ÑTC xaùc nhaän
chieàu kích phaùt trieån nhaân baûn
nhö laø neàn taûng cuûa vai troø giaùo duïc
vaø vaên hoùa cuûa Ñaïi Hoïc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC xaùc nhaän chieàu kích phaùt trieån nhaân baûn nhö laø neàn taûng cuûa vai troø giaùo duïc vaø vaên hoùa cuûa Ñaïi Hoïc.

Tin Vatican (VIS 29/04/99): Luùc 11:30 saùng thöù Naêm 29/04/99, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ ñeán thaêm Ñaïi Hoïc Roma. Trong baøi dieãn vaên ñoïc trong dòp naày, ÑTC xaùc ñònh raèng "chieàu kích phaùt trieån nhaân baûn, trong ñoù moãi caù nhaân ñöôïc nhìn nhö laø moät chuû theå vaø laø cuøng ñích, (chieàu kích nhaân baûn naày) laø neàn taûng cho vai troø giaùo duïc vaø thöïc hieän vaên hoùa cuûa Ñaïi Hoïc." Tuy nhieân, ÑTC cuõng löu yù raèng con ngöôøi coù vaên hoùa nhaân baûn ñích thaät, khoâng phaûi laø moät con ngöôøi ñoùng kín, nhöng laø moät con ngöôøi côûi môû ñoùn nhaän Maàu Nhieäm Thieân Chuùa. ÑTC ñaõ giaûi thích theâm nhö sau:

"Lyù thuyeát phaùt trieån nhaân baûn ñích thaät khoâng laøm cho con ngöôøi xa laï hay choáng laïi Thieân Chuùa. Ngöôïc laïi, khi côûi môû ñoùn nhaän Thieân Chuùa, con ngöôøi coù vaên hoùa nhaân baûn gaëp ñöôïc khoaûng roäng cho söï töï do cuûa mình, gaëp ñöôïc söï haêng say nghieâm cöùu maø cuøng ñích laø Chaân, Thieän , Myõ."

ÑTC caàu mong raèng vieäc cöû haønh Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000, seõ laø dòp ñaëc bieät ñeå canh taân nhöõng vieãn töôïng cho coâng cuoäc nghieân cöùu trong moïi laõnh vöïc cuûa söï hieåu bieát con ngöôøi. Coäng Ñoàng Giaùo Sö Sinh Vieân Ñaïi Hoïc Roma ñang ñoùng goùp tích cöïc ñeå xaây leân nôi giöõa saân Ñaïi Hoïc moät Nhaø Nguyeän, daâng kính Thaùnh Toâmasoâ Aquinoâ. ÑTC noùi: "Bieåu töôïng vaø Trung Taâm cuûa sinh hoaït muïc vuï cuûa coäng ñoaøn Ñaïi Hoïc laø Nhaø Nguyeän, ñang ñöôïc xaây leân giöõa saân ñaïi hoïc, vaø anh chò em muoán daâng kính Thaùnh Toâmasoâ Aquinoâ. Vôùi trí khoân côûi môû vaø vôùi taâm hoàn sai meâ söï thaät, Thaùnh Toâmasoâ Aquinoâ ñaõ bieát ñoùn nhaän "söï hoøa hôïp giöõa lyù trí vaø ñöùc tin". Thaùnh nhaân ñaõ vieát trong boä Toång Luaän Thaàn Hoïc nhö sau: "Con ngöôøi naøo bieát tích cöïc môû roäng yù chí ñoùn nhaän söï thaät, thì seõ yeâu meán söï thaät maø nguôøi ñoù tin töôûng" (Sum.Theol. II-II, q.2, a.10). Ñaây khoâng phaûi laø vieäc xaây döïng Ñöùc Tin treân neàn taûng Lyù Trí, cuõng khoâng phaûi laø vieäc baét Ñöùc Tin tuøy thuoäc Lyù Trí, hay Lyù Trí tuøy thuoäc Ñöùc Tin, nhöng laø vieäc laáy aùnh saùng Ñöùc Tin maø höôùng daãn lyù trí. Neàn Vaên Hoùa cuûa Ñaïi Hoïc cuõng caàn ñeán aùnh saùng naày cuûa Ñöùc Tinů Nhaø Nguyeän cuûa Ñaïi Hoïc ñöôïc môøi goïi trôû neân Trung Taâm linh hoaït Kitoâ cho sinh hoaït vaên hoùa. Ñaây laø nôi cuûa tinh thaàn, nôi nhöõng keû tin Chuùa döøng laïi caàu nguyeän vaø gaëp ñöôïc löông thöïc tinh thaàn vaø söï naâng ñôõ. Ñaây laø nôi cuõng coá nhöõng nhaân ñöùc Kitoâ, nôi ñôøi soáng Kitoâ ñöôïc lôùn leân vaø ñöôïc theå hieän ra trong söï haêng say daán thaân laøm vieäc toâng ñoà.

Cuoái cuøng ÑTC caùm ôn Coäng Ñoaøn Ñaïi Hoïc ñaõ taëng hai chieác xe Cöùu Thöông ñeå phuïc vuï cho nhöõng ngöôøi tò naïn Kosovo, vaø xin moïi ngöôøi haõy hieäp yù caàu nguyeän cho cuoäc xung ñoät vuõ trang ñöôïc chaám döùt caøng sôùm caøng toát, vaø cho cuoäc ñoái thoaïi hoøa bình ñöôïc môû laïi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page