ÑTC seõ chuû söï
Leã Voïng Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC seõ chuû söï Leã Voïng Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng.

Vatican - 13.05.99 - Trong thoâng caùo göûi cho toaøn theå Giaùo Phaän Roma, Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, Toång Ñaïi Dieän, loan baùo: Trong dòp Leã Chuùa Thaàn Hieän Xuoáng ngaøy 22.05.99 tôùi ñaây, ÑTC toû yù muoán cöû haønh Thaùnh Leã vaø caàu nguyeän vôùi caû Giaùo Phaän, ñeå beá maïc ba naêm chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù trong Thaønh Roma. Chieán dòch chuaån bò naøy ñaõ ñöôïc ñöa ra naêm 1995 vaø ñöôïc khôøi söï naêm 1996 baèng Thaùnh Leã Chuùa Thaùnh Thaãn Hieän xuoáng do ÑTC chuû söï.

Thaùnh leã beá maïc tôùi ñaây do ÑTC chuû söï seõ baét ñaàu luùc 18:30 thöù Baåy 22/05/99, Ñeâm Voïng Leã Hieän Xuoáng, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, vôùi söï tham döï cuûa caùc Hoàng Y, Giaùm Muïc thuoäc Giaùo Trieàu vaø thuoäc Giaùo Phaän Roma. Trong thoâng caùo, Ñuùc Hoàng Y Toång Ñaïi Dieän môøi goïi taát caû caùc Linh Muïc, caùc Nam, Nöõ Tu Só vaø toaøn theå giaùo daân tham döï, caùch rieâng 13 ngaøn nhaø truyeàn giaùo nam nöõ chuû choát trong nhöõng naêm chuaån bò Toaøn Xaù taïi caùc gia ñình, caùc moâi tröôøng hoaït ñoäng cuûa ñôøi soáng daân söï, xaõ hoäi, chính trò, vaên hoùa, kính teá v.v...

Töø naêm 1996 cho tôùi luùc naøy, coù moät trieäu 200 ngaøn cuoán Phuùc AÂm Thaùnh Matcoâ ñaõ ñöôïc phaân phaùt cho caùc gia ñình, caùc moâi tröôøng hoaït ñoäng. Trong naêm nay maø thoâi, coù moät trieäu cuoán saùch Toâng Ñoà Coâng Vuï, 400 ngaøn baûn Thö cuûa ÑTC veà "Tin Möøng cuûa vieäc laøm", vaø 37 ngaøn Thaùnh Giaù cuõng ñaõ ñöôïc trao cho caùc tín höõu trong Giaùo Phaän.

Moãi naêm, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Lateranoâ, nhaø thôø Chính Toøa cuûa Ñöùc Thaùnh Cha, trong giaùo phaän Roma, ñaõ coù ba cuoäc gaëp gôõ veà ñeà taøi "Ñöùc Tin vaø vieäc tìm kieám Thieân Chuùa", roài 11 cuoäc gaëp gôõ veà tu ñöùc daønh cho nhöõng lôùp rieâng bieät cuûa moät soá ngöôøi. Trong ba naêm chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù, taïi taát caû caùc giaùo xöù, caùc gia ñình vaø nhieàu moâi tröôøng khaùc nhau veà hoïc haønh, veà vieäc laøm... ñaõ coù nhöõng cuoäc gaüp gôõ ñöôïc goïi laø "Caùc Trung Taâm laéng nghe Tin Möøng - Lôøi Chuùa", vôùi muïc ñích ñoái thoaïi vôùi nhöõng ai muoán tìm hieåu ñöùc tin vaø laõnh nhaän laàn ñaàu tieân vieäc loan baùo Tin Möøng cuûa Chuùa. Ngoaøi hoaït ñoäng cuûa caùc Trung Taâm treân ñaây, moãi tuaàn leã taïi caùc giaùo xöù, coù leã nghi cöû haønh Lôøi Chuùa. Nhieàu nhoùm thanh nieân ñaõ coäng taùc tích cöïc vaøo caùc cuoäc gaëp gôõ vaên hoùa, vaøo vieäc loan baùo Tin Möøng vaø vaøo vieäc toå chöùc caùc cuoäc leã, caùc buoåi lieân hoan, caùc lôùp giaùo lyù cho caùc giôùi treû khaùc trong giaùo xöù.

Thoâng caùo cuûa Toøa Giaùm Muïc Roma nhaán maïnh raèng: Giaùo phaän Roma muoán trình baøy mình vôùi caùc khaùch haønh höông ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi trong suoát Naêm Thaùnh, nhö laø moät coäng ñoàng soáng ñoäng vaø ñaõ ñöôïc chuaån bò cho caû nhöõng cöû chæ yù nghóa veà söï ñoùn tieáp, tình huynh ñeä vaø söï hieäp thoâng, nhö ÑTC ñaõ noùi nhieàu laàn: Roma phaûi laø göông maãu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page