ÑTC tieáp chung
caùc Giaùm Muïc Canada
ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp chung caùc Giaùm Muïc Canada ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina).

Vatican - 22.04.99. Chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh cuûa caùc Giaùm Muïc thuoäc Giaùo Tænh Queùbec, Canada, vuøng noùi tieáng Phaùp, keát thuùc saùng thöù Naêm 22.04.99,vôùi thaùnh leã ñoàng teá vôùi ÑTC vaø buoåi tieáp kieán chung trong Ñeàn Vatican.

Trong dieãn vaên daøi baèng tieáng Phaùp, ñieåm ñöôïc ÑTC nhaán maïnh hôn caû laø vieäc huy ñoäng taát caû caùc coäng ñoàng Giaùo Hoäi taïi Canada cho vieäc huaán luyeän nhaân baûn vaø Kitoâ cuûa giôùi treû. Vôùi loøng bieát ôn, ÑTC ghi nhaän moái quan taâm cuûa caùc vò chuû chaên daønh cho giôùi treû trong caùc giaùo xöù, caùc tröôøng hoïc vaø trong caùc Hoäi Ñoaøn, Phong Traøo Giaùo Hoäi, vöøa ñoàng thôøi khuyeán khích caùc ngöôøi lôùn, caùc Linh Muïc, caùc nam, nöõ Tu Só , caùc baäc phuï huynh vaø caùc nhaø giaùo duïc, haõy trình baøy ñöùc tin cho giôùi treû vôùi phöông phaùp ñaõ ñöôïc canh taân vaø hoøa hôïp . Ñöùc Gioan Phaoloâ II môøi goïi taát caû caùc coäng ñoàng haõy daán thaân, caùch rieâng trong vieãn töôïng cuûa Ñaïi Toaøn Xaù vaø cuûa Ngaøy Theá Giôùi Thanh Nieân ñöôïc toå chöùc taïi Roma vaøo Naêm Thaùnh 2000. ÑTC noùi: "Naêm Thaùnh laø moät cô hoäi coù moät khoâng hai ñeå thuùc ñaåy moät ñaø tieán môùi cho muïc vuï giôùi treû". Sau ñoù, ÑTC nhaéc laïi nhöõng hieän töôïng tieâu cöïc trong xaõ hoäi hieän nay ñang ñe doïa giôùi treû nhö baïo haønh, ma tuùy vaø caû nhöõng vuï töï saùt. Ngaøi nhaán maïnh raèng: coâng vieäc giaùo duïc giôùi treû "ñoøi moät söï nhaãn naïi haàu nhö voâ cuøng vaø söï gaàn guõi yeâu thöông" ñoái vôùi nhöõng ngöôøi caàn ñöôïc huaán luyeän, ñaëc bieät treân phöông dieän thieâng lieâng, nhöng cuõng caû treân phöông dieän nhaân baûn vaø taâm lyù nöõa. Giôùi treû caàn ñeán nhöõng nhaø giaùo duïc vaø nhöõng ngöôøi höôùng daãn thieâng lieâng sôû tröôøng, coù khaû naêng höôùng daãn hoï vôùi söï khoân ngoan vaø khoân kheùo, ñeå tieán ñeán söï tröôûng thaønh daàn daàn. ÑTC ca ngôïi nhöõng saùng kieán hieän ñang ñöôïc thi haønh trong giaùo phaän Queùbec ñeå giuùp ñôõ giôùi treû suy tö veà ñôøi soáng tình caûm vaø veà ôn goïi tieán ñeán hoân nhaân, vöøa ñem laïi cho ñôøi soáng naøy yù nghóa vaø giaù trò cuûa phaùi tính. Trong moät theá giôùi, trong ñoù giôùi treû gaùnh chòu nhöõng veát thöông saâu xa, nhaát laø vì nhöõng vuï li khai cuûa cha meï vaø vì vieäc laäp nhöõng gia ñình môùi, ÑTC nhaán maïnh raèng: Giaùo Hoäi coù boån phaän giaùo duïc giôùi treû veà moät ñôøi soáng