Cha Meï ñöôïc ñeà nghò
gaây yù thöùc truyeàn giaùo nôi treû em

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cha Meï ñöôïc ñeà nghò gaây yù thöùc truyeàn giaùo nôi treû em.

Tin DHAKA, Bangladesh (UCAN 27/04/99) -- Vò giaùm ñoác toaøn quoác cuûa caùc Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo taïi Bangladesh, ñaõ noùi trong moät böùc thö nhaân ngaøy Ôn goïi Theá giôùi raèng ngöôøi Coâng Giaùo caàn gaây yù thöùc truyeàn giaùo nôi treû em ñeå giuùp ñaùp öùng nhu caàu caàn coù caùc thöøa sai. Linh muïc Abel B. Rozario ñaõ noùi trong böùc thö nhaân ngaøy Ôn goïi Theá giôùi ngaøy 25-4-99 nhö sau: "Hieän nay, chuùng toâi caàn coù theâm nhieàu ngöôøi laøm vieäc truyeàn giaùo treân theá giôùi." Nhaán maïnh taàm quan troïng cuûa vieäc caàu nguyeän trong vieäc giuùp nhaän ra lôøi môøi goïi cuûa Thieân Chuùa, vò linh muïïc taïi Dhaka keâu goïi cha meï vaø ngöôøi giaùm hoä haõy caàu nguyeän, ñeå nhieàu treû em hôn, nhôø qua vieäc hy sinh vaø hôïp taùc, coù theå reøn luyeän vaø phaùt trieån taâm trí cuûa chuùng chuaån bò cho coâng vieäc truyeàn giaùo. Cha Rozario noùi: "Caàu nguyeän laø chìa khoùa duy nhaát cho truyeàn giaùo," vaø ngaøi ñeà nghò caùc baäc cha meï vaø giaùm hoä haõy giuùp con caùi tröôûng thaønh theo nhöõng lyù töôûng vaø giaù trò Kitoâ giaùo. Ngaøi noùi: "Nhöõng con tim bieát caàu nguyeän seõ rao giaûng söù ñieäp cuûa Thieân Chuùa," vaø cho raèng truyeàn giaùo laø böôùc ñaàu tieân treân baäc thang tieán veà Nöôùc Chuùa. Trong ngaøy caàu nguyeän cho ôn goïi, ngaøi coøn ñeà nghò moïi ngöôøi haõy bieát roäng löôïng trong vieäc quyeân goùp giuùp ñôõ chuûng sinh vaø tu só. Ngaøi noùi soá tieàn thu ñöôïc vaãn chöa ñuû so vôùi nhu caàu thöïc teá. Cha Rozario coøn laø cha xöù nhaø thôø Tejgaon taïi Dhaka, noùi raèng ñôït quyeân goùp treân caû nöôùc vaøo naêm ngoaùi thu ñöôïc 81,579 taka (khoaûng 1.680 Myõ kim), trong ñoù giaùo daân ôû Dhaka ñaõ ñoùng goùp ñöôïc hôn phaân nöûa moät chuùt. Böùc thö cuûa ngaøi ñöôïc ñaêng treân tôø tuaàn baùo Coâng giaùo baèng tieáng Bangla "Pratibeshi" trong soá ra ngaøy 25-4-99.


Back to Radio Veritas Asia Home Page