Veà Cuoäc hoïp baùo
trình baøy nhöõng saùng kieán
cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh "Ñoàng Taâm" (Cor Unum)
trong boái caûnh chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Veà Cuoäc hoïp baùo trình baøy nhöõng saùng kieán cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh "Ñoàng Taâm" (Cor Unum) trong boái caûnh chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù.

Saùng thöù Tö 21.04.99, taïi Phoøng Baùo Chí Toøa thaùnh, Ñöùc OÂng Francisco Ascona, phoù Thö Kyù Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh "Ñoàng Taâm" ñaõ trình baøy vôùi giôùi baùo chí veà Ñaïi Hoäi Ñöùc Baùc AÙi taïi Roma, töø ngaøy 12 ñeán 15 thaùng 5/1999. Ngaøy 16 thaùng 5/1999, caùc tham döï vieân seõ tham döï Thaùnh Leã vôùi ÑTC. Trong cuoäc hoïp baùo naày, Ñöùc OÂng Francisco Ascona cuõng trình baøy veà Vaên Kieän ngaén cuûa Hoäi Ñoàng, coù töïa ñeà laø: "Nhieàu hình thöùc cuûa ngheøo khoå, nhöng chæ coù moät vieäc rao giaûng maø thoâi".

Trong naêm cuoái cuøng cuûa vieäc chuaån bò gaàn cho Ñaïi Toaøn Xaù, naêm ñöôïc daønh cho Thieân Chuùa Cha, ÑTC ñaõ khuyeán khích vieäc ñaøo saâu ñöùc aùi. Vì theá Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Ñoàng Taâm muoán toå chöùc moät Ñaïi Hoäi cuûa caùc chöùng nhaân ñöùc aùi, vaø cuoäc gaëp gôõ tieáp theo cuûa caùc Tham Döï Vieân vôùi ÑTC, vò chuû chaên toaøn Giaùo Hoäi, vaø cuõng laø vò ñöùng ñaàu vieäc thi haønh ñöùc aùi cuûa Giaùo Hoäi. Taát caû nhöõng ai hoaït ñoäng trong laõnh vöïc xaõ hoäi-baùc aùi ñeàu ñöôïc môøi tham döï cuoäc gaëp gôõ quan troïng naøy, ñeå ñöôïc khuyeán khích phuïc vuï con, theo aùnh saùng ñöùc tin tröôùc nhöõng thaùch ñoá cuûa töông lai.

Caùc vò tham döï Ñaïi Hoäi seõ thaûo luaän veà nhöõng nhu caàu hieän nay cuûa nhaân loaïi, vaø nhöõng khía caïnh tích cöïc vaø tieâu cöïc trong laõnh vöïc cöùu trôï vaø veà nhöõng caùi goïi laø "nhöõng thaùch ñoá cuûa thôøi ñaïi chuùng ta".

Caùc chöùng nhaân loãi laïc veà ñöùc aùi, seõ ñöôïc nhaéc laïi ñeå neâu göông saùng, nhö Chaân Phöôùc Freùdeùric Ozanam, ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II toân leân baäc Chaân Phöôùc thaùng 8 naêm 1997.. Ñaïi Hoäi cuõng seõ noùi ñeán nhöõng neàn taûng Thaùnh Kinh vaø Thaàn Hoïc cuûa coâng vieäc baùc aùi, veà vieäc rao giaûng Tin Möøng vaø thi haønh ñöùc aùi, veà kinh nghieäm ñöùc aùi vaø giaùo lyù xaõ hoäi cuûa Hoäi Thaùnh Coâng Giaùo.

Ñaïi hoäi seõ ñöôïc keát thuùc baèng cuoäc gaëp gôõ vaø thaùnh leã do ÑTC cöû haønh vaøo ngaøy 16 thaùng 5/1999.

Nguyeân taïi nöôùc YÙ maø thoâi soá ngöôøi hoaït ñoäng trong caùc hoäi ñoaøn baùc aùi vaø xaõ hoäi leân tôùi 450 ngaøn. Cuoäc gaëp gôõ ngaøy 16.05.99 tôùi ñaây ñöôïc goïi laø: "Nhöõng chöùng nhaân cuûa ñöùc aùi vôùi ÑTC". Taát caû nhöõng ai hieán thaân cho ngöôøi khaùc ñeàu laø nhöõng chöùng nhaân thöïc cuûa ñöùc aùi vaø cuõng caàn nhaán maïnh raèng: Ñaây laø bieán coá quan troïng trong naêm daønh cho Thieân Chuùa Cha, Ñaáng ñaày loøng nhaân töø.

Chöông trình gaëp gôõ cuûa ngaøy 16 thaùng 5/1999, ñöôïc döï truø nhö sau: Luùc 9:00 saùng, giôø ñaàu tieân cuûa cuoäc gaëp gôõ ñöôïc daønh ñeå trình baøy nhöõng chöùng taù cuûa nhöõng ai hieän ñang phuïc vuï taïi nhöõng mieàn "noùng hoåi" treân theá giôùi naøy, nhö Rwanda, Baéc AÙi Nhó Lan, Thaùnh Ñòa... Sau ñoù, Nöõ Tu Nirmala, Beà Treân Toång Quyeàn Doøng Nöõ Tu Thöøa Sai Baùc AÙi cuûa Meï Teâreâsa chaøo möøng caùc ñoaøn theå tham döï cuoäc gaëp gôõ. Tieáp ñeán Thaùnh Leã troïng theå do ÑTC chuû söï.

