ÑTC tieáp
caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi
cuûa Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo.

Vatican - 14.05.99 - Saùng thöù Saùu 14.05, trong Ñeàn Vatican, ÑTC ñaõ tieáp caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi haèng naêm cuûa caùc Hoäi Giaùo Hoaøng truyeàn giaùo, do Ñöùc Hoàng Y Jozef Tomk, Toång Tröôûng Boâï Truyeàn Giaùo, höôùng daãn. Caùc Hoäi Giaùo Hoaøng truyeàn giaùo goàm coù: Hoäi truyeàn baù Ñöùc Tin - Hoäi Thaùnh Pheâroâ Toâng Ñoà - Hoäi Thaùnh Nhi vaø Lieân Hieäp truyeàn giaùo. Tham döï Khoùa Hoïp naøy, ngoaøi Ñöùc Toång Giaùm Muïc Carles Schlech, Toång Giaùm Ñoác caùc Hoäi Giaùo Hoaøng truyeàn giaùo, coøn coù caùc giaùm ñoác quoác gia cuûa caùc Hoäi naøy, ñeán töø nhieàu nöôùc treân theá giôùi vaø nhieàu vò coäng taùc nam, nöõ.

Khoùa hoïp ñöôïc khai maïc ngaøy moàng 6 thaùng 5/1999 vaø ñöôïc keát thuùc baèng buoåi tieáp kieán cuûa ÑTC saùng thöù Saùu 14.05.99 Trong moät tuaàn leã, caùc vò tham döï cuøng hoïc hoûi veà ñeà taøi: "Vieäc coäng taùc truyeàn giaùo trong Naêm 2000: vieäc linh hoaït truyeàn giaùo, caùc ôn goïi, nhaân söï, vieäc giuùp ñôõ tinh thaàn vaø vaät chaát".

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi, tröôùc heát ÑTC göûi lôøi chaøo thaêm thaân aùi ñeán Ñöùc Hoàng Y, Ñöùc Toå g Giaùm Muïc Schleck, caùc vò giaùm ñoác vaø taát caû caùc vò coäng taùc. ÑTC baøy toû loøng bieát ôn vaø khuyeán khích taát caû nhöõng ai ñöôïc thuùc ñaåy bôûi loøng nhieät thaønh truyeàn giaùo, ñaõ vaø ñang quan taâm rao giaûng tình thöông yeâu cuûa Cha treân trôøi cho moïi ngöôøi vaø trong moïi hoaøn caûnh cuûa ñôøi soáng. ÑTC töôûng nhôù caùch rieâng ñeán nhöõng ai, giöõa nhöõng khoù khaên ñuû loaïi, vaãn kieân trì vaø trung thaønh vôùi Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng ñaõ daãn ñöa hoï ñi baát cöù nôi naøo, nhieàu khi ñeán vieäc hieán caû chính söï soáng. Ngaøi daâng lôøi caûm taï Chuùa veà chöùng taù quaûng ñaïi vaø can ñaûm cuûa caùc nhaø truyeàn giaùo naøy. ÑTC noùi nhö sau: "Thöa quyù Anh Em, thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng toái cao cuûa caùc Hoäi Giaùo Hoaøng truyeàn giaùo, vaø taát caû caùc vò coäng taùc cuûa anh em thaân meán, traùch nhieäm ñaàu tieân trong vieäc linh hoaït vaø huaán luyeän truyeàn giaùo cho Daân Chuùa laø boån phaän cuûa anh em. Vì theá, toâi khuyeán khích anh em tieáp tuïc, vôùi noã löïc môùi, daán thaân naøy, daán thaân maø anh em ñang laøm vôùi nhieàu quaûng ñaïi".

Moät trong caùc cöû chæ quaûng ñaïi ñöôïc bieåu loä laø "quó trung öông cuûa tình lieân ñôùi", taïo thaønh tröôùc heát bôûi nhöõng ñoùng goùp nho nhoû cuûa bieát bao ngöôøi , nhö "ñoàng tieàn nhoû cuûa caùc baø goùa ngheøo khoù" ñöôïc Chuùa nhaéc ñeán trong Phuùc AÂm. Nhöõng ñoùng goùp nho nhoû naøy giuùp cho vieäc thöïc hieän caùc hoaït ñoäng muïc vuï vaø truyeàn giaùo cuûa caùc Giaùo Hoäi, hieän thieáu caùc phöông tieän vaät chaát hoaëc khan hieám nhaân söï toâng ñoà vaø truyeàn giaùo.

Sau ñoù, ÑTC nhaán maïnh ñeán söï caàn thieát truyeàn giaùo cho taát caû nhöõng ai chöa bieát Chuùa Kitoâ, laø Ñaáng Cöùu Theá duy nhaát cuûa nhaân loaïi. ÑTC noùi: "Taát caû Giaùo Hoäi ñaõ laõnh nhaän meänh leänh thöïc hieän chöông trình cöùu roãi daønh cho moïi ngöôøi, moïi daân toäc. Meänh leänh naøy phaùt xuaát, töø thuôû ñôøi ñôøi, bôûi Tình Yeâu Thöông cuûa Chuùa Cha. Thaùnh Toâng Ñoà Phaoloâ quaû quyeát: Toân thôø Thieân Chuùa trong tinh thaàn, baèng vieäc rao giaûng Tin Möøng cuûa Con Moät cuûa Ngöôøi" (Rm 1, 9). Thöïc söï, vieäc rao giaûng Tình Yeâu Thöông khoâng ñieàu kieän cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi moïi ngöôøi laø boån phaän phaùt xuaát bôûi vieäc yù thöùc veà giaù trò tuyeät ñoái cuûa ôn cöùu roãi. Chæ khi nhaän bieát tình yeâu thöông naøy vaø phuù thaùc mình cho tình yeâu ñoù, con ngöôøi môùi coù theå soáng theo chaân lyù. Vì theá chuùng ta hieåu taïi sao "vieäc rao giaûng Tin Möøng truyeàn giaùo laø vieäc phuïc vuï ñaàu tieân maø Giaùo hoäi coù theå ñem ñeán cho moãi moät con ngöôøi vaø cho toaøn theå nhaân loaïi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page