Leã Tuyeân Theä
cuûa Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Leã Tuyeân Theä cuûa Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só.

Vatican - 06.05.99. Luùc 5 giôø chieàu giôø thöù Tö, muøng 5/05/99 tröôùc ngaøy Leã Tuyeân Theä cuûa Ñoaøn Veä binh Thuïy Só, taïi Vatican, ÑTC tieáp caùc Só Quan, caùc taân binh vaø gia ñình cuûa hoï töø Thuy Só ñeán Roma, ñeå döï leã tuyeân theä vaøo luùc 17 giôø thöù Naêm muøng 6 thaùng 5/1999, taïi Saân San Damaso, trong noäi Thaønh Vatican. Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc só quan vaø taân binh, ÑTC nhaéc laïi raèng: caùc Veä Só phuïc vuï khoâng phaûi nhö nhöõng caù nhaân, nhöng nhö coäng ñoàng vaø ñôøi soáng haèng ngaøy cuûa veä binh trong coäng ñoàng cuõng luoân luoân taïo neân nhö moät thaùch ñoá. Khi caùc thanh nieân muoán thöïc hieän vôùi nhau moät quaõng ñöôøng, phaûi nghó ñeán nhöõng hy voïng vaø nhöõng lo laéng, nhöõng chôø ñôïi vaø nhöõng khoù khaên, baèng vieäc nhôù ñeán nhöõng gì ñaõ xaåy ra trong nhöõng Coäng Ñoàng Giaùo Hoäi ñaàu tieân. Ngay caû trong caùc moân ñeä cuûa Chuùa Gieâsu cuõng khoâng coù söï hoøa ñoàng hoaøn toaøn, bôûi vì tính tình, quyeàn lôïi raát khaùc nhau. Nhöng caùc moân ñeä, nhöõng ngöôøi ñaõ ñaùp laïi tieáng goïi cuûa Chuùa Gieâsu, phaùt xuaát moät söùc maïnh coù söùc thu huùt vaø quyeán ruõ. Nhaán maïnh ñeán ñôøi soáng coäng ñoàng, ÑTC noùi: cuoäc ñoái thoaïi huynh ñeä nhieàu luùc coù theå laø vaát vaû vaø ñoøi hoûi, nhöng - neáu ñöôïc thi haønh moät caùch thaønh thöïc vaø ñöùng ñaén - ñem laïi cho nhöõng ngöôøi trong cuoäc moät baûn laõnh tröôûng thaønh. Sau cuøng ÑTC môøi goïi caùc só quan vaø caùc veä binh phuïc vuï töø laâu coå voõ moái quan heä tín nhieäm, coù khaû naêng naâng ñôõ vaø khuyeán khích taát caû caùc thaønh vieân trong Ñoaøn, caû trong nhöõng luùc khoù khaên. Ñoaøn Veäï Binh Thuïy Só ñöôïc thaønh laäp naêm 1506, thôøi Ñöùc Giulio II. Ñoaøn Veäï Binh möøng leã cuûa mình vaøo ngaøy muøng 6 thaùng 5 haèng naêm, bôûi vì trong chính ngaøy naøy naêm 1527, khi Thaønh Roma bò bao vaây, 147 veä binh Thuïy Só ñaõ hy sinh maïng soáng ñeå beânh vöïc Ñöùc Giaùo Hoaøng Clemente VII.

Saùng thöù Naêm 6.05.99, taïi Phoøng Pheùp Laønh trong Ñieän Vatican, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran, phuï traùch ngoaïi vuï (töông chöùc vuï Boä Tröôûng Ngoaïi Giao Toøa Thaùnh) ñaõ chuû söï thaùnh leã, vôùi söï hieân dieän cuûa Ñöùc Hoàng Y Henri Schwery, Ñöùc Cha Ameùdeùe Grab, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Thuïy Só vaø Ñöùc Cha Ivo Fuerer, Giaùm Muïc giaùo phaän Sankt Gallen, Thö Kyù, Khoaûng moät ngaøn giaùo daân (ñoaøn Veä Binh, caùc ngöôøi trong gia ñình vaø baïn höõu) tham döï thaùnh leã. Sau thaùnh leã, Ñoaøn Veä Binh ñaët voøng hoa tröôùc ñaøi kyû nieäm kính nhôù caùc baïn ñoàng nghieäp hy sinh maïng soáng naêm 1527. Tieáp ñeán leã nghi taëng huy chöông Toøa Thaùnh cho moät soá veä binh, trong ñoù coù Ñaïi UÙy Roman Fringeli, töø giaõ Ñoaøn, sau 26 naêm phuïc vuï Toøa Thaùnh. Vaøo luùc 17 giôø, trong saân San Damaso, ba só quan môùi vaø 32 taân binh tuyeân theä tröôùc laù côø, baèng ba thöù tieáng chính thöùc cuûa Lieân Bang Thuïy Só: Ñöùc, Phaùp vaø Roman. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Bsattista Re, phuï traùch Noäi Vuï (Boä Tröôûng Noäi Vuï) ñaïi dieän ÑTC. Ngoaøi ra, coøn coù söï hieän dieän cuûa nhieàu Hoàng Y, Toång Giaùm Muïc, Giaùm Muïc thuoäc Giaùo Trieàu Roma, caùc Ñaïi Söù caïnh Toøa Thaùnh vaø ñaïi dieän cuûa Quaân Löïc YÙ vaø Thuïy Só. Vôùi leã tuyeân theä hoâm nay, Ñoaøn Veäï Binh Thuïy Só goàm 105 ngöôøi: 4 só quan, moät soá haï só quan vaø treân 70 veä binh, döôùi söï höôùng daãn hieâng lieâng cuûa moät Linh Muïc Tuyeân UÙy, ngöôøi Thuïy Só.


Back to Radio Veritas Asia Home Page