ÑTC gaëp caùc Giaùm Muïc YÙ
tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi Muøa Xuaân
trong Noäi Thaønh Vatican

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC gaëp caùc Giaùm Muïc YÙ tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi Muøa Xuaân trong Noäi Thaønh Vatican.

Vatican - 20.05.99 - Luùc 12 giôø, ÑTC vaøo Phoøng Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi trong Noäi Thaønh Vatican, ñeå gaëp caùc Giaùm Muïc YÙ tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi Muøa Xuaân, ñöôïc khai maïc chieàu thöù Hai 17.05.99 vaø keát thuùc vaøo thöù Saùu 21.05.99. Trong dieãn vaên, ÑTC nhaéc ñeán cuoäc gaëp gôõ laàn naøy coù nghóa yù rieâng, vì nhaèm vaøo luùc keát thuùc chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh cuûa 16 Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc mieàn (goàm khoaûng 500 Giaùm Muïc, trong soá naøy coù hôn 80 vò hoài höu). Vaø sau ñaây laø nhöõng ñieåm ñöôïc ÑTC löu yù caùch rieâng trong dieãn vaên ñoïc cho vò chuû chaên Giaùo Hoäi taïi YÙ:

Lôøi khaån xin moät laàn nöõa vaø tha thieát ôn hoøa bình trong mieàn Balcan vaø caùc mieàn khaùc ñang soáng trong chieán tranh - Nhöõng hy voïng vaø nhöõng lo laéng cuûa Giaùo Hoäi taïi YÙ, trong ñoù coù nhöõng lo laéng lieân heä ñeán vieäc naâng ñôõ gia ñình vaø quyeàn bình ñaúng hoïc ñöôøng, moät vaán ñeà ñöôïc tranh luaän töø laâu. ÑTC cuõng nhaéc ñeán nhöõng khoù khaên vaø nhöõng nguy hieåm hieän nay taïi YÙ - vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng Ñaát nöôùc ñang caàn ñeán, vaø vaán ñeà neàn taûng cuûa caùc ôn keâu goïi Linh Muïc vaø ñôøi taän hieán (ñeà taøi ñöôïc thaûo luaän trong Khoùa Hoïp laàn naøy). ÑTC noùi: "Caùc Giaùm Muïc YÙ raát thaân meán, chuùng ta ñang run sôï tröôùc tình hình raát buoàn thaûm cuûa chieán tranh vaø cuûa cheá ñoä aùp ñaûo chuûng toäc töø laâu taïi Coäng Hoøa Lieân Bang Yougoslavie". ÑTC baøy toû loøng bieát ôn ñoái vôùi bieát bao chöùng taù vaø saùng kieán veà tình lieân ñôùi cuï theå trong vieäc cöùu trôï caùc ngöôøi tò naïn. ÑTC nhaéc laïi lôøi keâu goïi ñaõ ñöôïc phoå bieán ngaøy 8.05.99 vöøa qua taïi Bucarest cuøng vôùi Ñöùc Giaùo Chuû Chính Thoáng Teoctist, vöøa naøi xin caùch khaån caáp caùc phe lieân heä trong cuoäc töø boû vuõ khí vaø tha thieát khuyeán khích caùc phe thöïc hieän nhöõng cöû chæ cuï theå, ñeå moät neáp soáng môùi trong mieàn Balcan, ñöôïc ñaùnh daáu baèng söï toân troïng moïi nguôøi, baèng tình huynh ñeä vaø baèng cuoäc chung soáng hoøa bình, trôû neân coù theå ñöôïc. "Öôùc gì Thieân Chuùa, Ñaáng duy nhaát thay ñoåi taâm hoàn con ngöôøi, laøm cho nhöõng lôøi naøy choùng trôû neân hieäu nghieäm!"

Trong nhöõng lo laéng cuûa ÑTC ñoái vôùi nhöõng gì lieân heä ñeán nöôùc YÙ, coù vieäc caàn thieát daønh söï chuù yù öu tieân cho vaán ñeà vieäc laøm vaø vieäc giaûi quyeát naïn thaát nghieäp - baûo toàn caùc quyeàn cuûa gia ñình, ñöôïc xaây döïng treân Hoân Nhaân, trong hoøa hôïp vôùi Hieán Phaùp quoác gia, nhöng khoâng laãn loän gia ñình vôùi nhöõng hình thöùc khaùc veà chung soáng. Veà vaán ñeà caùc tröôøng Coâng Giaùo, ÑTC ñaët caâu hoûi: "Sao laïi khoâng caûm thaáy lo laéng trong vieäc xaùc nhaän raèng, trong luùc ngöôøi ta tìm thích nghi hoùa vaø söûa laïi heä thoáng tröôøng hoïc taïi YÙ, laïi khoâng theå tìm ra con ñöôøng tieán ñeán moät söï bình ñaúng giöõa taát caû caùc tröôøng? Vaäy thì ñaây khoâng phaûi laø moät bieän phaùp caàn thieát hôn vaø yù nghóa hôn ñeå töông xöùng hoùa heä thoáng hoïc ñöôøng YÙ vôùi heä thoáng Chaâu AÂu sao? Taát caû nhöõng gì Ñaïi Hoäi quoác gia tröôøng Coâng Giaùo ñang chuaån bò vaø seõ cöû haønh taïi Roma vaøo cuoái thaùng 10 tôùi ñaây, toâi vui möøng baûo ñaûm ngay töø luùc naøy söï thoâng phaàn rieâng cuûa toâi".

Sau cuøng, vôùi lôøi khaån xin Ñöùc Trinh Nöõ raát thaùnh, ÑTC caàu chuùc raèng naêm Ñaïi Toaøn Xaù, nhôø daán thaân cuûa taát caû, coù theå thöïc hieän cho caùc tín höõu nhöõng böôùc tieán theâm nöõa treân con ñöôøng hieäp nhaát hoaøn toaøn, vaø phoå bieán trong caû theá giôùi moät yù thöùc môùi veà söï caàn thieát vaø söï coù theå cuûa hoøa bình. "Chuùng ta haõy daâng leân Ñöùc Maria, Nöõ Vöông Hoøa Bình, lôøi caàu khaån khieâm toán vaø tín nhieäm cuûa chuùng ta ñeå chaám döùt chieán tranh vaø nhöõng baïo haønh trong mieàn Balcan cuõng nhö taïi Chaâu Phi vaø caùc nôi khaùc treân theá giôùi. Vôùi cöû chæ yeâu meán, ÑTC ñaõ môøi caùc Giaùm Muïc hoài höu duøng böõa tröa vôùi ngaøi taïi Cö Xaù Santa Marta. Trong dòp naøy ÑTC cuõng taëng taát caû caùc vò chuû chaên Giaùo Hoäi YÙ moät Thaùnh Giaù Giaùm Muïc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page