Toång Giaùm Muïc Vienna
muoán ñöôïc ôû laïi
ñeå phuïc vuï giaùo hoäi ñòa phöông

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Toång Giaùm Muïc Vienna muoán ñöôïc ôû laïi ñeå phuïc vuï giaùo hoäi ñòa phöông.

(Zenit 31/05/99) - AÙo (Vienna) - Maëc duø coù nhöõng lôøi ñoàn ñoaùn raèng ngaøi seõ ñöôïc goïi ñeán laøm vieäc taïi Roma, nhöng Ñöùc Hoàng Y Christoph Schoenborn, Toång Giaùm Muïc Vienna beân AÙo, cho bieát ngaøi muoán ñöôïc ôû laïi ñeå tieáp tuïc thi haønh chöùc vuï Giaùm Muïc cuûa ngaøi taïi Toång Giaùo Phaän thuû ñoâ.

Trong cuoäc phoûng vaán vôùi tôø "Tin Töùc Giaùo Hoäi Wiena" (Weiner Kirchenzeitung) hoài tuaàn tröôùc, Ñöùc Hoàng Y Schoenborn ñaõ noùi nhö sau: "Toâi ñang ñeo chieác nhaãn cuûa Giaùm Muïc. Nhaãn naøy laø bieåu töôïng cuûa moái giaây lieân keát thöïc söï giöõa vò Giaùm Muïc vôùi giaùo phaän cuûa ngaøi. Vôùi taát caû taâm hoàn vaø söùc maïnh, toâi muoán tieáp tuïc duy trì moái lieân keát naøy". Ñöôïc hoûi veà tình hình giaùo hoäi taïi AÙo hieän giôø, Ñöùc Hoàng Y Schoenborn cho bieát, phaïm vi hoaït ñoäng (bandwidth) cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi AÙo raát roäng, tuy nhieân cuõng coù nhöõng laäp tröôøng cöïc ñoan khoâng phaûn aùnh baûn chaát trung taâm cuûa Giaùo Hoäi. Ñoái thoaïi vaãn vaø seõ tieáp tuïc laø hình thöùc caên baûn cuûa söï toàn taïi chung trong Giaùo Hoäi. Ñoái thoaïi khoâng chæ döøng laïi taïi ngöôõng cöûa cuûa Giaùo Hoäi, nhöng phaûi möu tìm söï ñaøm thoaïi vôùi nhöõng ngöôøi soáng xa lìa ñöùc tin Coâng Giaùo, vaø vôùi taát caû nhöõng ngöôøi coù thieän chí. Caùc coäng ñoaøn giaùo xöù, caùc doøng tu vaø phong traøo giaùo daân, cuøng nhau hoïp thaønh moät giaùo hoäi roäng lôùn vaø ñaày maøu saéc. Caùc doøng tu laø yeáu toá taïo neân söï soáng ñoäng trong suoát quaù trình lòch söû cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi AÙo. Ngaøy nay cuøng vôùi caùc phong traøo giaùo daân, caû hai ñeàu coù aûnh höôûng quyeát ñònh ñoái vôùi boä maët cuûa giaùo hoäi. Theo vò Toång Giaùm Muïc Vienna, ngoaøi vieäc laø yeáu toá taïo thaønh söï soáng trong Giaùo Hoäi, caùc phong traøo giaùo daân coøn giöõ moät vai troø mang nhieàu thaùch ñoá trong giaùo hoäi ñòa phöông. Tuy nhieân, caùc phong traøo naøy caàn coù moät maïng löôùi keát hôïp vôùi caùc coäng ñoaøn giaùo xöù. Maïng löôùi naøy laø chöông trình caên baûn cuûa giaùo hoäi, nôi maø söï saün saøng phuïc vuï cho nhau vaø tieáp tuïc söù maïng cuûa Giaùo Hoäi, ñöôïc tìm thaáy.

