ÑTC tieáp
caùc Tieåu Muoäi Thöøa Sai baùc aùi
do Chaân Phöôùc Don Orione saùng laäp

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc Tieåu Muoäi Thöøa Sai baùc aùi do Chaân Phöôùc Don Orione saùng laäp.

Vatican - 15.05.99 - Saùng thöù Baåy, 15/05/99, ÑTC ñaõ tieáp caùc Tieåu Muoäi thöøa sai baùc aùi (Piccole Suore Missionarie della Caritaø) ñang tham döï Toång Coâng Hoäi cuûa doøng taïi Roma; Doøng caùc chò ñaõ do Chaân Phöôùc Don Orione saùng laäp.

Nhaéc laïi lôøi Chaân Phöôùc Don Orione thöôøng noùi: "Khoù ngheøo, beù nhoû vaø khieâm toán, ñeå chò em coù theå chia seû caùch höõu hieäu ñòa vò cuûa nhöõng ngöôøi bò loaïi ngoaøi leà xaõ hoäi", ÑTC noùi tieáp nhö sau: Vì theá chò em haõy chuaån bò vaø huaán luyeän mình ñeå ñaùp laïi caùch töông xöùng nhöõng thaùch ñoá thieâng lieâng vaø xaõ hoäi cuûa thôøi ñaïi chuùng ta". Nhaéc laïi göông saùng cuûa Chaân Phöôùc Don Orione, vò saùng laäp Tu Hoäi, ÑTC khuyeân: "Chò em haõy trung thaønh vôùi Chuùa Kitoâ theo böôùc chaân cuûa Don Orione. Chuùa Kitoâ haõy trôû thaønh trung taâm cuûa taâm hoàn chò em vaø cuûa moïi chöông trình cuûa chò em veà nhöõng söï toát laønh. Nhö vaäy chò em seõ laø nhöõng vò thöøa sai cuûa Tin Möøng Ñöùc AÙi, baát cöù chò em ôû ñaâu vaø seõ lan toûa chung quanh mình muøi thôm cuûa loøng thöông xoùt Thieân Chuùa".

ÑTC giaûi thích theâm: Tieåu Muoäi thöøa sai baùc aùi coù nghóa laø "caùc toâng ñoà cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng laø Tình Yeâu". Ñeå trôû neân nhö vaäy theo ñuùng nghóa, tröôùc theàm cuûa Ngaøn Naêm thöù ba, caùc Nöõ Tu phaûi luoân luoân hieäp nhaát chaët cheõ hôn vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi nhau. Haõy coäng taùc lieân læ vôùi caùc "Nam Töû cuûa Chuùa Quan Phoøng", doøng Nam do Don Orione saùng laäp, haõy môû roäng cöûa hôn ñoùn nhaän caùc ngöôøi giaùo daân vaø hoøa mình caùch lieân læ vaø coù qui cuû trong caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông. ÑTC keát thuùc: "Taát caû nhöõng ñieàu naøy seõ laøm cho caùc Tieåu Muoäi thöøa sai trôû neân thöøa sai hôn, vôùi vieäc daønh öu tieân cho caùc ngöôøi ngheøo, trong öôùc muoán ñöa hoï ñeán gaëp Chuùa Kitoâ".

Toång Coâng Hoäi khôûi söï töø ngaøy 12 thaùng 4/1999 vöøa qua, vôùi moät tuaàn tình taâm. Ñeà taøi cuûa Toång Coâng Hoäi laàn naøy laø: "Haõy ñi vaøo trong Chuùa Kitoâ ñeå tieán ñeán moät söï hieäp nhaát môùi veà ñôøi soáng, ñeå laøm cho Tu Vieän trôû neân truyeàn giaùo hôn nöõa".

Doøng Tieåu Muoäi thöøa sai baùc aùi, do Chaân Phöôùc Don Orione saùng laäp naêm 1915, khaùc vôùi caùc Nöõ Tu Thöøa Sai Baùc AÙi, do Meï Teâreâsa saùng laäp vaøo naêm 1950. Tu Hoäi do Don Orione saùng laäp chuyeân veà vieäc Toâng Ñoà beân caïnh caùc ngöôøi ngheøo khoå vaø caùc ngöôøi bò loaïi ngoaøi leà xaõ hoäi; nhöng coâng vieäc chính yeáu cuûa caùc Nuõ Tu laø soáng tröôùc Nhaø Taïm, nôi ñaây caùc Nöõ Tu muùc kín tình yeâu Thieân Chuùa ñeå ñem tình yeâu naøy ñeán cho nhaân loaïi. "Con ñöôøng tu ñöùc goàm toùm laïi trong vieäc: Chieâm nieäm vaø phuïc vuï, theo ñuùng tinh thaàn cuûa Ñaáng saùng laäp. Doøng caùc Tieåu Muoäi Thöøa Sai Baùc AÙi coù khoaûng 900 Nöõ Tu, soáng raûi raéc taïi 120 nhaø vaø hoaït ñoäng Toâng Ñoà taïi ba Chaâu khaùc nhau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page