Cuoäc hoïp maët quoác teá
caùc Linh Muïc taïi Thaùnh Ñòa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc hoïp maët quoác teá caùc Linh Muïc taïi Thaùnh Ñòa.

Vatican [Zenit 31/05/99] - Boä giaùo só seõ toå chöùc cuoäc gaëp gôõ quoác teá caùc Linh Muïc laàn thöù tö taïi Thaùnh Ñòa töø ngaøy 22 ñeán 27/06/99 naøy.

Caùc Linh Muïc treân khaép theá giôùi seõ ñeán tham dö cuoäc gaëp gôõ theo tinh thaàn lôøi keâu goïi caûi thieän maø Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ ñöa ra nhaân dòp möøng Naêm Thaùnh.

Caùc tham döï vieân seõ gaëp nhau taïi Nazareth töø ngaøy 22 ñeán 24/06/99, taïi Gierusalem vaø Bethlehem töø ngaøy 25 ñeán 27/06/99. Chöông trình ba ngaøy ñaàu tieân goàm coù caùc buoåi thuyeát trình, chaàu Thaùnh Theå, xöng toäi caù nhaân vaø chia seõ caùc chöùng töø. Trong hai ngaøy 25 vaø 26/06/99 seõ coù caùc Thaùnh Leã vaø thaêm vieáng taïi caùc nôi thaùnh. Vaø ngaøy Chuùa Nhöït 27/06/99 seõ coù Thaùnh Leã phong chöùc Linh Muïc.

Ñöùc Hoàng Y Dario Castrillon Hoyos, Toång Truôûng Boä Giaùo Só giaûi thích raèng nhöõng cuoäc gaëp gôõ quoác teá nhö theá laø moät lôøi môøi goïi nhaén gôûi ñeán taát caû caùc tín höõu ñeå caàu nguyeän cho söï thaùnh thieän cuûa caùc Linh Muïc vaø cho ôn goïi Linh Muïc. Khoâng theå coù rao giaûng Tin Möøng môùi maø khoâng coù caùc Linh Muïc toát.

Cuoäc hoïp maët quoác teá caùc Linh Muïc ñaàu tieân dieãn ra ôû Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Fatima, Boà Ñaøo Nha hoài naêm 1996. Cuoäc hoïp laàn thöù hai dieãn ra taïi Vuông Cung Thaùnh Ñöôøng Ñöùc Baø ôû Yamusukro, Cote D' Ivoire naêm 1997 vaø laàn thöù ba taïi Vuông Cung Thaùnh Ñöôøng Ñöùc Baø Guadalupe. Mehicoâ naêm 1998.


Back to Radio Veritas Asia Home Page