ÑTC tieáp caùc ñoaøn haønh höông
ñeán Roma döï leã Phong Thaùnh
hoâm Chuùa Nhaät 18/04/99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc ñoaøn haønh höông ñeán Roma döï leã Phong Thaùnh hoâm Chuùa Nhaät 18/04/99.

Vatican - 19.04.99 - Luùc 11 giôø thöù Hai 19.04.99, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC tieáp khoaûng 11 ngaøn ngöôøi haønh höông ñeán Roma döï Leã Phong Thaùnh cuûa Cha Marcellin Champagnat, ngöôøi Phaùp, saùng laäp Doøng caùc Sö Huynh Maristes chuyeân veà giaùo duïc - cuûa Cha Giovanni Calabria, saùng laäp Tu Hoäi Nhöõng Ñaày Tôù Ngheøo cuûa Chuùa Quan Phoøng, caû hai ngaønh nam vaø nöõ, vaø cuûa Nöõ Tu Agostina Livia Pietrantoni, thuoäc Doøng Caùc Nöõ Tu Baùc AÙi, do Thaùnh Jeanne Antide Thouret, ngöôøi Phaùp, saùng laäp, theo tinh thaàn cuûa Thaùnh Vinh Sôn ñeä Phaoloâ.

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc ñoaøn haønh höông, ÑTC nhaéc laïi moät laàn nöõa söï daán thaân ñaày tinh thaàn Phuùc AÂm trong vieäc phuïc vuï giôùi treû, caùc ngöôøi ngheøo khoå vaø caùc beänh nhaân. ÑTC noùi: "Trong Caùc vò Thaùnh naøy, Thieân Chuùa ñaõ thöïc hieän nhöõng coâng vieäc vó ñaïi, vöøa taïo neân nôi caùc ngaøi, nhôø söùc maïnh eâm dòu cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, (taïo neân) hình aûnh tuyeät vôøi Con Moät cuûa Ngöôøi".

Noùi rieâng vôùi coäng ñoaøn caùc Tu Só Marista, ÑTC nhaéc laïi nhieàu moân ñeä cuûa Cha Champagnat ñaõ soáng trung thaønh söù meänh cuûa caùc ngaøi ñeán ñoä ñoå maùu ñeå minh chöùng Chuùa Kitoâ vaø Phuùc AÂm cuûa Ngöôøi. "Chuùng ta nhôù laïi caùch rieâng 11 Sö Huynh, chöùng nhaân cuûa Chaân Lyù vaø cuûa Ñöùc AÙi, bò cheát caùch thaûm thöông trong 5 naêm vöøa qua taïi Algeùrie, Rwanda vaø taïi Coäng Hoøa Daân Chuû Congo" (Cöïu Zaire). Ngaøi goïi caùc vò naøy laø nhöõng "chöùng nhaân aâm thaàm cuûa Hy Voïng"; caùc chöùng nhaân naøy theâm vaøo Cuoán Töû Ñaïo thö cuûa Giaùo Hoäi.

Nhaéc ñeán Thaùnh Giovanni Calabria, ÑTC ñeà cao ngaøi nhö "moät phaûn aûnh laï luøng veà Tình Phuï Töû cuûa Thieân Chuùa". Thöïc vaäy, linh hoàn cuûa taát caû caùc hoaït ñoäng Toâng Ñoà vaø Baùc AÙi cuûa Thaùnh Nhaân ñaõ laø söï khaùm phaù, qua Phuùc AÂm, tình yeâu thöông cuûa Cha treân trôøi vaø cuûa Chuùa Kitoâ ñoái vôùi con ngöôøi. "Ñöùc AÙi Phuùc Aâm - lôøi ÑTC - ñaõ laø nhaân ñöùc ñaëc saéc hôn caû cuûa ñôøi soáng cuûa Thaùnh Nhaân. Moâät nöõ baùc só ngöôøi Do Thaùi, ñöôïc ngaøi giaáu trong nhaø caùc Nöõ Tu ñeå thoaùt khoûi tay Quaân Ñoäi Ñöùc Quoác Xaõ, ñaõ minh chöùng raèng moïi luùc cuûa cuoäc soáng cuûa Thaùnh Nhaân chieáu doïi nhö moät hieän thaân cuûa baøi ca Ñöùc AÙi cuûa Toâng Ñoà Phaoloâ".

Sau cuøng noùi veà Thaùnh Nöõ Asgostina Livia Pietrantoni, Ñöùc Gioan Phaoloâ II gôïi laïi vieäc phuïc vuï Thaùnh Nöõ ñaõ thi haønh taïi beänh vieän Chuùa Thaùnh Thaàn beân caïnh caùc beänh nhaân, caùch rieâng nôi nhuõng ngöôøi maéc chöùng lao phoåi: nôi ñaây Thaùnh Nöõ ñaõ gaëp con ngöôøi ñau khoå vaø khao khaùt ñöôïc coâng nhaän trong phaåm giaù toaøn veïn theå xaùc vaø tinh thaàn cuûa hoï. ÑTC noùi: "Hoâm nay, Giaùo Hoäi vui möøng vôùi taát caû Gia Ñình caùc Nöõ Tu Baùc AÙi cuûa Thaùnh Nöõ Jeanne Antide Thouret veà ôn ban lôùn lao naøy: laø Thaùnh Nöõ Agostina Livia Pietrantoni. Sau ít ngaøy möøng kyû nieäm 200 naêm thaønh laäp Tu Hoäi, chuùng ta haõy ca ngôïi Chuùa veà nhöõng vieäc kyø dieäu Ngöôøi ñaõ thöïc hieän trong ñôøi soáng cuûa ngöôøi Moân Ñeä trung tín cuûa Thaùnh Nöõ Antide Thouret. Ñoàng thôøi, chuùng ta haõy caûm taï Ngöôøi veà nhöõng thaønh quaû doài daøo ñaõ thu löôïm ñöôïc trong hai theá kyû cuûa ñôøi soáng Tu Hoäi, qua coâng vieäc khieâm toán vaø quaûng ñaïi cuûa bieát bao Nöõ Tu Baùc AÙi".

Keát thuùc baøi huaán ñöùc, ÑTC môøi goïi taát caû haõy nhìn leân Caùc Thaùnh ñeå hoïc nôi caùc ngaøi "bí quyeát cuûa söï thaùnh thieän", ñeå ñaøo saâu "ñaëc suûng cuûa caùc ngaøi", ñeå haáp thuï tinh thaàn caùc ngaøi ñaõ ñeå laïi laøm gia taøi vaø ñeå baét chöôùc göông saùng cuûa caùc ngaøi. "Hoøa bình cuûa Chuùa Kitoâ seõ ngöï trò trong taâm hoàn chuùng ta. Xin Ñöùc Maria, Meï Chuùa Cöùu Theá, Nöõ Vöông Caùc Thaùnh, baàu cöû cho moãi nguôøi chuùng ta ñöôïc ôn troïng ñaïi naøy".


Back to Radio Veritas Asia Home Page