøy trôû neân ngöôøi hoaït ñoäng cho hoøa bình vôùi söï can ñaûm khieâm toán cuûa Ñöùc Maria raát thaùnh, Nöõ Tì cuûa Chuùa hoøa bình.

ÑTC keát thuùc: Anh chò em raát thaân meán, chuùng ta haõy vui möøng vôùi Meï Maria, baèng vieäc caàu xin tröôùc hang ñaù naøy, nôi gôïi laïi Hang Ñaù Loä Ñöùc vaø caùc nôi khaùc, nhöõng nôi ñöôïc Ñöùc Trinh Nöõ Maria vieáng thaêm caùch rieâng trong lòch söû. Trong vieäc thaêm vieáng cuûa Ñöùc Maria bieåu loä tình thöông chaêm soùc cuûa Thieân Chuùa Cha, Ñaáng khoâng boû rôi daân Ngöôøi, nhöng luoân lo laéng ñeán caùc ngöôøi beù nhoû vaø caùc ngöôøi bò boû ngoaøi leà xaõ hoäi hôn. Trong loøng thöông xoùt voâ bieân cuûa Ngöôøi, Thieân Chuùa ñaõ vieáng thaêm vaø ñaõ cöùu chuoäc daân Ngöôøi! Vaø ñaây chính laø lyù do cuûa moãi moät Toaøn xaù vaø nhaát laø Toaøn Xaù naêm 2000 tôùi ñaây cuûa Maàu Nhieäm Nhaäp Theå. Chieàu hoâm nay, chuùng ta haõy phuù thaùc moïi chöông trình vaø moïi lôøi caàu khaån cuûa chuùng ta cho Meï Maria, Ñöùc Trinh Nöõ cuûa vieäc vieáng thaêm vaø Nöõ Vöông Hoøa Bình. Amen.


Back to Radio Veritas Asia Home Page