ÑTC tieáp
caùc vò tham döï Hoäi Nghò
Quaân Ñoäi Coäng Hoøa YÙ
do Nha Toång Tuyeân UÙy toå chöùc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò tham döï Hoäi Nghò Quaân Ñoäi Coäng Hoøa YÙ do Nha Toång Tuyeân UÙy toå chöùc.

Vatican - 06.05.99 - Saùng thöù Naêm 06.05.99, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, sau Thaùnh Leã keát thuùc Hoäi Nghò ñaàu tieân cuûa Quaân Ñoäi Coäng Hoøa YÙ, do Nha Toång Tuyeân UÙy toå chöùc, ÑTC tieáp 7 ngaøn anh em binh só, do Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giuseppe Mani, Toång Tuyeân UÙy Quaân Ñoäi, Toång Tröôûng Quoác Phoøng vaø caùc Töôùng Laõnh höôùng daãn. Trong dieãn vaên ñoïc trong buoåi tieáp kieán, ÑTC noùi: Trong nhöõng xaõ hoäi daân chuû, moái thaønh tín naøy ñöôïc xaùc nhaän moãi ngaøy moãi theâm maõi laø Löïc Löôïng Quaân Ñoäi ñöôïc môøi goïi trôû neân nhöõng duïng cuï cuûa hoøa bình vaø hoøa hôïp giöõa caùc daân toäc vaø laø duïng cuï cuûa vieäc beânh vöïc caùc ngöôøi yeáu heøn hôn; caùc binh só ñöôïc coi nhö laø nhöõng ngöôøi beânh vöïc caùc giaù trò baát khaû xaâm phaïm cuûa con ngöôøi: söï soáng, töï do, caùc quyeàn caên baûn vaø coâng bình. Sau ñoù, ÑTC nhaán maïnh ñeán söï hoøa hôïp giöõa söù ñieäp Phuùc AÂm vaø nhöõng vieãn töôïng môùi veà phuïc vuï hieän ñang môû ra cho caùc Löïc Löôïng Vuõ Trang, tröôùc theàm cuûa Ngaøn Naêm môùi cuûa Kyû Nguyeân Kitoâ. Ngaøi noùi: "Nhaân nhaéc ñeán ñieåm naøy, sao laïi khoâng nhôù ñeán raát nhieàu söù meänh, trong thôøi kyø thi haønh caùc söù meänh ñoù, anh em binh só ñaõ laø nhöõng ngöôøi tieân phong ñeå giuùp ñôõ quaûng ñaïi cho ngöôøi daân bò nhöõng thieân tai hoaëc nhöõng bi kòch cuûa khaùc do con ngöôøi gaây neân? Sao laïi khoâng nghó tôùi caùc nguy hieåm vaø hy sinh bieát bao binh só gaëp phaûi trong khi thi haønh coâng vieäc bình ñònh taïi nhöõng Quoác Gia bò taøn phaù bôûi chieán tranh phi lyù?".

Nhaéc ñeán Nha Toång Tuyeân UÙy Quaân Ñoäi, ÑTC noùi ñeán vai troø raát quan troïng cuûa Toå Chöùc naøy, ñöôïc thaønh laäp sau ñeä nhaát theá chieán vaø ñöôïc chính ngaøi, vôùi Toâng Hieán "Veà vieäc chaêm soùc muïc vuï cho quaân ñoäi" (Spirituali Militum Curiae) coâng boá vaøo naêm 1986, bieán ñoåi thaønh "giaùo phaän toøng nhaân rieâng bieät". Taát caû caùc binh só ñaõ laõnh bí tích röûa toäi, gia ñình vaø cha meï, caùc ngöôøi coäng taùc cuøng soáng vôùi anh em binh só vaø baát cöù ai daán thaân phuïc vuï trong Quaân Ñoäi ñeàu thuoäc veà Giaùo Phaän naøy. ÑTC noùi: "Moät gia ñình vôùi nhieàu con caùi treû trung; caùc con caùi naøy, trong khi thi haønh nghóa vuï quaân dòch, bieåu loä nhöõng hy voïng hay nhöõng thaát voïng cuûa löùa tuoåi cho chính hoï, Giaùo Phaän "quaân ñoäi" phaûi nhìn xem vôùi tín nhieäm, baèng vieäc daán thaân môû roäng taâm hoàn hoï cho Chuùa Kitoâ". Giaùo Phaän "quaân ñoäi" cuûa Coäng Hoøa YÙ goàm 250 Linh Muïc Tuyeân UÙy hoaït ñoäng muïc vuï trong caùc traïi binh cuûa Nhaø Nöôùc. ÑTC nhaéc laïi vai troø thieâng lieâng vaø nhaân ñaïo khoâng theå thay theá ñöôïc cuûa caùc ngaøi, baèng vieäc nhaán maïnh raèng: trong hoaït ñoäng naøy, moät hoaït ñoäng thöôøng khieâm toán vaø kín ñaùo, caùc vò Tuyeân UÙy phaûi trôû neân nhöõng hình aûnh cuûa Linh Muïc nhö theá naøo. Nhö Chaân Phöôùc Secondo Pollo, bò saùt haïi naêm 1941 taïi Montenegro, trong khi giuùp ñôõ caùc ñoäi quaân Alpini (lính chieán ñaáu mieàn nuùi Alpes) bò thöông trong moät vuï ñoät kích. ÑTC noùi: "Chuùng ta caàu xin Chaân Phöôùc, ngöôøi ñaõ hy sinh trong baïo haønh cuûa chieán tranh taïi chính mieàn Balcan, nôi ñaây laïi ñang vang leân tieáng reo bi thaûm cuûa vuõ khí, ñeå ñöôïc ôn hoøa bình laâu daøi vaø hoøa bình trong toân troïng caùc quyeàn cuûa moãi moät daân toäc". ÑTC noùi theâm: Theá giôùi quaân ñoäi thöôøng ñöôïc coi nhö chieác xe cuûa vieäc rao giaûng Tin Möøng vaø laø nôi ñaëc bieät ñeå ñaït tôùi ñænh cao cuûa söï thaùnh thieän. Ngaøi nhaéc ñeán "nhöõng vò chæ huy quaân ñoäi ñöôïc Phuùc AÂm keå laïi", ñeán "caùc binh só ñaàu tieân töû ñaïo" vaø ñeán nhöõng tín höõu, trong khi phuïc vuï vua traàn gian, ñaõ hoïc bieát trôû neân binh só vaø chöùng nhaân cuûa Vua duy nhaát, Chuùa Gieâsu Kitoâ. Trong soá naøy, ÑTC nhaéc rieâng ñeán Ñaày Tôù Chuùa "Salvo D'Acquisto", thuoäc ñoaøn Hieán Binh, naïn nhaân cuûa cheá ñoä Ñöùc Quoác Xaõ "trong nhöõng hoaøn caûnh raát khoù khaên, ñaõ bieát minh chöùng, vôùi hy sinh söï soáng, loøng trung thaønh vôùi Chuùa Kitoâ vaø vôùi anh em mình".


Back to Radio Veritas Asia Home Page