ÑTC tieáp
caùc Giaùm Muïc Kenya ñeán Roma
vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Kenya ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina).

Vatican - 20.05.99 - Chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh cuûa 25 Giaùm Muïc Coäng Hoøa Kenya keát thuùc saùng thöù Naêm 20.05.99 baèng thaùnh leã ñoàng teá vôùi ÑTC trong nhaø nguyeän rieâng cuûa ngaøi vaø sau ñoù baèng buoåi tieáp kieán chung. Trong dieãn vaên, ÑTC nhaán maïnh ñeán vieäc caàn thieát huaán luyeän vöõng chaéc veà phöông dieän xaõ hoäi. Vieäc huaán luyeän naøy phaûi ñöôïc taäp trung vaøo söï daán thaân giaùo duïc trong gia ñình vaø taïi hoïc ñöôøng. ÑTC noùi: "Traät töï xaõ hoäi maø ngöôøi daân Kenya öôùc mong, ñoøi hoûi moät neàn vaên hoùa ñöôïc canh taân vaø moät ñöôøng loái chính trò coù traùch nhieäm, cuõng nhö moät cheá ñoä thöïc söï daân chuû, maø ngöôøi daân mong muoán, (traät töï xaõ hoäi ñoù) tuøy thuoäc vaøo söï ñaùp laïi tích cöïc caùc lôøi keâu goïi tieán ñeán vieäc canh taân ñaïo ñöùc luaân lyù". Ñöùc Gioan Phaoloâ II nhaéc ñeán quan nieäm nguyeân thuûy veà gia ñình nhö laø "Gia Ñình cuûa Thieân Chuùa", ñöôïc Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu Phi nhaán maïnh; vaø ñieàu naøy coù nghóa laø "traùnh moïi cheá ñoä chuûng toäc vaø chuû nghóa ñaëc thuø quaù khích, traùi laïi baèng vieäc tìm kieám ñi ñeán nhöõng khuyeán khích veà hoøa giaûi giöõa caùc nhoùm chuûng toäc vaø baèng vieäc coå voõ tình lieân ñôùi vaø chia seû."

Trong khi khuyeán khích söï tham döï tích cöïc cuûa ngöôøi giaùo daân vaøo traùch nhieäm cuûa ñôøi soáng giaùo xöù, ÑTC nhaéc laïi raèng: Cha sôû phaûi luoân luoân laø moät ngöôøi laõnh ñaïo, nhöng khoâng theå vaø khoâng ñöôïc laøm taát caû moïi söï. ÑTC nhaéc laïi ñeán vieäc thaønh thöïc chaáp nhaän luaät ñoäc thaân Linh Muïc, tinh thaàn khoù ngheøo vaø ñôn sô, vieäc lo laéng khoâng bieát moûi meät vaø loøng nhieät thaønh muïc vuï... taát caû nhöõng ñieåm naøy phaûi coù maët nôi vieäc huaán luyeän caùc Linh Muïc; vaø ôn goïi cuûa hoï khoâng phaûi laø moät ngheà nghieäp hay moät phöông tieän thaêng tieán xaõ hoäi, nhöng laø moät thöøa taùc vuï thaùnh, vì söï cöùu roãi caùc linh hoàn maø thoâi. Trong dieãn vaên, ÑTC coøn nhaéc ñeán moät soá ñeà taøi khaùc nöõa nhö: tính caùch töï trò chính ñaùng cuûa caùc Tu Hoäi soáng ñôøi soáng taän hieán vaø toâng ñoà khoâng gaây haïi gì cho traùch nhieäm cuûa caùc Giaùm Muïc trong vieäc chaêm soùc muïc vuï cho caùc tín höõu; vieäc ñaùnh giaù cao ñoái vôùi daán thaân quaûng ñaïi cuûa caùc nhaø truyeàn giaùo ngoaïi quoác; vieäc huaán luyeän lieân tuïc caùc Linh Muïc trong khi laøm vieäc muïc vuï, ñeå thích nghi vaø nhaát laø trung thaønh vôùi ôn goïi cuûa mình; vai troø caàn thieát cuûa caùc giaùo lyù vieân trong vieäc truyeàn baù chaân lyù ñöùc tin. Hoï caàn ñöôïc giuùp ñôõ veà vaät chaát vaø tinh thaàn... Trong phaàn keát thuùc dieãn vaên, ÑTC noùi: Öôùc gì cuoäc haønh höông cuûa quyù Ñöùc Cha taïi Thaønh thaùnh naøy, beân moä Thaùnh Pheâroâ vaø Phaolo, laøm cho quyù Ñöùc Cha trôû neân maïnh meõ hôn trong khi thi haønh thöøa taùc vuï toâng ñoà: rao giaûng Lôøi Chuùa, ban caùc Bí Tích vaø höôùng daãn Daân Chuùa ñaõ ñöôïc trao phoù cho quyù Ñöùc Cha. Trong khi phuù thaùc quyù Ñöùc Cha, Haøng Giaùo Só vaø caùc Tu Só nam nöõ, Coäng Ñoàng Giaùo Daân taïi caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông cuûa quyù Ñöùc Cha, cho söï che chôû cuûa Ñöùc Trinh Nöõ raát thaùnh, Meï Chuùa Kitoâ vaø Meï chuùng ta, toâi ban Pheùp Laønh Toøa Thaùnh nhö baûo ñaûm ôn thaùnh vaø bình an trong Con cöïc Thaùnh cuûa Ngöôøi, Chuùa Cöùu theá phuïc sinh cuûa chuùng ta.


Back to Radio Veritas Asia Home Page