Söï thaønh coâng
cuûa caùc Ñaøi Phaùt Thanh Kitoâ Giaùo
taïi Phaùp

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Söï thaønh coâng cuûa caùc Ñaøi Phaùt Thanh Kitoâ Giaùo taïi Phaùp.

Paris [Zenít 24/04/99] - Ngaøy caøng coù nhieàu thính giaû laéng nghe caùc Ñaøi Phaùt Thanh Kitoâ Giaùo taïi Phaùp.

Treân ñaây laø keát quaû cuûa moät cuoäc thaêm doø ñöôïc Lieân Hieäp caùc Ñaøi Phaùt Thanh Kitoâ Giaùo uûy thaùc cho Trung Taâm Truyeàn Thanh vaø Truyeàn Hình Phaùp thöïc hieän.

Cuoäc thaêm doø, ñöôïc thöïc hieän töø giöõa 25/03/1999 cho ñeán 1/04/99 vöøa qua, ñaõ phoûng vaán 4,209 nguôøi tuoåi töø 15 trôû leân. So vôùi keát quaû cuûa cuoäc thaêm doø ñöôïc thöïc hieän caùch ñaây hai naêm, con soá thính giaû theo doõi caùc Ñaøi Phaùt Thanh Kitoâ giaùo moãi tuaàn moät laàn taêng töø 2,4 trieäu leân ñeán 3,1 trieäu. Hôn nöõa, con soá nhöõng nguôøi nghe moät Ñaøi Phaùt Thanh Kitoâ Giaùo moãi ngaøy laø 980,000 ngöôøi.

Lieân Hieäp caùc Ñaøi Phaùt Thanh Kitoâ giaùo taïi Phaùp laø moät maïng löôùi veä tinh bao goàm 75 Ñaøi Phaùt Thanh treân toaøn laõnh thoå Phaùp. Lieân Hieäp coù taát caû 300 nhaân vieân vaø 5,000 thieän nguyeän vieân.

Trong soá 75 Ñaøi Phaùt Thanh Kitoâ Giaùo treân ñaây, Coâng Giaùo chieám ñeán 50 ñaøi. Tuy ñoäc laäp, nhöng moãi ngaøy caùc Ñaøi Phaùt Thanh Coâng Giaùo ñeàu phaùt 4 hay 5 laàn nhöõng chöông trình chung.

Bí quyeát thaønh coâng cuûa caùc Ñaøi Phaùt Thanh Kitoâ Giaùo chính laø chaát löôïng cuûa caùc chöông trình. Nhìn chung, caùc chöông trình coù noäi dung ñöùc tin chieám ñeán 30 phaàn traêm giôø phaùt. AÂm nhaïc, nhöùt laø aâm nhaïc coå ñieån cuõng chieám moät soá löôïng töông töï. Phaàn coøn laïi cuûa chöông trình daønh cho caùc chuyeân ñeà vaên hoùa, xaõ hoäi. Rieâng thoâng tin chieám 15 phaàn traêm chöông trình.

Dæ nhieân, caùc Ñaøi Phaùt Thanh Kitoâ Giaùo taïi Phaùp khoâng hoaït ñoäng vì muïc ñích thöông maïi. Nguoàn taøi trôï laø do söï ñoùng goùp töï nguyeän cuûa thính giaû cuõng nhö caùc aân nhaân.

Veà thaønh phaàn thính giaû, keát quaû cuoäc thaêm doø cho thaáy nhö sau: 49 phaàn traêm thính giaû theo doõi moät Ñaøi Phaùt Thanh Kitoâ Giaùo moãi tuaàn moät hay hai laàn ñeàu döôùi 50 tuoåi. 31 phaàn traêm thính giaû laø nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo thöïc haønh ñaïo. 15 phaàn traêm laø nhöõng ngöôøi khoâng thöôøng xuyeân ñeán Nhaø Thôø vaø 28 phaàn traêm laø nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo khoâng thöïc haønh ñaïo. 6 phaàn traêm thuoäc caùc toân giaùo khaùc, 3 phaàn traêm laø tín höõu Tin Laønh vaø 13 phaàn traêm khoâng thuoäc toân giaùo naøo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page