Chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh
veà muïc vuï Y Teá
tham döï Hoäi Nghò theá giôùi
veà söùc khoûe taïi Geneøve
(OMS: Organisation Mondiale de la Santeù)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà muïc vuï Y Teá tham döï Hoäi Nghò theá giôùi veà söùc khoûe taïi Geneøve (OMS: Organisation Mondiale de la Santeù).

Geneøve - 21.05.99 - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Lozano Barragaøn, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà muïc vuï caùc nhaân vieân Y Teá, tham döï Hoäi Nghò theá giôùi laàn thöù 52 veà söùc khoûe, ñöôïc khai maïc saùng thöù Saùu (21.05.99) taïi Geneøve (Thuïy Só). Phaùt bieåu trong Hoäi Nghò, Ñöùc Toång Giaùm Muïc noùi: Ñöùng tröôùc vaán ñeà söùc khoûe, chuùng ta thaáy moät hoá saâu phaân caùch giöõa caùc nöôùc giaàu vaø caùc nöôùc ngheøo moãi ngaøy moãi theâm maõi vaø moät caùch bi ñaùt.

Vò Ñaïi Dieän Toøa Thaùnh duyeät laïi moät soá tröôøng hôïp khaån tröông, trong ñoù coù vieäc cöùu chöõa nhöõng ngöôøi maéc chöùng beänh AIDS treân theá giôùi ngaøy nay. Ngaøi cho bieát: Trong toång soá caùc nhaân vieân y teá hoaït ñoäng trong laõnh vöïc naøy (ñoái vôùi chöùng beänh AIDS) treân caû theá giôùi, coù tôùi moät phaàn tö nhaân vieân Coâng Giaùo. Ngaøi nhaán maïnh ñeán söï caàn thieát laøm caùch naøo ñeå moïi ngöôøi ñöôïc xöû duïng thuoác men vaø ñöôïc höôûng nhôø nhöõng chaêm soùc khi beänh taät, vì ñaây khoâng phaûi laø chæ laø ñaëc aân cuûa caùc nöôùc kyõ ngheä hoaëc cuûa nhöõng giai caáp xaõ hoäi giaàu coù.

Chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Y Teá noùi theâm: Khoâng phaûi chæ chaêm soùc ñeán nhöõng ngöôøi maéc chöùng beänh AIDS maø thoâi. Ñöùng tröôùc nhöõng tieán boä voâ cuøng lôùn lao veà ngaønh Y Khoa, Döôïc Khoa, chuùng ta phaûi caûm thaáy ñau buoàn bôûi söï kieän naøy laø coøn bieát bao chöùng beänh khaùc nöõa chöa coù theå trieät haún ñöôïc, nhö chöùng beänh ho lao, chöùng soát reùt... Vò ñaïi dieän Toøa Thaùnh nhaéc laïi raèng: vieäc hoaøn caàu hoùa kinh teá phaûi nhaèm tôùi muïc tieâu laøm cho söùc khoûe cuûa moïi ngöôøi ñöôïc baûo ñaûm hôn, khoâng phaûi chæ nhaèm ñeán nhöõng tö lôïi kinh teá maø thoâi.

Trong daán thaân naøy, caàn phaûi keå ñeán öôùc mong ñaõ ñöôïc Toøa Thaùnh nhaéc ñeán nhieàu laàn: ñoù laø vieäc tha caùc moùn nôï ngoaïi quoác cho caùc nöôùc ngheøo. Gaùnh naëng naøy vaãn coøn ñeø naëng treân nguôøi daân, khoâng nhöõng trong vieäc phaùt trieån, nhöng coøn caû trong laõnh vöïc Y Teá nöõa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page