Caùc nhaø laõnh ñaïo
giaùo hoäi Indonesia
caûnh giaùc tín höõu
veà caùc phaùi thôø quæ Satan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi Indonesia caûnh giaùc tín höõu veà caùc phaùi thôø quæ Satan.

(UCAN IS2559.1024 23/04/99) - Indonesia (Manadao) - Caùc nhaø laõnh ñaïo Coâng Giaùo vaø Tin Laønh taïi Manado, thuû phuû tænh Baéc Sulawesi beân Indonesia, ñaõ leân tieáng caûnh giaùc caùc tín höõu ñòa phöông veà hieän töôïng thôø cuùng cuûa phaùi thôø quæ Satan.

Lôøi keâu goïi naøy ñöôïc ñöa ra sau khi moät tôø baùo ñòa phöông cho ñaêng baûn baùo caùo ñieàu tra lieân quan tôùi moät nghi leã cuûa phaùi Satan dieãn ra taïi moät khaùch saïn vaø caùc khu bieät thöï ôû Manado. Baûn baùo caùo, do nhoùm 11 ngöôøi, goàm kyù giaû vaø caùc muïc sö Tin Laønh thöïc hieän, noùi raèng phaùi Satan ñaõ ñöôïc moät ngöôøi Myõ ñöa tôùi Manado caùch ñaây hai naêm. Phaùi Satan phaùt xuaát töø Hoa Kyø vaø cho raèng hoï ñaõ qui tuï ñöôïc khoaûng 1,000 thaønh vieân. Daân chuùng taïi Manado ñaëc bieät löu yù tôùi phaùi Satan sau khi caùc cöïu thaønh vieân cuûa phaùi naøy noùi raèng Manado laø caùi noâi (bed) cuûa quæ Lucifer. Caùc nghi thöùc cuûa phaùi Satan goàm coù vieäc uoáng maùu cuûa treû sô sinh, huùt thuoác phieän, quan heä tình duïc töï do vaø duøng ngöôøi soáng teá leã.

Ñeå choáng laïi caùm doã tham gia vaøo phaùi Satan, Linh Muïc Kris Ludong, cha sôû giaùo xöù thaùnh Ignatio ôû Manado keâu goïi caùc tín höõu haõy caàu nguyeän vaø gia taêng ñöùc tin cuûa mình. Muïc sö Parengkuan cuûa Tin Laønh thì cho raèng söï hieän dieän cuûa phaùi Satan thoâi thuùc giaùo hoäi haõy suy tö veà caùc coâng taùc muïc vuï cuûa mình. Caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi Indonesia ôû Jakarta cuõng ñang quan taâm tôùi söï hieän dieän cuûa phaùi Satan taïi Indonesia vaø ñaõ leân tieáng caûnh giaùc caùc tín höõu veà nhöõng aûnh höôûng nguy haïi cuûa phaùi naøy. Linh Muïc Franciscus Xaverius Sumantoro, ngöôøi phuï traùch vaên phoøng Tö Lieäu vaø Thoâng Tin cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Indonesia cho haõng thoâng taán UCAN bieát raèng, tuy phaùi Satan ñaõ coù maët taïi Indonesia töø laâu, nhöng giaùo hoäi chöa ghi nhaän söï kieän nghieâm troïng naøo lieân quan tôùi caùc hoaït ñoäng cuûa phaùi naøy. Cha Sumantoro ghi nhaän raèng ñoái töôïng thöôøng ñöôïc caùc thaønh vieân cuûa phaùi Satan chieáu coá tôùi laø nhöõng ngöôøi treû ñang gaëp hoaøn caûnh khoù khaên, vì theá cha keâu goïi caùc nhaø hoaït ñoäng cuûa giaùo hoäi haõy gia taêng caùc chöông trình saên soùc cho giôùi treû, nhaát laø caùc em ñang bò khuûng hoaûng ñöùc tin vaø thaát voïng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page