Giaùm Muïc, Linh Muïc Nam Haøn
cam keát daâng hieán cô phaän

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùm Muïc, Linh Muïc Nam Haøn cam keát daâng hieán cô phaän.

(UCAN KO2591.1025 24/04/99) - Nam Haøn (Seoul) - Ñöùc Cha Paul Choi Deog-Ki, Giaùm Muïc Suwon cuûa Nam Haøn, vaø 45 Linh Muïc trong giaùo phaän ñaõ cam keát daâng hieán cô phaän vaø luoân caû xaùc cuûa mình sau khi cheát.

Phong traøo "Moät Traùi Tim, Moät Cô Theå" do Toång Giaùo Phaän Seoul ñeà xöôùng loan baùo ngaøy 17/04/99 vöøa qua, raèng vaên phoøng ñaõ nhaän ñöôïc danh saùch cuûa caùc aân nhaân, 27 ngöôøi trong soá naøy cam keát daâng hieán cô phaän vaø 19 ngöôøi khaùc noùi raèng hoï cuõng seõ hieán luoân caû xaùc cuûa mình. Moät trong nhöõng muïc tieâu cuûa phong traøo naøy laø ñeå coå voõ hoûa taùng thay vì choân caát theo truyeàn thoáng. Giaùo phaän Suwon coù khoaûng 180 Linh Muïc trieàu, keå töø sau cuoäc tónh taâm daïo thaùng 8/1998 naêm ngoaùi, vaên phoøng cuûa giaùo phaän ñang thu thaäp di chuùc cuûa caùc Linh Muïc muoán daâng hieán caùc cô phaän hay xaùc cuûa mình sau khi cheát. Cuõng trong cuoäc tónh taâm ñoù, moät soá Linh Muïc ñaõ ñöa ra ñeà nghò hieán xaùc nhö laø moät caùch ñeå coå voõ vieäc hoûa taùng. Neàn vaên hoùa cuûa Nam Haøn chòu aûnh höôûng naëng neà cuûa Khoång Giaùo. Ña soá ngöôøi Nam Haøn muoán choân caát ngöôøi thaân cuûa mình vaø ñieàu naøy ñang taïo neân nhieàu khoù khaên kieám moät mieáng ñaát trong nghóa ñòa ñeå choân ngöôøi quaù coá.

Linh Muïc Gabriel Kim Young-Ok, cha chính giaùo phaän Suwon cho haõng thoâng taán UCAN bieát hoâm thöù Ba (20/04/99), raèng quyeát ñònh cuûa Ñöùc Cha Choi Deog-Ki vaø caùc Linh Muïc seõ coù aûnh höôûng tröïc tieáp treân quan ñieåm cuûa caùc tín höõu Coâng Giaùo cuõng nhö cuûa nhöõng ngöôøi khaùc veà vieäc hoûa taùng. Ñaây laø laàn thöù hai, haøng giaùo só trong giaùo phaän cam keát hieán cô phaän cuûa mình. Thaùng 2 naêm 1997, 9 Linh Muïc thuoäc Toång Giaùo Phaän Seoul, trong soá naøy coù caû Ñöùc Cha Andrew Choi Chang-mou, khi ñoù coøn laø Giaùm Muïc phoù Toång Giaùo Phaän, ñaõ cam keát hieán caùc cô phaän cuûa mình sau khi cheát. Ñöôïc thaønh laäp vaøo thaùng 5/1996, phong traøo "Moät Traùi Tim, Moät Cô Theå" keâu goïi caùc Linh Muïc, Nöõ Tu vaø giaùo daân haõy hieán cô phaän vaø xaùc cuûa mình sau khi cheát, bôûi vì nghóa cöû naøy cuõng nhö hoûa taùng khoâng heà ñi ngöôïc laïi vôùi giaùo huaán cuûa Hoäi Thaùnh. Saùch Giaùo Lyù Coâng Giaùo naêm 1994 ghi raèng vieäc khaùm nghieäm theå xaùc cho caùc muïc tieâu khoa hoïc, hoaëc hieán cô phaän, ñeàu hôïp phaùp vaø laø moät ñieàu höõu ích. Giaùo Hoäi cho pheùp hoûa taùng xaùc cheát vôùi ñieàu kieän laø ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø baùc boû ñöùc tin veà söï phuïc sinh cuûa theå xaùc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page