Ñeà caäp tôùi söï kieän coù nhieàu tín höõu Coâng Giaùo AÙo rôøi boû Giaùo Hoäi trong nhöõng naêm gaàn ñaây, Ñöùc Hoàng Y Schoenborn goïi ñaây laø moät veát thöông cay ñaéng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm trong giaùo hoäi. Vì theá giaùo hoäi caàn phaûi tìm ra moät ngoân ngöõ ñeå caùc tín höõu nam cuõng nhö nöõ, duø hoï ñaõ soáng xa Giaùo Hoäi, nhöng vaãn coù theå hieåu ñöôïc Giaùo Hoäi. Ngaøi nhaán maïnh raèng, Toång Giaùo Phaän Vienna vaãn tieáp tuïc muoán ñoái thoaïi vôùi nhöõng tín höõu ñaõ boû Giaùo Hoäi. Ñöùc Hoàng Y noùi nhö sau: "Ngay caû trong nhöõng xaõ hoäi giaøu coù, vaãn coøn coù nhöõng caâu hoûi veà Thieân Chuùa. Ngaøy nay, nhieàu ngöôøi ñang ñi tìm Thieân Chuùa, hoï nghó raèng hoï coù theå tìm ra ñöôïc yù nghóa cuûa ñôøi soáng trong nhöõng tö töôûng huyeàn bí, hoaëc trong nhöõng toân giaùo cuûa Vieãn Ñoâng, vôùi nhöõng ngöôøi naøy, Ñöùc Hoàng Y Schoenborn xin ñeà nghò Giaùo Hoäi nhö laø moät nôi ñeå hoï tìm ra yù nghóa ñoù".


Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Vienne AÙo Quoác nhaän ñònh veà tình hình Giaùo Hoäi taïi ñaây

Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Vienne AÙo Quoác nhaän ñònh veà tình hình Giaùo Hoäi taïi ñaây.

Vienne, AÙo Quoác [Zenit 31/05/99] - Ñöùc Hoàng Y Christoph Schoenborn, Toång Giaùm Muïc Vienne, AÙo Quoác, khaúng ñònh raèng ngaøi vaãn tieáp tuïc ôû laïi Vienne, maëc duø coù nhöõng lôøi ñoàn ñoaùn raèng ngaøi ñuôïc goïi veà phuïc vuï taïi giaùo trieàu Roma.

Trong moät cuoäc phoûng vaán môùi ñaây, ngaøi noùi nhö sau: "Toâi ñeo nhaãn Giaùm Muïc. Noù bieåu tröng cho moái giaây lieân keát thöïc söï cuûa vò Giaùm Muïc vôùi giaùo phaän cuûa mình. Vôùi taát caû taâm hoàn vaø söùc maïnh, toâi muoán trung thaønh vôùi söï lieân keát naøy".

Ñuôïc hoûi veà hieän traïng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi AÙo, Ñöùc Hoàng Y Schoeborn ñaõ löu yù raèng: "Taàm hoaït ñoäng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo trong ñaát nöôùc chuùng toâi raát roäng lôùn". Tuy nhieân, ngaøi noùi theâm raèng Giaùo Hoäi khoâng theå phuû nhaän söï kieän hieän ñang coù nhieàu laäp tröôøng cöïc ñoan khoâng phaûn aùnh Giaùo Hoäi Coâng Giaùo hoaøn vuõ. Ngaøi laäp laïi nhieàu laàn nhö sau: "Ñoái thoaïi laø vaø seõ laø hình thöùc caên baûn veà vieäc chung soáng hoaø bình trong Giaùo Hoäi. Ñoái thoaïi khoâng theå döøng laïi truôùc cöûa cuûa Giaùo Hoäi maø cuõng phaûi nhaém ñeán nhöõng ai "soáng xa rôøi ñöùc tin" cuõng nhö nhöõng nguôøi thieän chí.

Theo Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Vieânne, caùc coäng ñoàng giaùo xöù, caùc doøng tu cuøng vôùi caùc phong traøo giaùo daân hình thaønh "toaøn boä moät giaùo hoäi roäng lôùn vaø muoân maøu". Caùc doøng tu laø moät yeáu toá mang laïi söï soáng trong suoát lòch söû Giaùo Hoäi. Ngaøy nay, cuøng vôùi caùc phong traøo giaùo daân, caùc doøng tu coù moät aûnh höoûng quyeát ñònh ñoái vôùi hình aûnh cuûa Giaùo Hoäi. Caùc phong traøo giaùo daân coù vai troø mang laïi söï soáng vaø thaùch thöùc trong Giaùo Hoäi ñòa phuông. Tuy nhieân, theo Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Vienne, caùc phong traøo naøy caàn phaûi lieân keát vôùi caùc coäng ñoàng giaùo xöù môùi coù theå thöïc thi ñuôïc söù meänh ñaëc thuø cuûa mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page