tình caûm ñöôïc xaây döïng treân caùc giaù trò con ngöôøi vaø luaân lyù, ñeå ngaøy mai hoï coù theå daán thaân trong ñôøi soáng ñoâi baïn, yù thöùc veà traùch nhieäm vaø söù meänh ñoái vôùi ngöôøi baïn ñöôøng cuõng nhö ñoái vôùi con caùi cuûa mình. Trong dieãn vaên, ÑTC khoâng queân daønh moät phaàn quan troïng cho muïc vuï ôn keâu goïi Linh Muïc vaø Tu Doøng. Vieäc coå voõ ôn keâu goïi naøy laø moät trong caùc boån phaän chính yeáu cuûa Giaùm Muïc, vôùi söï coäng taùc cuûa caùc Linh Muïc vaø ngöôøi Giaùo Daân ñöôïc huaán luyeän chaéc chaén veà ñaïo ñöùc. Ñöùc Giaùm Muïc cuõng neân trao phoù coâng vieäc naøy cho moät soá Linh Muïc treû, nhöng phaûi laø nhöõng Linh Muïc göông maãu, gaàn guõi vaø hieåu taâm traïng cuûa giôùi treû. Caùc Linh Muïc naøy seõ cho giôùi treû thaáy thöøa taùc vuï Linh Muïc laø nguoàn an vui vaø quaân bình. Muïc vuï ôn goïi cuõng ñoøi daán thaân cuûa moïi ngöôøi coù traùch nhieäm veà caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông. Caàn phaûi gieo vaõi Lôøi Chuùa trong taâm hoàn giôùi treû, thöùc tænh nôi hoï yù muoán theo Chuùa Kitoâ, vaø thoâng truyeàn cho hoï caùch roäng raõi lôøi keâu goïi cuûa Chuùa. Caàn laøm cho hoï hieåu nhöõng ñoøi hoûi cuûa vieäc daán thaân hoaøn toaøn cho Chuùa trong luaät ñoäc thaân, ñeå hieán taát caû cuoäc ñôøi phuïc vuï anh chò em. Veà luaät ñoäc thaân, ÑTC noùi: "Nhöõng laãn loän, hieåu laàm coù theå xaåy ra trong xaõ hoäi hieän nay laøm giaûm bôùt giaây lieân keát giöõa chöùc Linh Muïc vaø luaät ñoäc thaân; nhöõng hieåu laàm naày chæ coù theå gaây hai cho vieäc tìm kieám laønh maïnh cuûa giôùi treû vaø cho daán thaân töông lai cuûa hoï trong chöùc Linh Muïc". ÑTC toû noãi vui möøng vì hieän nay trong moät soá Giaùo Phaän Canada coøn coù Tieåu Chuûng Vieän. Ñaây laø nôi gieo vaõi vaø vun troàng caùc ôn keâu goïi vaø khoâng neân khinh thöôøng caùc cô caáu tieåu chuûng vieän naày. ÑTC cuõng môøi goïi taát caû caùc Linh Muïc chuù yù ñeán giôùi treû, gôïi leân nôi hoï ôn keâu goïi vaø ñöøng sôï ñeà nghò vôùi hoï con ñöôøng tieán ñeán chöùc Linh Muïc. Sau cuøng ngaøi khuyeân caùc Tu Só nam nöõ haõy minh chöùng cho giôùi treû thaáy raèng: moät cuoäc ñôøi hieán daâng hoaøn toaøn trong tình yeâu trieät ñeå cho Chuùa Kitoâ vaø cho Giaùo Hoäi, ñem laïi haïnh phuùc. Lôøi keâu goïi cuûa Chuùa Kitoâ haõy tieán ñeán ñôøi soáng taän hieán, laø moät chöùng taù huøng hoàn cho theá giôùi ngaøy nay, bôûi vì nhaéc nhuû cho moïi ngöôøi bieát: haïnh phuùc thaät do Chuùa Kitoâ vaø söï töï do cuûa con ngöôøi khoâng theå bò taùch lìa khoûi chaân lyù, khoûi Thieân Chuùa ñöôïc".


Back to Radio Veritas Asia Home Page