Phoù toång thoáng Hoa Kyø
ñeà nghò taøi trôï
cho caùc toå chöùc toân giaùo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phoù toång thoáng Hoa Kyø ñeà nghò taøi trôï cho caùc toå chöùc toân giaùo.

(Reuters 24/05/99) - Hoa Kyø (Atlanta) - Thöù Hai 24/05/99, phoù Toång Thoáng Al Gore cuûa Hoa Kyø ñaõ ñeà nghò taøi trôï cho caùc toå chöùc toân giaùo, ñeå caùc toå chöùc naøy coù ñieàu kieän hoã trôï chính phuû ñoái phoù vôùi caùc vaán naïn xaõ hoäi nhö ma tuùy vaø baïo ñoäng trong giôùi treû.

Trong moät baøi dieãn vaên ñoïc taïi trung taâm cuûa Ñaïo Binh Cöùu Ñoä (Salvation Army) ôû thaønh phoá Atlanta, oâng Al Gore noùi oâng caûm nghieäm ñöôïc baèng caùch naøo ñöùc tin toân giaùo ñaõ söûa ñoåi ñöôïc nhöõng taâm hoàn bò laïc ñöôøng vaø bieán ñoåi ñôøi soáng moät caùch toát ñeïp hôn. Vaø oâng tin raèng, chính phuû caàn phaûi giöõ moät vai troø tích cöïc hôn ñeå duy trì söï thay ñoåi maõnh lieät nhöng thaàm laëng naøy. OÂng noùi nhö sau: "Chuùng ta neân tieáp tuïc ngaên caám nhöõng hình thöùc xöû duïng ngaân quyõ coâng coäng ñeå chieâu moä ngöôøi theo ñaïo, tuy nhieân chuùng phaûi bieát taän duïng nhöõng phöông caùch döïa treân caên baûn ñöùc tin, ñeå phaùt trieån nhöõng muïc tieâu chung trong tö caùch laø nhöõng coâng daân Myõ".

OÂng Al Gore laø moät trong nhöõng chính trò gia haøng ñaàu, ñang vaän ñoäng ñeå ñöôïc ñaûng daân chuû ñeà cöû laøm öùng cöû vieân Toång Thoáng cuûa ñaûng naøy, trong cuoäc baàu cöû vaøo naêm 2000. Caùc nhaø phaân tích cho raèng, keå töø sau nhöõng vuï baïo ñoäng taïi tröôøng hoïc, trong ñoù, chính hoïc sinh ñaõ duøng suùng ñeå gaây khuûng boá trong tröôøng hoïc cuûa mình, oâng Al Gore ñaõ leân tieáng nhieàu hôn veà caùc ñeà taøi toân giaùo vaø luaân lyù trong caùc baøi dieãn vaên cuûa oâng.

Nhaân dòp ra tröôøng cuûa caùc sinh vieân taïi tröôøng ñaïi hoïc New Hampshire hoài tuaàn tröôùc, oâng ñaõ ñeà caäp tôùi nhu caàu phaûi xaây döïng moät töông lai, trong ñoù, giôùi treû bieát choïn löïc giöõa ñieàu toát vaø söï aùc, ñoàng thôøi ñaû kích neàn vaên hoùa ñoäc haïi cuûa Hoa Kyø ngaøy nay, thöôøng khi toân vinh baïo ñoäng vaø söï ñoäc aùc. Vò ñöông kim phoù Toång Thoáng Hoa Kyø khaúng ñònh raèng oâng tin ôû söï phuïc vuï Thieân Chuùa, coá gaéng hieåu vaø vaâng theo Thaùnh yù Chuùa trong cuoäc soáng cuûa moãi ngöôøi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page