ÑTC chuû söï
Thaùnh Leã beá maïc ba naêm chuaån bò
Ñaïi Toaøn Xaù trong Giaùo Phaän Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC chuû söï Thaùnh Leã beá maïc ba naêm chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù trong Giaùo Phaän Roma.

Vatican - 21.05.99 - Luùc 6:30 chieàu ngaøy thöù Baåy 22.05.99, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ ÑTC chuû söï Thaùnh Leã Ngaøy AÙp Leã Hieän Xuoáng, ñeå beá maïc chieán dòch ba naêm chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù trong Giaùo Phaän Roma, cuõng laø Giaùo Phaän cuûa chính Vò Keá Nghieäp Thaùnh Pheâroâ. Caùch ñaây ñuùng ba naêm, cuõng ngaøy Voïng Leã Hieän Xuoáng ÑTC chuû söï Thaùnh Leã khai maïc.

Ngaøy moàng 8 thaùng 12 naêm 1995, luùc ñeán kính vieáng Ñaøi Ñöùc Meï voâ nhieãm nguyeân toäi, ôû Quaûng Tröôøng Taây Ban Nha, naèm ôû Trung Taâm Roma, ÑTC goïi bieán coá naøy laø: Moät haønh ñoäng cuûa tình thöông vaø hy voïng cho Thaønh Roma. Lôøi môøi goïi cuûa ÑTC ñaõ ñöôïc ñoùn nhaän vôùi nhieàu quaûng ñaïi vaø haêng say, nôi taát caû caùc thaønh phaàn Daân Chuùa, hieän soáng taïi Roma. Ñöùc Cha Nosiglia, Giaùm Muïc phuï taù Roma, vieát treân phaàn phuï tröông cuûa Nhaät Baùo Töông Lai nhö sau: "Nhieàu nhaø truyeàn giaùo: Linh Muïc, Tu Só nam nöõ, vaø giaùo daân, ñöôïc chuaån bò trong caùc buoåi gaëp gôõ huaán luyeän, ñaõ coù theå xaùc nhaän raèng: ngöôøi daân Roma chôø ñôïi ñoùn nhaän trong taâm hoàn vôùi nieàm vui lôùn lao Chuùa Kitoâ vaø Tin Möøng cuûa Ngöôøi. Trong Naêm Thaùnh Giaùo Hoäi Roma, ñöôïc canh taân veà ñaøng thieâng lieâng, seõ trình baøy khuoân maët cuûa mình nhö "trung taâm hieäp nhaát vaø hieäp thoâng cuûa Giaùo Hoäi hoaøn caàu, vaø laø ñieåm tham chieáu cho hoøa bình vaø hieäp nhaát cuûa toaøn theå nhaân loaïi".

Hoâm chieàu thöù Saùu, ngaøy 21/05/99, Ban toå chöùc cuûa Giaùo Phaän Roma cho bieát: ñaõ coù hôn 50 ngaøn ngöôøi ñaùp laïi lôøi môøi goïi tham döï Thaùnh Leã beá maïc giai ñoaïn ba naêm chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù, do ÑTC chuû söï chieàu thöù Baåy ngaøy 22/05/99,taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page