Trong cuoäc hoïp baùo, ngoaøi vieäc trình baøy veà Ñaïi Hoäi vaø cuoäc Gaëp Gôõ noùi treân, Ñöùc OÂng phoù thö kyù Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Ñoàng Taâm, coøn trình baøy veà moät vaên kieän ngaén do ñaïi dieän taát caû caùc ñoaøn theå hoaït ñoäng trong laõnh vöïc xaõ hoäi-baùc aùi goùp yù kieán vaø soaïn thaûo. Ñoù laø Vaên Kieän coù töïa ñeà laø: "Nhieàu hình thöùc ngheøo khoå, nhöng chæ coù moät vieäc rao giaûng maø thoâi". Ñaây laø nhöõng ñieåm thieát yeáu cho vieäc suy tö veà ñöùc baùc aùi , veà phong traøo töï nguyeän vaø veà vieäc phuïc vuï tha nhaân. Moät vaên kieän vaén taét , deã hieåu. Chìa khoùa ñeå ñoïc vaên kieän naøy laø: Ñöùc aùi Kitoâ coù nguoàn goác nôi Chuùa Kitoâ vaø vieäc thi haønh ñöùc aùi vöôït quaù loøng töø thieän vaø vieäc cöùu trôï, bôûi vì ñöùc aùi laø "nhieät huyeát", laø "söï meâ say yeâu meán" ñoái vôùi thaân phaän cuûa moãi moät con ngöôøi. Con ngöôøi coù theå tröôûng thaønh vaø thöïc hieâïn mình caùch ñaày ñuû, chæ khi naøo ñöôïc moät ngöôøi naøo ñoù yeâu thöông. Trong vieäc ban phaùt hay laõnh nhaän, chuùng ta thaáy raèng con ngöôøi ñöôïc taïo döïng ñeå yeâu thöông vaø ñeå ñöôïc yeâu thöông. Phong traøo töï nguyeän laø moät caùch theá trình baøy cuï theå vaø soáng ñoäng veà ñöùc aùi Kitoâ vaø minh chöùng moät nhu caàu ñöôïc phoå bieán veà ñöùc coâng bình. Ñöùc aùi vöôït qua quan nieäm luaät phaùp veà coâng bình: neáu chuùng ta traû cho moãi ngöôøi caùi hoï coù quyeàn, thì ñöùc aùi coøn trao ban theâm caû chính mình cho anh chò em nöõa. Thôøi giôø ñöôïc xöû duïng trong vieäc phuïc vuï tha nhaân trôû neân ñieåm tham khaûo cho phaàn coøn laïi cuûa thôøi giôø, cho vieäc phaûi laøm caùch naøo ñeå xöû duïng nhöõng gì mình coù (nhö trình ñoä vaên hoùa, tieàn baïc, cuûa caûi khaùc...) vaø taïo neân moät söï thay ñoåi trong moái quan heä vôùi gia ñình, baïn höõu vaø coâng vieäc laøm.

Trong lòch söû Giaùo Hoäi, coâng vieäc baùc aùi luoân luoân ñi theo coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng vaø vieäc cöû haønh caùc bí tích. Nhö vaäy Giaùo Hoäi trôû neân ngöôøi ñoùn tieáp moïi ngöôøi vaø laøm cho Tình Yeâu Chuùa Cha hieän dieän giöõa nhaân loaïi. Toùm laïi vaên kieän cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Ñoàng Taâm (Cor Unum) muoán nhaéc laïi raèng: caû ngaøy nay nöõa Giaùo Hoäi tieáp tuïc söù meänh laøm cho Tình Yeâu Thieân Chuùa trôû neân höõu hình, cuï theå qua caùc coâng vieäc töø thieän cuûa nhieàu ngöôøi: töï nguyeän hay khoâng töï nguyeän, vaø qua vieäc hieán thaân cho ngöôøi khaùc. Ngaøy nay coù nhieàu khuoân maët khaùc nhau cuûa ngheøo khoå, nhieàu hình thöùc cuûa vieäc loaïi tröø ra ngoaøi leà xaõ hoäi vaø cuûa söï coâ ñôn... theâm vaøo caûnh ngheøo khoå vaät chaát; nhöng vieäc ñaùp laïi vaãn laø moät, vaø chæ coù moät maø thoâi: ñoù laø rao giaûng loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa, ñaõ ñöôïc theå hieän nôi Con Moät cuûa Ngaøi, laø Chuùa Gieâsu Kitoâ. Moãi moät coâng vieäc baùc aùi, moãi moät haønh ñoäng choáng laïi nhöõng caên côù sinh ra ngheøo khoå, ñeàu tieán ñeán vieäc gaëp gôõ nhöõng nhu caàu cuûa con nguôøi cuï theå: con ngöôøi ñöôïc chính Chuùa Kitoâ ñeán gaëp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page