ÑTC chuû söï thaùnh leã
ngaøy gaëp gôõ theá giôùi
cuûa caùc toå chöùc Coâng Giaùo
hoaït ñoäng trong laõnh vöïc Ñöùc AÙi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC chuû söï thaùnh leã ngaøy gaëp gôõ theá giôùi cuûa caùc toå chöùc Coâng Giaùo hoaït ñoäng trong laõnh vöïc Ñöùc AÙi.

Vatican - 15.05.99 - (Nhö chuùng toâi ñaõ loan tin tröôùc ñaây), Saùng Chuùa Nhaät 16.05.99, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, luùc 10 giôø, ÑTC chuû söï thaùnh leã cho taát caû caùc toå chöùc, caùc phong traøo, caùc hoäi ñoaøn Coâng Giaùo (khoaûng 200 hoäi ñoaøn vaø phong traøo) hoaït ñoäng trong thuoäc laõnh vöïc töø thieän baùc aùi ñeán töø khaép theá giôùi. Chính ÑTC ñaõ muoán coù cuoäc gaëp gôõ naøy trong naêm cuoái cuøng cuûa vieäc chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù vaøo naêm 2000. Cuoäc gaëp gôõ do Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh Ñoàng Taâm, "Cor Unum", cô quan phuï traùch veà caùc coâng vieäc töø thieän vaø phaùt trieån cuûa Toøa Thaùnh, huy ñoäng vaø toå chöùc.

Taát caû ñeàu chôø ñôïi Söù ñieäp ñaëc bieät cuûa ÑTC, seõ ñöôïc coâng boá trong dòp naøy vaøo cuoái thaùnh leã: söù ñieäp vaïch ra nhöõng con ñöôøng muïc vuï veà hoaït ñoäng haèng ngaøy nhaèm phuïc vuï anh chò em, caùch rieâng caùc ngöôøi soáng trong nhöõng hoaøn caõnh khoù khaên.

Trong giôø ñoïc kinh Regina caeli (Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng) Chuùa Nhaät 25.04.99 vöøa qua, ÑTC ñaõ nhaán maïnh raèng: "Ñöùng tröôùc nhöõng ñau khoå lôùn lao cuûa theá giôùi ngaøy nay vaø caùch rieâng tröôùc nhöõng khoå cöïc gaây neân bôûi chieán tranh, vieäc phoå bieán vaø laøm chöùng cho Tin Möøng Baùc AÙi laø moät ñieàu heát söùc khaån caáp vaø ÑTC ñaõ giaûi thích tröôùc veà yù nghóa cuoäc gaëp gôõ vaø Thaùnh Leã ngaøy Chuùa Nhaät 16.05.99 nhö sau: Ñaây laø cô hoäi mang yù nghóa saâu xa ñeå noùi leân söï khuyeán khích cuûa Giaùo Hoäi ñoái vôùi nhöõng ai hieán thaân cho anh chò em mình trong nhöõng hoaøn caûnh khoù khaên vaø hoaït ñoäng ñeå xaây döïng moät töông lai hoøa bình trong moät xaõ hoäi huynh ñeä vaø lieân ñôùi hôn".

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Paul Cordeøs, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Ñoàng Taâm, cho bieát raèng: ÑTC tin töôûng nhieàu vaøo daán thaân cuûa "ñöùc baùc aùi thöïc haønh, vaø cuï theå" ñoái vôùi söù meänh cuûa Giaùo Hoäi. Ñöùc Toång Giaùm Muïc noùi: "ÑTC ñaõ muoán ñem ñeán moät daáu hieäu cho chính Giaùo Hoäi vaø cho caû xaõ hoäi nöõa: laø coù bieát bao tín höõu Kitoâ ñang thi haønh ñöùc aùi vaø hoï cuõng coù quyeàn xuaát hieän moät laàn, coù quyeàn ñem ñeán cho xaõ hoäi naøy moät daáu hieäu vaø quyeàn laõnh nhaän nôi chính ÑTC moät söï xaùc nhaän coâng khai veà söù meänh cuûa hoï. Thöôøng hoï soáng trong boùng toái, trong thaàm laëng. Bieán coá naøy (töùc cuoäc gaëp gôõ Chuùa nhaät 16.05.99) seõ ñem ñeán cho hoï moät tính caùch höõu hình vó ñaïi vaø moãi moät ngöôøi cuõng coù theå caûm thaáy mình ñöôïc coâng nhaän vaø ñöôïc cuûng coá trong laõnh vöïc cuûa hoaït ñoäng baùc aùi naøy".

Moät giôø tröôùc thaùnh leã, seõ coù moät soá chöùng töø noùi veà caùc mieàn soâi boûng treân theá giôùi: töø Baéc AÙi Nhó Lan, moät Muïc Sö Tin Laønh - moät vò phuï traùch trung taâm ñaïi keát vaø moät ngöôøi Coâng Giaùo, giaùm ñoác Hoäi Thaùnh Vinh Sôn taïi Ulster phaùt bieåu -- Töø Rwanda: moät giaùo vieân ngöôøi Hutu vaø moät vò trôï taù xaõ hoäi ngöôøi Tutsi: caû hai ñeàu thuoäc veà Coäng Ñoàng Emmanuel - vaø töø Trung Ñoâng, hai phuï nöõ: moät goác Do Thaùi sinh soáng taïi Naõ Uy trong moâi tröôøng Coâng Giaùo vaø moät tín höõu Kitoâ ngöôøi AÛ Raäp, soáng trong khu phoá Do Thaùi ôû maïn baéc Israel. Taát caû caùc chöùng nhaân naøy ñeàu nhaéc laïi raèng: beân kia nhöõng khaùc bieät veà toân giaùo, vaên hoùa vaø chuûng toäc, chæ coù Tin Möøng Ñöùc AÙi coù khaû naêng ñem ñeán hoøa bình vaø hoøa giaûi.

Vaøo cuoái Thaùnh Leã, theo chöông trình seõ coù cuoäc phaùt "Panis Caritatis" (baùnh ñöùc aùi) cho caùc ngöôøi hieän dieän. Baùnh naøy laø saùng kieán cuûa Hoäi Ñoàng Cor Unum ñöa ra cho suoát naêm nay vaø raát ñöôïc höôûng öùng. Moät phaàn cuûa tieàn thu ñöôïc do Baùnh Ñöùc Baùc AÙi, Panis Caritatis, seõ duøng ñeå giuùp ñôõ caùc ngöôøi tuùng cöïc hôn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page