ÑTC tieáp 8 taân Ñaïi Söù
trình thö uûy nhieäm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp 8 taân Ñaïi Söù trình thö uûy nhieäm.

Vatican - 20.05.99 - Sau caùc Giaùm Muïc Kenya, ÑTC tieáp chung 8 vò taân Ñaïi Söù caïnh Toøa Thaùnh trình thö uûy nhieäm; ñoù laø ñaïi dieän cuûa caùc nöôùc sau ñaây: Ukraine, Australia, Yemen, Malta, Monaco, Island, Thaùi Lan vaø Ñaûo Barbados. Trong dieãn vaên ngaén ñoïc cho caùc taân Ñaïi Söù, Ñöùc Gioan Phaoloâ II gôïi laïi söï khaån caáp baûo ñaûm moät töông lai hoøa bình cho caùc theá heä töông lai. Sau ñoù ngaøi trao cho moãi Taân Ñaïi Söù moät dieãn vaên rieâng veà nhöõng vaán ñeà cuûa töøng nöôùc maø caùc ngaøi ñaïi dieän. Vôùi Nöõ Ñaïi Söù Ukraine, tröôùc heát ÑTC nhaéc laïi thaûm kòch hieän nay taïi mieàn Balcan, vaø thöïc taïi Ukraine cuøng vôùi Coäng Hoøa Cöïu Lieân Xoâ cuøng chia seû nguoàn goác Slavoâ. ÑTC maïnh meõ leân aùn moät laàn nöõa nhöõng taøn baïo cuûa moät vuï tranh chaáp, khoâng do bôûi nhöõng öôùc voïng chính ñaùng cuûa caùc daân toäc, nhöng bôûi vieäc ñoùi khaùt ham meâ quyeàn bính. ÑTC cuõng keâu goïi ñoái thoaïi giöõa caùc tín höõu Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng. Trong baøi dieãn vaên gôûi cho taân Ñaïi Söù Yemen, ÑTC nhaéc ñeán vieäc ñoái thoaïi lieân toân, vôùi lôøi caàu chuùc tieán ñeán moät thôøi ñaïi môùi cuûa vieäc coäng taùc vôùi caùc ngöôøi Hoài Giaùo. Vôùi vò ñaïi dieän ngoaïi giao cuûa Australia, ÑTC nhaéc laïi söï caàn thieát giaøn xeáp oån thoûa nhöõng xung khaéc giöõa caùc ngöôøi thöøa höôûng gia taøi cuûa caùc ngöôøi thuoäc ñòa Chaâu AÂu vaø coäng ñoàng daân ñòa phöông thöôøng bò loaïi ngoaøi leà xaõ hoäi. Vieäc giaøn xeáp naøy phaûi caên cöù treân caùc quyeàn caên baûn cuûa con ngöôøi. Ngaøi cuõng nhaéc laïi vieäc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo leân aùn vieäc phaù thai vaø vieäc laøm cho cheát eâm dòu. Ñaây laø moät caùch giaùn tieáp nhaéc laïi nhöõng saùng kieán nguy hieåm muoán laäp ra moät ñaïo luaät veà vaán ñeà naøy taïi Australia. Sau cuøng ÑTC nhaéc laïi traùch nhieäm veà phöông dieän ñòa dö cuûa Australia, moät "ñaûo ñöôïc may maén veà oån ñònh chính trò vaø thònh vöôïng veà vaät chaát trong moät mieàn cuûa theá giôùi, moät theá giôùi thöôøng thaáy nhieàu hôn caûnh ngheøo khoå vaø baát oån veà chính trò". Trong söù ñieäp trao cho ñaïi ñieän cuûa Malta vaø Barbados, ÑTC nhaán maïnh ñeán tính caùch trung taâm cuûa gia ñình; taïi Ñaûo Barbados, ÑTC vui möøng nhaéc laïi moät theå cheá môùi ñöôïc thaønh laäp; ñoù laø Boä Bieán Ñoåi xaõ hoäi.

Vôùi ñaïi söù Monaco, Ñöùc Gioan Phaoloâ ca ngôïi söï khoân ngoan trong vieäc cai trò cuûa OÂng Hoaøng Ranieri vaø veà nhöõng vieän trôï quaûng ñaïi göûi tôùi caùc nöôùc ngheøo taïi Chaâu Phi. Ñoái vôùi Quoác Gia Ñaûo AÙi-Lan, naêm nay möøng kyû nieäm moät ngaøn naêm cuûa Kitoâ Giaùo, ÑTC chuùc möøng vaø môøi goïi ñöøng khi naøo queân ñi gia taøi ñöùc tin: nguoàn goác cuûa truyeàn thoáng veà töï do, ñaëc ñieåm cuûa xaõ hoäi Island. Vôùi nhaø ngoaïi giaùo Thaùi Lan, ÑTC ca ngôïi söï ñoùng goùp xaõ hoäi cuûa caùc coäng ñoàng toân giaùo ñòa phöông: ñaïi ña soá thuoäc Phaät Giaùo, nhöng cuõng coù moät Coäng Ñoàng Coâng Giaùo beù nhoû taïi ñaây, luoân luoân daán thaân goùp phaàn cuûa mình ñeå coå voõ coâng bình vaø vieäc toân troïng nhau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page