ÑTC tieáp chung
caùc Giaùm Muïc Canada
thuoäc nhoùm thöù hai mieàn Ontario
ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp chung caùc Giaùm Muïc Canada, thuoäc nhoùm thöù hai mieàn Ontario ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina).

Vatican - 04.05.99 - Chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh, theo nhoùm thöù hai cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Canada, keát thuùc saùng thöù Ba 4/05/99 baèng thaùnh leã ñoàng teá vôùi ÑTC vaø baèng buoåi tieáp kieán chung. Neân nhaéc laïi: Nhoùm thöù nhaát, thuoäc mieàn Queùbec ñaõ ñöôïc ÑTC tieáp chung ngaøy 22.04.99 vöøa qua. Vôùi nhoùm thöù nhaát naøy, ÑTC nhaán maïnh caùch rieâng ñeán muïc vuï giôùi treû, muïc vuï ôn keâu goïi Linh Muïc vaø Tu Doøng.

Giôø ñaây, trong dieãn vaên baèng hai thöù tieáng Anh vaø Phaùp ñoïc cho caùc Giaùm Muïc mieàn Ontario, ÑTC nhaán maïnh ñaëc bieät ñeán vieäc rao giaûng Tin Möøng taïi caùc Thaønh Phoá lôùn. Ñaây laø moät thaùch ñoá raát lôùn lao. Thaønh coâng hay khoâng tuøy thuoäc moät phaàn lôùn vaøo söï haêng say vaø daán thaân cuûa caùc ngöôøi giaùo daân truyeàn giaùo taïi caùc thaønh phoá.

Nhaéc laïi Toâng Huaán "Giaùo hoäi taïi Chaâu Myõ" cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu, ñaõ ñöôïc coâng boá cuoái thaùng Gieâng vöøa qua (1999) taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Guadalupe (Mexico), vaø nhaéc ñeán giaùo huaán (1971) cuûa Ñöùc Phaoloâ VI, Ñöùc Gioan Phaoloâ II chæ cho caùc Giaùm Muïc vieäc rao giaûng Tin Möøng cuûa caùc thaønh phoá laø moät thaùch ñoá "khaån caáp vaø khoâng theå troán traùnh khoûi ñöôïc", trong boái caûnh cuûa tieán trình "thaønh thò hoùa", thöôøng do nhöõng caên côù cuûa caûnh ngheøo khoå, thieáu tieän nghi vaø khan hieám caùc dòch vuï taïi caùc mieàn thoân queâ.

ÑTC nhaän xeùt: "Ñoái vôùi nhieàu ngöôøi, caùch rieâng giôùi treû, thaønh phoá trôû neân moät kinh nghieäm cuûa söï maát goác, voâ danh vaø baát bình ñaúng, do ñoù maát ñi caên cöôùc rieâng cuûa mình vaø maát ñi yù nghóa cuûa phaåm giaù con ngöôøi. Keát quaû thöôøng laø baïo haønh, ñaëc ñieåm cuûa bieát bao thaønh phoá ngaøy nay". Xeùt töø nguoàn goác, taïi ñaây coù moät "phaûn öùng tieâu cöïc, moät choáng ñoái" coâng khai hay ngaám ngaàm, ñöôïc nuoâi döôõng bôûi nhöõng aûo töôûng saâu xa: thaønh phoá cung caáp ít hôn nhöõng caùi höùa heïn, maát ñi söï tín nhieäm vaøo caùc theå cheá: chính trò, luaät phaùp vaø giaùo duïc, nhöng cuõng maát tín nhieäm caû nôi Giaùo Hoäi vaø nôi gia ñình nöõa; trong moät theá giôùi coù nhöõng vaéng boùng, nhöõng troáng roãng lôùn lao, trong ñoù khung trôøi nhö kheùp laïi vaø Thieân Chuùa trôû neân xa laï, moät theá giôùi tuïc hoùa saâu xa, tieán ñeán moät chieàu kích "nhö moät nhaø tuø" ñoái vôùi nhieàu ngöôøi.

ÑTC quaû quyeát : Trong thaønh phoá cuûa con ngöôøi naøy, chuùng ta ñöôïc môøi goïi xaây döïng moät thaønh trì cuûa Thieân Chuùa vaø ngaøi nhaéc laïi ba yeáu toá muïc vuï do Thöôïng Hoäi Ñoàng veà Chaâu Myõ ñaõ neâu leân: giaûng daïy giaùo lyù - cöû haønh phuïng vuï vaø toå chöùc caùc cô caáu muïc vuï, phuø hôïp vôùi ba chieàu kích cuûa thöøa taùc vuï Giaùm Muïc: giaùo huaán, thaùnh hoùa vaø quaûn trò. Ba chieàu kích naøy nhaèm muïc tieâu: moät kinh nghieäm môùi vaø saâu xa cuûa coäng ñoàng trong Chuùa Kitoâ: ñaây laø lôøi ñaùp duy nhaát hieäu nghieäm vaø beàn bæ cho moät neàn vaên hoùa, bò ñaùnh daáu bôûi maát goác, tính caùch voâ danh vaø baát bình ñaúng. ÔÛ ñaâu kinh nghieäm cuûa coäng ñoàng Kitoâ khoâng vöõng chaéc, ôû ñoù ngöôøi ta chæ coù theå chôø ñôïi keát quaû naøy laø moät soá tín höõu xa caùch ñaïo hoaëc höôùng theo caùc giaùo phaùi vaø caùc nhoùm toân giaùo giaû; caùc giaùo phaùi vaø caùc nhoùm toân giaùo naøy döïa vaøo vieäc chaùn gheùt cuûa caùc tín höõu vaø baønh tröôùng ôû nôi coù caùc tín höõu bò thaát voïng bôûi Giaùo Hoäi vì baát cöù lyù do naøo.

Do ñoù, ÑTC yeâu caàu moät thuùc ñaåy môùi veà truyeàn giaùo taïi caùc thaønh phoá, vôùi nhaân söï: nam cuõng nhö nöõ, caùch rieâng giôùi treû... saün saøng daán thaân nhaân danh Chuùa Kitoâ, ñeå môøi goïi con ngöôøi ñoaøn tuï vôùi coäng ñoàng Kitoâ. Ñieàu thieát yeáu ñeå ñaït tôùi muïc tieâu naøy laø caùc chuûng vieän vaø caùc nôi lo vieäc huaán luyeän phaûi ñöôïc quan nieäm nhö "nhöõng tröôøng hoïc cho coâng vieäc truyeàn giaùo", baèng caùch naøy laø caùc Linh Muïc töông lai coù theå giuùp caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi rao giaûng Tin Möøng, hieän nay Giaùo Hoäi ñang caàn ñeán.

Noùi toùm laïi: nhöõng phöông phaùp môùi, nhöõng cô caáu môùi phaûi ñöôïc tìm kieám, ñeå xaây döïng nhöõng chieác caàu noái giöõa con ngöôøi vôùi nhau, baèng vieäc coi Giaùo Xöù nhö moät "coäng ñoàng cuûa coäng ñoàng". Thaùnh Kinh cho thaáy: Chuùa Kitoâ khoâng ñöôïc gaëp gôõ ngoaøi kinh nghieäm cuûa coäng ñoàng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page