Chuùa Nhaät 25/04/99
Ngaøy Quoác Teá
Caàu Nguyeän cho Ôn Thieân Trieäu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chuùa Nhaät 25/04/99, Ngaøy Quoác Teá Caàu Nguyeän cho Ôn Thieân Trieäu.

Tin Vatican (RG 25/04/99): Chuùa Nhaät Thöù IV Phuïc Sinh, Leã Chuùa Chieân Nhaân Laønh, laø Ngaøy Quoác Teá Caàu nguyeän cho ôn Keâu Goïi Linh Muïc vaø Tu Doøng, laàn thöù 36.

Ñeå giuùp suy tö vaø caàu nguyeän trong ngaøy naày, ÑTC ñaõ gôûi ñeán moïi thaønh phaàn Daân Chuùa moät Söù Ñieäp nhaéc ñeán vieäc Thieân Chuùa Cha keâu goïi con ngöôøi ñeán höôûng söï soáng ñôøi ñôøi. Keát thuùc söù ñieäp, ÑTC ñaõ caàu nguyeän nhö sau: "Laïy Cha raát thaùnh, Cha môøi goïi chuùng con soáng thaùnh thieän, nhö Cha laø Ñaáng Thaùnh. Chuùng con xin Cha ñöøng bao giôø ñeå cho Giaùo Hoäi bò thieáu vaéng nhöõng thöøa taùc vieân vaø nhöõng toâng ñoà thaùnh thieän; Nhôø lôøi rao giaûng vaø nhôø caùc bí tích, nhöõng thöøa taùc vieân thaùnh thieän naày coù theå môû ra con ñöôøng daãn ñöa anh chò em ñeán gaëp Cha".

Nhaän ñònh veà söù ñieäp naày, Linh Muïc Vito Magno, Giaùm Ñoác Nguyeät San "Ôn Goïi" ñaõ noùi nhö sau:

"Xeùt vì naêm 1999 naày laø naêm daønh cho Thieân Chuùa Cha, neân chuùng ta coù theå ñoaùn ñuùng ñöôïc laø Ñöùc Thaùnh Cha nhaéc ñeán ñeà taøi veà tình phuï töû cuûa caùc Linh Muïc cuõng nhö cuûa nhöõng ngöôøi taän hieán nam nöõ, döïa theo tình phuï töû cuûa Thieân Chuùa Cha. Nhöng coù moät ñieåm maø nhieàu nguôøi khoâng ngôø tröôùc, ñoù laø vieäc Ñöùc Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò nhaán maïnh ñeán tính caùch höõu hình thaáy ñöôïc cuûa tình phuï töû naày. Caùc Linh Muïc vaø nhöõng ngöôøi taän hieán cuoäc ñôøi cho Thieân Chuùa, caàn phaûi soáng nhö theá naøo ñeå anh chò em xung quanh coù theå nhìn thaáy ñöôïc tình thöông yeâu cuûa Thieân Chuùa nhö moät nguôøi Cha. Xaõ hoäi ngaøy nay caûm thaáy khoù hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa caùc lôøi khuyeân phuùc aâm, khoù ngheøo, khieát tònh vaø vaâng lôøi. Nhöng, neáu nhöõng con ngöôøi taän hieán laøm chöùng cho tình thöông nhaân töø cuûa Thieân Chuùa Cha, thì khoâng nhöõng ngöôøi ta hieåu ñöôïc tính caùch cao caû cuûa ôn goïi, nhöng coøn coù theå chuaån bò doïn ñöôøng cho nhöõng anh chò em khaùc tieán theo."

Taïi Roma, nhö tin ñaõ loan, trong thaùnh leã Chuùa Nhaät, beân trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, ÑTC Gioan Phaoloâ II phong chöùc Linh Muïc cho 31 thaày phoù teá, trong soá naày coù 30 taân Linh Muïc cho giaùo phaän Roma, vaø moät taân Linh Muïc cho toång giaùo phaän LODZ beân BaLan.

Hieän nay treân theá giôùi, coù taát caû 404,208 Linh Muïc, trong soá naày coù 263,521 Linh Muïc trieàu vaø 140,687 Linh Muïc doøng. Toång soá caùc thaày Phoù Teá vónh vieãn trong toaøn theå giaùo hoäi hieän nay laø 24,407 thaày. Toång soá Nöõ Tu trong toaøn giaùo hoäi laø 819,278 chò.


Back to Radio Veritas Asia Home Page