ÑTC guûi söù ñieäp
cho Hieäp Hoäi Thaùnh Kinh Coâng Giaùo
nhaân dòp kyû nieäm 30 naêm thaønh laäp

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC guûi söù ñieäp cho Hieäp Hoäi Thaùnh Kinh Coâng Giaùo nhaân dòp möøng kyû nieäm 30 naêm thaønh laäp.

Vatican - 04.05.99 - Ngaøy moàng 9 thaùng 5/1999 naøy, kyû nieäm 30 naêm thaønh laäp Hieäp Hoäi Thaùnh Kinh Coâng Giaùo, ÑTC göûi söù ñieäp cho Ñöùc Cha Wilhelm Egger, chuû tòch Hieäp Hoäi. Trong söù ñieäp ÑTC nhaán maïnh raèng: söï troïn ñuû cuûa lôøi caàu nguyeän Kitoâ, söùc maïnh cuûa vieäc giaûng daïy, theá giaù cuûa khoa Thaàn Hoïc, taát caû lieân keát chaët cheõ vôùi moät vieäc hieåu ñöùng ñaén Thaùnh Kinh.

Nhaéc laïi giaùo huaán cuûa Coâng Ñoàng Vatican II veà vieäc hieåu bieát moãi ngaøy moãi theâm maõi vaø söï yeâu meán Thaùnh Kinh nôi caùc tín höõu, ÑTC vieát: "Khoâng coù moät söï hieåu ñöùng ñaéên Kinh Thaùnh, khoâng theå coù söï ñaày ñuû cuûa lôøi caàu nguyeän Kitoâ; lôøi caàu nguyeän naøy ñöôïc khôûi söï baèng kinh nghieäm laéng nghe Lôøi Chuùa". Roài ngaøi theâm ngay: "Cuõng khoâng coù söùc hieäu nghieäm cuûa vieäc giaûng daïy Kitoâ: moät vieäc giaûng daïy phaùt xuaát bôûi vieäc ñaõ nghe Lôøi Chuùa vaø roài môû tai caùc tín höõu nghe nhöõng gì chính vò giaûng thuyeát ñaõ nghe tröôùc. Vaø hôn nöõa cuõng khoâng coù moät khoa thaàn hoïc Kitoâ loan baùo chaân lyù cuûa Lôøi Chuùa, khi ngöôøi ta öa thích nhöõng khoâng chaéc chaén cuûa tö töôûng loaøi ngöôøi".

Vôùi söï giup ñôõ hieäu nghieäm maø Hieäp hoäi Kinh Thaùnh Coâng Giaùo ñem ñeán cho caùc Giaùm Muïc trong laõnh vöïc caàu nguyeän, giaûng daïy vaø thaàn hoïc Thaùnh Kinh chính Hieäp Hoäi khoâng ôû ngoaøi leà, nhöng ôû chính trung taâm hoaït ñoäng muïc vuï cuûa Giaùo Hoäi vaø ÑTC bieát ôn Hieäp Hoäi, baèng vieäc khuyeán khích Hieäp Hoäi tieáp tuïc con ñöôøng ñoái thoaïi ñaïi keát, ñeå tìm ñi ñeán hieäp nhaát Kitoâ: "söï hieäp nhaát maø Chuùa Kitoâ ñaõ muoán roõ raøng vaø theá giôùi ngaøy nay ñoøi caùch khaån caáp ñeå coù theå tin".


Möøng kyû nieäm 90 naêm thaønh laäp Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän Thaùnh Kinh

Möøng kyû nieäm 90 naêm thaønh laäp Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän Thaùnh Kinh.

Vatican - 04.05.99 - Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän Thaùnh Kinh do Ñöùc Thaùnh Giaùo Hoaøng Pio X (1903-1914) thaønh laäp ngaøy 7.05.1909, vôùi Toâng Thö "Vinea electa". Muïc ñích laø trôû thaønh moät trung taâm ôû ngay chính Roma daønh cho vieäc hoïc chuyeân bieät veà Thaùnh Kinh vaø caùc khoa lieân heä, theo tinh thaàn Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Ngay töø ngaøy thaønh laäp, Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän ñaõ ñöôïc uûy thaùc cho Doøng Teân.

Ban ñaàu Hoïc Vieän chuaån bò caùc sinh vieân, ñeå thi khaûo taïi UÛy Ban Thaùnh Kinh. Sau naøy, vôùi Toâng Thö veà Kinh Thaùnh (Cum Biblia sacra) (15.08.1918), Ñöùc Benedicto XV ban pheùp caáp baèng Cöû Nhaân Kinh Thaùnh nhaân danh UÛy Ban Thaùnh Kinh.

Töï Saéc "Quod Maxime" (30.9.1928) cuûa Ñöùc Pio XI cho pheùp Vieän Thaùnh Kinh ñöùng ñoäc laäp khoâng leä thuoäc UÛy Ban Kinh Thaùnh nöõa, ñoàng thôøi cho pheùp caáp caû Baèng Tieán Só Kinh Thaùnh. Vôùi chính vaên kieän naøy, Hoïc Vieän Kinh Thaùnh ñöôïc nhaäp vaøo Ñaïi Hoïc Gregoriana vaø Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän Ñoâng Phöông. Beà treân caû Doøng Teân laø phoù Chöôûng AÁn cuûa caû ba Hoïc Vieän, nhöng moãi Hoïc Vieän coù noäi qui rieâng. Hôn nöõa, Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän Thaùnh Kinh, do chính Ñöùc Pio X thaønh laäp, ñöôïc höôûng quyeàn töï trò vaø tuøy thuoäc tröïc tieáp Toøa Thaùnh.

Leã möøng kyû nieäm ñöôïc khai maïc ngaøy moàng 6 vaø keát thuùc ngaøy 8 thaùng 5/1999 naøy taïi Ñaïi Thính Ñöôøng Ñaïi Hoïc Angelicum cuûa Doøng Ña-Minh ôû Roma.


Back to Radio Veritas Asia Home Page