Phaùt bieåu cuûa ÑTGM John Foley
veà ñaïo ñöùc trong quaûng caùo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phaùt bieåu cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc John Foley veà ñaïo ñöùc trong quaûng caùo.

Warsawa [Zenit 11/05/99] - Hoäi nghò veà "ñaïo ñöùc trong quaûng caùo" do Hieäp Hoäi "coâng nghieäp vaø quaûng caùo quoác teá" toå chöùc hieän ñang dieãn ra taïi Warsawa, Balan. Moät trong nhöõng dieãn giaû chính, trong hoäi nghò laø Ñöùc Toång Giaùm Muïc John Foley, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Truyeàn Thoâng xaõ hoäi.

Trích daãn taøi lieäu coù töïa ñeà "ñaïo ñöùc trong quaûng caùo", ñöôïc Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi cho coâng boá ngaøy 22/02/1997, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Foley noùi ñeán nhöõng ích lôïi vaø nguy hieåm cuûa quaûng caùo, ñoàng thôøi ñeà ra nhöõng nguyeân taéc luaân lyù phaûi ñöôïc toân troïng trong laõnh vöïc naøy.

Veà nhöõng lôïi ích cuûa quaûng caùo, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Foley khaúng ñònh raèng quaûng caùo coù theå ñoùng goùp vaøo vieäc hoaøn thieän xaõ hoäi baèng caùch gôïi höùng vaø ñoäng vieân con ngöôøi haønh xöû theo nhöõng caùch theá coù lôïi cho baûn thaân vaø cho ngöôøi khaùc. Nhöng quaûng caùo cuõng thöôøng coù nhieàu nguy hieåm. Vò chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi keâu goïi caùc tham döï vieân hoäi nghò haõy thöû döïa treân baûy moái toäi ñaàu ñeå phaân taùch moät soá muïc quaûng caùo. Ngaøi noùi raèng moät soá muïc quaûng caùo chæ nhaém ñeán vieäc khai thaùc söï yeáu ñuoái hôn laø ñeà cao khaùt voïng toát ñeïp cuûa con ngöôøi.

Giaûi thích veà caùc nguyeân taéc luaân lyù, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Foley nhaán maïnh raèng caùc nhaø quaûng caùo phaûi chòu traùch nhieäm veà nhöõng gì hoï thuùc ñaåy con ngöôøi laøm. Neàn taûng cuûa caùc nguyeân taéc luaân lyù, chính laø phaåm gía cuûa con ngöôøi vaø traùch nhieäm xaõ hoäi. Do ñoù caùc chính phuû phaûi kieåm soaùt, baûo veä vaø qui ñònh noäi dung, phaåm chaát vaø giôø giaác cuûa caùc muïc quaûng caùo, nhöùt laø phaûi quan taâm ñeán nhöõng thaønh phaàn deã bò toån thöông nhöùt trong xaõ hoäi nhö treû con vaø ngöôøi giaø caû.

Cuoái cuøng, vò chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi keát luaän raèng söùc maïnh tinh thaàn cuûa toân giaùo noùi chung vaø maïc khaûi Kitoâ Giaùo noùi rieâng laø moät trong nhöõng caâu chuyeän thaønh coâng nhöùt cuûa quaûng caùo qua haèng bao theá kyû. Chuùng ta goïi quaûng caùo aáy laø rao giaûng Tin Möøng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page